ZAPYTANIE OFERTOWE NR UGiM.271.31.2017

W związku z realizacją Projektu nr RPMA.10.01.01-14-7235/16 pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wyłonienie doradcy zawodowego prowadzącego indywidualne doradztwo zawodowe w okresie 01.01.2018-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.05.2019 roku.

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

Dane do kontaktu: Biuro Projektu w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/ , a także w Biurze Projektu w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawcy/-ców usługi prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego:

Indywidualne doradztwo zawodowe –każdy uczeń z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz II-III klas gimnazjum. Uczestniczący w projekcie uczeń objęty będzie indywidualnym doradztwem zawodowym w wymiarze 3h na cały cykl nauki w projekcie. Podczas spotkań uczniowie zdiagnozują wspólnie z doradcą swoje predyspozycje zawodowe, dokonają analizy SWOT, stworzą indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem wyboru szkoły, zawodu. Łącznie w ciągu 2 lat szkolnych objętych doradztwem będzie 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród: SP Rębowo, SP Wyszogród, SP Kobylniki oraz Gimnazjum Wyszogród. Łącznie 250 osób*3h/os.=750 h

 

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

2. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i zwiększenie szans na wybór ścieżki edukacyjnej i zawodu przez uczestników projektu zgodnie z ich predyspozycjami oraz zdobycie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych niezbędnych na rynku pracy.

3. Usługi realizowane są w ramach projektu „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM 2014-2020.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Część 1. Indywidualne doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie–

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawcy/-ców usługi prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

 

Uczestniczący w projekcie uczeń objęty będzie indywidualnym doradztwem zawodowym w wymiarze 3h na cały cykl nauki w projekcie. Podczas spotkań uczniowie zdiagnozują wspólnie z doradcą swoje predyspozycje zawodowe, dokonają analizy SWOT, stworzą indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem wyboru szkoły, zawodu.

 

Łącznie w ciągu 2 lat szkolnych objętych doradztwem będzie 80 uczniów, czyli przypadnie łącznie 80 osób*3h/os.=240 h indywidualnego doradztwa zawodowego.

 

Zadanie realizowane będzie w okresach 01.01.2018-30.06.2018 i 01.10.2018-30.05.2019, w każdym okresie objętym działaniem będzie nie więcej niż 40 osób, liczba uczestników w każdym roku może z przyczyn projektowych ulec zmianie.

 

4.2 Część 2. Indywidualne doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Rębowie, Kobylnikach oraz Gimnazjum w Wyszogrodzie–

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawcy/-ców usługi prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Rębowie i Kobylnikach oraz klas II-III w Gimnazjum w Wyszogrodzie.

 

Uczestniczący w projekcie uczeń objęty będzie indywidualnym doradztwem zawodowym w wymiarze 3h na cały cykl nauki w projekcie. Podczas spotkań uczniowie zdiagnozują wspólnie z doradcą swoje predyspozycje zawodowe, dokonają analizy SWOT, stworzą indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem wyboru szkoły, zawodu.

 

Łącznie w ciągu 2 lat szkolnych objętych doradztwem będzie 170 uczniów, czyli przypadnie łącznie 170 osób*3h/os.=510 h indywidualnego doradztwa zawodowego.

 

Zadanie realizowane będzie w okresach 01.01.2018-30.06.2018 i 01.10.2018-30.05.2019, w każdym okresie objętym działaniem będzie nie więcej niż 85 osób, liczba uczestników w każdym roku może z przyczyn projektowych ulec zmianie.

 

4.3 Oferent może złożyć ofertę na 1 lub 2 części zamówienia.

 

4.4 Wykonawca/-cy zobowiązani są w ramach usługi z części 1 i 2 zamówienia zapewnić:

4.4.1. Opracowanie dla i przy udziale z Uczestnikiem Projektu, Indywidualnego Planu Działania Rozwoju, dalej IPDR. Przygotowanie IPDR wraz z Uczestnikiem Projektu (dalej UP) uwzględniać będzie cel edukacyjno-zawodowy UP. W ramach IPDR powinny się znaleźć następujące etapy:

(a) Identyfikacja potrzeb UP – identyfikacja oczekiwań, mocnych i słabych stron UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określenie deficytów UP oraz poznanie jego potencjału zawodowego. Określenie celu edukacyjno-zawodowego UP.

