_______________________________________________________________________________________
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.09.2019r.):

Wyszogród, 02.09.2019 r. 

UGiM.271.15.2.OSA.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Otwarte Strefy Aktywności - Edycja 2018- Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant rozszerzony - 1 obiekt – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na –Otwarte Strefy Aktywności - Edycja 2018 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant rozszerzony - 1 obiekt – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo wpłynęła 1 oferta.

 

Ofertę złożyła następująca firma:

 

·         ATUT Tomasz Skiba

ul. B. Leśmiana 5

62-050 Mosina

  

Po analizie ofert wniesionych w terminie tj. do dnia 30.08.2019r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła się wg wzoru: 

 

                                                  Najniższa cena oferty

              Kryterium cena  = ------------------------------ x 100 pkt.

                                                Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt

 

Zamówienie  udzielono firmie:

 

ATUT Tomasz Skiba, ul. B. Leśmiana 5, 62-050 Mosina

  

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 87 200,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych)


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

_______________________________________________________________________________________
Informacja z otwarcia ofert (30.08.2019r.):


Wyszogród, 30.08.2019r.

UGiM.271.15.OSA.2019

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy PZP (tj. o wartości poniżej 30 tyś. euro)   na zdanie pn .: „ Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019- Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej: wariant rozszerzony – 1 obiekt- budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000,00 euro oraz regulaminu pracy komisji przetargowej , podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert.

 

1.       W dniu 30 sierpnia 2019r., o godz. 9:15 dokonano otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 30.08.2019r. do godz. 09:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena netto

VAT %

Cena brutto

1

2

3

4

5

1.

ATUT Tomasz Skiba

ul. Leśmiana 5

62-050 Mosina

70 894, 31zł

23%

 

16 305,69 zł

87 200,00zł

 

2.       Zamawiający przystąpi teraz do analizy otrzymanych ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu.


_______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu (20.08.2019r.):


UGiM.271.15.OSA.2019
Wyszogród, dn. 20.08.2019r.


Zaproszenie do składania ofert

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A.      Strefa do ćwiczeń ( zakup , dostawa i   montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness):

- narciarz i rower na pylonie,

- wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie,

- prasa nożna i wioślarz na ,

- surfer i twister na pylonie,

- biegacz pojedynczy,

- masażer podwójny.

- tablica – regulamin siłowni zewnętrznej – wersja metal ( tablica metalowa ) .

Montaż urządzeń na nawierzchni trawiastej.

Fundamentowanie : fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wymiarach 600 mm x 600 mm i głębokości 500 mm , beton klasy C20/C25.

Kolor urządzenia do uzgodnienia ( farba podkładowa cynkowa,farba proszkowa poliestrowa – struktura matowa tzw. ,, skórka pomarańczy” - urządzenia malowane podwójnie.

W ymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 .

B.      Strefa relaksu ( zakup , dostawa i montaż ) :

- betonowy stół do do ping-ponga , ( max . wysokość blatu 76 cm ,długość min. 270 cm, szerokość min. 150 cm, głębokość posadowienia min. 45 cm – wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu,   obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach, siatka wykonana ze stali o grubości 5 mm, zamontowana na stałe do blatu stołu, elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ).

W ymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005

- betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z 2 ławkami, ( wysokość max . blatu 76 cm, długość 160 cm, szerokość 80 cm, długość ławek 180 cm, wysokość 45 cm , głębokość posadowienia min. 45 cm -   wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu)

W ymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009

- 4 szt. ławek metalowych z oparciem o min. wymiarach 150x160x90(h) cm

Montaż na nawierzchni trawiastej.

C.      Sprawnościowy plac zabaw( zakup, dostawa i montaż ):

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego )    składające się min. :   wieża z dachem dwuspadowym, wieża bez dachu, trap wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, kratownica, drabinka dwustronna, gra psy i koty. Min. wymiary urządzenia 680 x 300 cm, Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009 .

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego )    składające się min. : kratownica pozioma z lin, ścianka wspinaczkowa, kratownica łańcuchowa, drążki poprzeczne, kółka gimnastyczne. Min. wymiary urządzenia 220 x 200 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego )    składające się min. :   podestu niskiego, belki balansującej, przejścia tunelowego, opon na łańcuchach. . Min. wymiary urządzenia 1030 x 120 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe –   huśtawka wahadłowa podwójna wolno stojąca o jednej osi obrotu z siedziskiem płaskim i kubełkowym zawieszonych na łańcuchach ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) Min. wymiary urządzenia h220 x 300x350 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

-    urządzenie zabawowe –   huśtawka wolnostojąca z siedziskiem typu bocianie gniazdo ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) Min. wymiary urządzenia h220 x 300x350 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe –   karuzela stojąca na platformie aluminiowej z miejscami do siedzenia, kołem obrotowym i jednym wejściem ( na stałe związane z gruntem ,) Min. wymiary urządzenia h 80cm   , średnica 150 cm , głębokość posadowienia 70 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe –   dwuosobowe urządzenie kołyszące na sprężynie w kształcie listka ( na stałe związane z gruntem ,) Min. wymiary urządzenia h 46 cm, długość max. 110 cm , szerokość max. 33 cm. głębokość posadowienia 50 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe –   urządzenie kołyszące na sprężynie w kształcie hipopotama ( na stałe związane z gruntem ,) Min. wymiary urządzenia h max. 72 cm, długość max. 85 cm , szerokość max. 26 cm. głębokość posadowienia 50 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009

- tablica regulaminowa placu zabaw z drewna impregnowanego ( na stałe związana z gruntem ) h max. 165 cm, długość max. 55 cm.

D.     Transport urządzeń.

 

Montaż urządzeń z pozycji B,C,D na nawierzchni trawiastej.

Dostawa i montaż do miejsca   zamawiającego – Rębowo – Gmina Wyszogród , woj. mazowieckie.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym   terminie do   15 października 2019 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

UWAGA :

  Do oferty należy bezwzględnie dołączyć specyfikację techniczną (dane techniczne) wraz z rysunkami urządzeń do wmontowania oraz określić w ofercie okres gwarancji.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie : 8 000,00 zł na konto Zamawiającego , najpóźniej w terminie wskazanym do złożenia oferty.

Nr. konta :

86 9011 0005 0000 0101 2000 0020

 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.     Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.     Oferty można składać do dnia 30.08.2019r. , godz.9.00 , w zamkniętej opieczętowanej   kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. - ,, Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt –budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości   Rębowo - nie otwierać przed dniem 30.08. 2019r , godz. 9.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.   Zamawiający nie dopuszcza   składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15


Załączniki:

1. Formularz ofertowy: POBIERZ

2. Zaproszenie do składania ofert (.pdf): POBIERZ


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-20 11:30:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-02 12:32:06
  • Liczba odsłon: 595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674894]

przewiń do góry