PP.6730.21.2016                                                                           Wyszogród, dnia 27.06.2016r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199).

 

zawiadamia się

iż w dniu 27.06.2016r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie wieży o wysokości do 49m z mostem kablowym, kontenerem i niezbędną infrastrukturą, urządzenia niezbędnego do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców na działce o nr.ewid. 1354/1 położonej w Wyszogrodzie/

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 


Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

 

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy wieży o wysokości do 49m z mostem kablowym, kontenerem i niezbędną infrastrukturą, urządzenia niezbędnego do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców na działce o nr.ewid. 1354/1 położonej w Wyszogrodzie.

 

 

 

Wyszogród, dnia 03.08.2016r

 

PP.6730.21.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek w Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie wieży o wysokości do 49m z mostem kablowym, kontenerem i niezbędną infrastrukturą, urządzenia niezbędnego do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców na działce o nr.ewid. 1354/1 położonej w Wyszogrodzie/

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 
PP.6730.21. 2016                                                                            Wyszogród, dn. 01.09.2016r

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 01.09.2016r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży z mostem kablowym, kontenerem i niezbędną infrastrukturą  na działce Nr ewid. 1354/1  położonej w mieście Wyszogród.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199) Burmistrz Gminy
i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 30.08.2016r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży z mostem kablowym, kontenerem i niezbędną infrastrukturą  na działce Nr ewid. 1354/1  położonej w mieście Wyszogród
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.
Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-28 06:48:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 20:19:12
  • Liczba odsłon: 656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668994]

przewiń do góry