(b) Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez UP. Opis tych działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu każdego działania tzw. ścieżka edukacyjno-zawodowa.

(c) Terminy realizacji ustalonych działań.

(d) Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów UP z doradcą zawodowym lub inną osobą przygotowującą IPD.

(e) Terminy i warunki zakończenia realizacji IPDR przez UP.

 

4.4.2. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca zawodowy i UP wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. W ramach poradnictwa zawodowego powinny znaleźć się nast. komponenty:

(a) Wywiad – ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z UP problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych.

(b) Badania testowe– obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych mających na celu zdiagnozowanie oraz określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji UP oraz jego możliwości związanych np. podnoszeniem kwalifikacji, wyborem szkoły/zawodu.

 

4.4.3. Wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego.

 

4.4.4. Uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych).

 

4.4.5. Ochronę danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu.

 

4.4.6.Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin kadry doradcy/- ów w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie doradztwa w projekcie (miesięczny limit 276 h).

4.4.7. Prowadzenie w ramach prowadzonych działań wymienionych w pkt. 1 i 2, dla każdego uczestnika, następującej dokumentacji: kartę indywidualnej porady, testy, ćwiczenia predyspozycji, analizy SWOT i inne narzędzia diagnozujące predyspozycje zawodowe i społeczne, Indywidualny Plan Działania Rozwoju, który będzie stworzony na zakończenie udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym.

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy z Części 1 i 2 zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) nie podlegają wykluczeniu;

 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i zapytaniu ofertowym.

 

c) Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli-konieczne oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania) (warunek dostępu),

 

d) są osobami fizycznymi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub firmy prowadzące działalność szkoleniową posiadające wpis do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

5. Warunki udziału w realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego:

- osoba lub osoby zgłoszone przez wykonawcę posiadające wykształcenie wyższe na kierunku(specjalności) z zakresu doradztwa zawodowego – dokument potwierdzający

- osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego dla uczniów - min. 300h- zapis w życiorys zawodowy– załącznik nr 3 do zapytania,

- osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego powinny posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego -min. 400h- zapis w życiorys zawodowy– załącznik nr 3 do zapytania,

- warunkowo: osoba lub osoby zgłoszone przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- zaoferować najkorzystniejszą cenę brutto za godzinę zajęć, która powinna uwzględniać koszt przeprowadzenia zajęć oraz koszty ewentualnej podróży i noclegu i powinna być ceną brutto.

6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny jest spełnienie wszystkich warunków dostępu opisanych w części III.

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w II okresach: I- od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku, II- od 01.10.2018 roku do 30.05.2019 roku.

 

V. Opis sposobu dokonywania oceny, kryteria oceny oferty, wagi punktowe za poszczególne kryteria oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.

 

1.Ocenie podlegać będzie:

a) zaoferowanie najkorzystniejszej ceny brutto (najniższą) przeprowadzenia zajęć za godzinę- waga 50%.

b)  posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez Wykonawcę- waga 15%,

c) posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę- waga 35%,

2.O wyborze ostatecznej oferty będzie decydować łączna ilość zdobytych punktów za spełnienie wymogów:

a)         Cena – 50 % max. ilości punktów

 

b)         Kwalifikacje   zawodowe    osób    wskazanych    do    wykonania    usługi w części nr 1, 2 –15 % max. ilości punktów, rozumiane jako:

–          posiadanie przez zgłaszaną osobę/-y wykształcenia kierunkowego innego niż zakres zamówienia oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego – 5 pkt.

