___________________________________________________________________________________
Wyniki naboru:

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrany został do zatrudnienia Pan Łukasz Drzewaszewski, zam. Cieciórki.

 

Uzasadnienie:

Pan Łukasz Drzewaszewski spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród . W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, które gwarantują prawidłowe wykonywanie zakresu zadań przypisanych Sekretarzowi.

 

                                                                        Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                              28.06.2019 r.   Barbara Kopańska

                                                                         /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/


___________________________________________________________________________________
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:


Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

  I. Ilość złożonych ofert: 2

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 2

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

    1. Drzewaszewski Łukasz

    2. Głowacki Krzysztof

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
      telefonicznie.


                                                                             Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej                                             

                                                                                 25 .06.2019 r.   Barbara Kopańska

                                                                                /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/


____________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród:


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2019

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 11 czerwca 2019 r.

                                                                  

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.   

4. Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie.

5. Co   najmniej   czteroletni   staż   pracy   na   stanowisku   urzędniczym   w   jednostkach,

    o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
    samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni    
    staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej  
    czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2      

    w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku   

    urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

6. Znajomość przepisów z zakresu:

   - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

   - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

   - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

   - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

   - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

   - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

   - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

   - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

   - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
     kancelaryjnej, jednolitych   rzeczowych   wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

     i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Brak przynależności do partii politycznej.

8. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:  

1. Umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań.

2. Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, odpowiedzialność.

3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

4. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych i praktycznego stosowania
 
przepisów.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

  1. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez     
       poszczególne stanowiska pracy.

  2. Przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych    
       obowiązujących w Urzędzie.   

  3. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego.

  4. Nadzór nad sprawami związanymi z wyborami do organów państwowych,  
      samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych.

  5. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza.

  6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu.

  7. Nadzór nad realizacją zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych
      warunków pracy.

  8. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą.

  9. Nadzór i udział w pracach komisji rekrutacyjnej związanych z naborem pracowników na   
      stanowiska urzędnicze.

10. Organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników.

11. Dokonywanie ocen okresowych stanowisk bezpośrednio nadzorowanych.

12. Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez

        pracowników urzędu: Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu     

       Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu postępowania administracyjnego,
       przepisów bhp, p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych   
       osobowych oraz innych aktów regulujących pracę Urzędu.

13. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników.

14. Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu dyscypliny pracy i kultury     
       osobistej.

15. Nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji   
       niejawnych.

16. Udział w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

17. Rozdzielanie i dekretowanie korespondencji.

18. Nadzór nad pracami komisji przetargowych.

19. Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych   
       przez organy kontroli w Urzędzie.

20. Prowadzenie spraw związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu
       alkoholizmowi z zakresu jst., ścisła współpraca z Miejsko-Gminną Komisją ds.    
       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie.      

21. Dokonywanie oceny pracy dyrektorow placówek oświatowych.

22. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i jakością pracy placówek oświatowych.

23. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy
       i sprawnego wykonywania zadań.

24. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu, praca przy komputerze, stanowisko pracy na pierwszym piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych. Pełen etat.

 

 

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

Na CV niezbędne jest umieszczenie następującej informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie    
    zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za       

    zgodność z oryginałem),

f) kserokopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności   
    (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania),

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego) (druk do pobrania),

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,  
    którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
    najlepszych kandydatów (poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem).

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm./ oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród” , należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2019r. do godz. 9 00   (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

 


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
/-/ Iwona Gortat


 

 

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 65/2019 ws. ogłoszenia naboru: Pobierz

2. Regulamin naboru: Pobierz

3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: Pobierz

4. Oświadczenie: Pobierz

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dotyczącej

    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy
    w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2, ustawy o pracownikach samorządowych oraz na podstawie przesłanki  

    z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z    
    przepisu prawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania

    tj. przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą ul. Rębowska 37,

     09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim @wyszogrod.pl , tel. (24) 267-26-00 .

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową
    na adres iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450

    Wyszogród.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów
    prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo

    dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; prawo żądania       

    usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; prawo żądania ograniczenia przetwarzania   
    danych osobowych; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo       

    do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa   
    Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy       

    uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym

    przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-11 15:38:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-14 11:44:54
  • Liczba odsłon: 1450
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675039]

przewiń do góry