Numer/Znak: UGiM.6220.6.1.2012

Wyszogród, dnia 06.07.2012r.Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie:

- art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

- art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227),

organ zawiadamia strony, że na wniosek Masovia Wind Farm I Sp. z o. o. ul. Postępu 17 B, 02 – 676 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej Wyszogród, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.

Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, gdyż jej na obszarze znajduje się największa część terenu, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie. Organ właściwy do wydania decyzji wyda ją w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Burmistrz Gminy i Miasta WyszogródWywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

  1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

  2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

  3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

  4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk


Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-06 19:03:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-06 19:03:41
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680809]

przewiń do góry