OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Wyszogród , dnia 21.10. 2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

 

Przedmiot zamówienia:

1.       Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy , zgłoszenie budowy w imieniu Zamawiającego oraz realizacja robót zgodnie z opracowana dokumentacją

2.       Wykonawca opracuje dokumentację niezbędna do zgłoszenia budowy, w tym: szkice i rysunki, wykaz i próbki materiałów planowanych do użycia   przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego.

3.       Ekomuzeum zlokalizowane będzie  na terenie o wysokich walorach przyrodniczych wokół i nad ekspozycja archeologiczną  zatem jego  konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być zaprojektowane w sposób nie zakłócający  krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.

 

 

4.       Zakres dokumentacji i robót:  Wykonanie wiaty na stanowisku archeologicznym oraz ciągów komunikacyjnych  o następujących założeniach funkcjonalnych:

a)       Wiata powinna zostać umieszczona w wykopie, sąsiadującym z bunkrem zachodnim, głębokim na 2,5 metra (poziom bruku średniowiecznego) o wymiarach boków 4 x 5 metra.

b)       Dwie ściany wiaty o wymiarach 4x2,5 m. i jedna o wymiarach 5x2,5 m powinny zostać wykonane z bali zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych i oddzielonych od gruntu izolacją. Bale powinny być ułożone techniką "sumiłkowo łątkową" i wychodzić 50 cm. nad powierzchnię gruntu.

c)       Jako podłogę użytkową należy wykorzystać zabezpieczony  bruk średniowieczny.

d)       Wiata będzie jedną ścianą przylegać do bunkra i stanowić z nim Ekomuzeum  należy zatem wykonać kilku stopniowe zejście (w formie schodów) z średniowiecznego bruku do bunkra, który jest usytuowany poniżej. Schody do bunkra powinny być posadowione na gruncie, wykonane na podsypce cementowo – piaskowej, dwustronnie obrzeżone,  z materiału naturalnego nie zakłócającego  krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem np. z kamienia polnego.  

e)       Całość wiaty o wymiarach 4 x 5 m należy przykryć dachem z blachy imitującej gont.

f)        Dach o konstrukcji kopertowej powinien wykraczać poza obrys ścian ok. 40 cm, z  każdej strony powinny być zamontowane rynny odprowadzające wodę.

g)       Dach powinien być umieszczony na wysokości 50 cm od poziomu ścian

h)       Do wiaty Ekomuzeum należy wykonać dwukierunkowe schody z drewnianymi poręczami.

i)         W rejonie na styku wiata  - bunkier należy wykonać barierę ochronną o długości 5 mb oraz wysokości min 1 m.

5.       Wykonanie ciągu komunikacyjnego ścieżki wokół Ekomuzeum – ciąg komunikacyjny przebiegał będzie od punktu wejścia na Górę Zamkową ze schodów ze schodów, okalał Ekomuzeum od strony zachodniej i kolejno do punktu widokowego. Łączna szacowana długość wynosi min. 26 mb. Szerokość ścieżki powinna umożliwiać ruch dwukierunkowy – zakłada się szerokość ok. 1,5 m. Ścieżka powinna być wykonana na podsypce cementowo piaskowej z materiału naturalnego nie zakłócającego  krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem np. z kamienia polnego.  Ścieżka powinna być dwustronnie obrzeżona – obrzeże betonowe na podsypce cementowo piaskowej w kolorystyce harmonizującej ze ścieżką.

6.       Wykonanie odwodnienia, w tym odwodnienie ekspozycji w wykopie.

7.       Montaż co najmniej dwóch punktów świetlnych: latarnie solarne LED  typu parkowego (ogrodowego), wysokość min. 3m, moc paneli co najmniej 50W, źródło światła: żarówka LED, akumulator żelowy, czujnik zmierzchowy.

 

Ponad to do wykonawcy należeć będzie:

8.       Organizacja i zabezpieczenie  placu budowy

9.       Organizacja ruchu i oznakowanie  na terenie budowy

10.    Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

11.    Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

12.    Jeżeli podczas  robót  konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia]  lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie 

13.    Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac budowlanych.

Termin realizacji zamówienia:

30 listopada  2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: PRACE ARCHEOLOGICZNE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W WYSZOGRODZIE

Nie otwierać przed: 29 października  2014 r, godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty: 29 października  2014 r . do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.     Wykazać się realizacją  co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze. Za zadania o podobnym charakterze uznane będzie również wykonanie dojść i  dojazdów do budynków mieszkalnych i/lub użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych: chodników ścieżek w miejscach publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1  Wykonawca składa Wykaz wykonanych prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do formularza Oferty. 

W przypadku wspólnych ofert, wymagania określone w pkt. 1  podlegać będą  sumowaniu.

2.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.     Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

5.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 5  Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przeznaczonego do badań archeologicznych.

3.     Gwarancja na wykonane prace: co najmniej 60  miesięcy

4.     Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego

5.     Wykonanie zamówienia z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

 

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM  oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Wykaz prac , podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

2.Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,  podpisany przez osobę umocowaną ze strony Wykonawcy

3.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

4.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

5.Dokument poświadczający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składek.

6.Inne : ………………………………………………………………..

7. 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Formularza Oferty  

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

 

__________________________________________

__________________________________________

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM

przedkładam  WYKAZ WYKONANYCH PRAC:

 

 

 

Lp.

Nazwa zamówienia

Charakterystyka  zadania

Nazwa, adres, osoba do kontaktu Zamawiającego

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

ogloszenie_ekomuzeum_2
formularz_oferty_ekomuzeum2
wzor_umowy_ekomuzeum2
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-21 17:54:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-21 17:54:28
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674877]

przewiń do góry