OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz.U. z 2012 poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród     nr 167/XXI/2009 z dnia 29 września 2009 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Wyszogród, na terenie wsi Grodkowo, Bolino, Pozarzyn, Wiązówka, Rębowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 18.09.2013 r. do 18.10.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród przy ulicy Rębowskiej 37, 09-450 w Wyszogrodzie,  pok. nr 3 w godz. od 7.30 do 15.30

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej www.wyszogrod.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.10.2013 r.  w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11,

09-450 w Wyszogrodzie, o godz. 11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej :

1)      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2)      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3)      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

1)      pisemnej,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ugim@wyszogrod.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwaga składana do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2013r. Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                                                       Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-18 09:37:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 09:37:40
  • Liczba odsłon: 824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674973]

przewiń do góry