Monika Kaźmierczak

Kierownik MGOPS Wyszogród

-----------------------------------------------------------------

09-450 Wyszogród ul. Rębowska 42

tel.(24) 231 13 93

e-mail: mgops@wyszogrod.pl

 


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których oni sami nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 

- Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

 

 

- Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

 

 

- Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

 

 

- Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

 

 

- Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:

 

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

- Przyznawanie pomocy rzeczowej;

- Udzielanie schronienia;

- Praca socjalna;

- Sprawienie pogrzebu.

 

Do zadań zleconych gminie należy:

 

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków:

 

   •  

     - Stałych – przysługują one osobom zdolnym do pracy, lecz nie pozostającym w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu oraz osobie otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne. Zasiłek stały wynosi 406 zł miesięcznie;

   •  

     

      - Stałych wyrównawczych – przysługują osobom pełnoletnim: samotnym , całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ust. 1 oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 4 ust. 1. Zasiłek wyrównawczy ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. W przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku nie może być wyższa od kwoty zasiłku stałego. Zasiłek stały wyrównawczy nie może być niższy od 18 zł;

   •  

     

      - Rent socjalnych – przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu. Prawo do renty przysługuje również osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, niezależnie od dochodu. Renta socjalna wynosi 406 zł miesięcznie. Kwota ta podlega waloryzacji;

   •  

     

      - Okresowych gwarantowanych – przysługują osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 – jeśli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia z zastrzeżeniem ust. 4 d. Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje przez okres do 36 miesięcy (do okresu tego nie wlicza się okresu lub okresów jego zawieszenia). Wynosi on kwotę równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej przez okres pierwszych 12 miesięcy, a także 80 % kwoty, o której mowa w pkt 1 przez okres następnych 24 miesięcy. ;

   •  

     

       - Okresowych – może być przyznawany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodziny, ustalonym zgodnie z art. 4 ust. 1, a dochodem tej osoby lub rodziny, nie niższej jednak niż 10 zł na rodzinę;

   •  

     

       - Macierzyńskich okresowych – przysługują: matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem, ojcu dziecka zajmującego się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka (w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka), osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (w okresie pierwszego roku życia dziecka), osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Zasiłek ten ustala się w wysokości różnicy między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej;

   •  

     

       - Jednorazowych macierzyńskich – w kwocie 195 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu przysługuje matce dziecka a w razie jej śmierci lub porzuceniu dziecka przed pobraniem zasiłku osobom, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4.

   •  

 

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 

- Ubóstwa;

 

 

- Sieroctwa;

 

 

- Bezdomności;

 

 

- Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 

 

- Bezrobocia;

 

 

- Niepełnosprawności;

 

 

- Długotrwałej choroby;

 

 

- Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 

 

- Alkoholizmu lub narkomanii;

 

 

- Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

 

 

- Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, z zastrzeżeniem art. 24 a, art. 27 a, art. 31 a, art. 33 g ust. 1-3 i art. 33 p, nie przekracza:

 

- Na osobę samotnie gospodarującą – 447 zł;

 

 

- Na pierwszą osobę w rodzinie – 406 zł;

 

 

- Na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 285 zł;

 

 

- Na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 204 zł.

 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 3 pkt 2-11.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-11 12:36:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-29 08:11:48
 • Liczba odsłon: 4845
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674501]

przewiń do góry