–          posiadanie przez zgłaszaną osobę/-y wykształcenia zgodnego z zakresem zamówienia– 15 pkt

           

c)         Doświadczenie zawodowe osób wskazanych    do    wykonania    usługi w części nr 1, 2– 35 % max. ilości punktów,

- posiadanie przez zgłaszaną osobę/-y doświadczenia zawodowego w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego dla uczniów– min. 300h – 15 pkt,

- posiadanie przez zgłaszaną osobę/-y doświadczenia zawodowego w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego– min. 400h – 10 pkt

- posiadanie przez zgłaszaną osobę/-y doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć szkoleniowych/pozalekcyjnych, porad doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 10 pkt

 

W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia punktacja będzie przeliczana na każdą Część zamówienia oddzielnie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca warunki określone przez Zamawiającego tj. otrzymała największą ilość punktów.

 

3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%).

 

Lp./ Część

 

kryterium oceny

 

waga w pkt (100pkt=100%)

 

Sposób obliczenia

 

 

A

 

 

Cena

 

 

Max 50 pkt

 

 

 

Wc=(Wn/Wb) x 100pkt x 50%

 

 

 

 

B

 

Kwalifikacje zawodowe osób

wskazanych do wykonania usługi

 

Max 15 pkt; Wykonawca może uzyskać : 0, 5 lub 15 pkt – w

zależności od szczegółów złożonej oferty.

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt V.2

5 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wykształcenie kierunkowe inne niż zakres zamówienia oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,

15 pkt – w przypadku, gdy Wykonawca posiada wykształcenie zgodne z zakresem zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy wskazanego do wykonania usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 35 pkt; Wykonawca może uzyskać : 0, 10, 10, 15.

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt V.2

10 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć szkoleniowych/pozalekcyjnych, porad doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

10 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego,

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

gdzie:

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium

Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium

Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie

 

4.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymogów udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

a) wypełniony druk oferty- załącznik nr1 do zapytania,

b) oświadczenie o braku powiązań- załącznik nr 2 do zapytania,

c) załączone dokumenty potwierdzające kwalifikacje/wykształcenie/doświadczenie potencjalnego wykonawcy w tym życiorys/-sy zawodowy/-e- załącznik nr 3 do zapytania,

d) wciąg z CEiDG lub KRS w przypadku złożenia oferty przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

UWAGA! Zapisy w złożonych dokumentach muszą być jasne i czytelne, tak aby oceniający nie mieli wątpliwości czy Wykonawca spełnia dany warunek, czy też nie spełnia oraz w jakim stopniu.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem jej składania.

2. Odpowiedź na powyższe zapytanie proszę przesyłać do godziny 12.00 dnia 28.12.2017 roku na adres e mail: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zapisem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr UGiM.271.31.2017.

 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. Załączniki.

1.  Formularz Oferty- Załącznik nr 1 do zapytania.

2.  Oświadczenie o braku powiązań- Załącznik nr 2 do zapytania.

3.  Życiorys zawodowy- Załącznik nr 3 do zapytania.

 

                                                                                             

 

           

Z poważaniem:

 

 

  zalacznik_nr_1

zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3

 

 


Wyszogród, 02.01.2018r.

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w okresie 01.01.2018-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.05.2019 roku”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zapytaniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 19.12.2017r. w terminie tj. do 28 grudnia do godz. 12:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 2 oferty:

 

Na część 1 zamówienia

Lp.

Nazwa wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

1 godziny

VAT

Cena brutto

1 godziny

 

 

1

Centrum Rozwoju
Paulina Tarka
ul. Czwartaków 28 m.35
09-409 Płock

 

 

27.12.2017r.

 

 

59,00 zł/h

Podmiot zwolniony z VAT

 

 

59,00 zł/h

 

  2

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska, ul. Smocza 11,

09-472 Słupno

 

28.12.2017r.

 

57,00 zł/h

Podmiot zwolniony z VAT

 

57,00 zł/h

 


 

 

Na część 2 zamówienia

Lp.

Nazwa wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Cena netto

1 godziny

VAT

Cena brutto

1 godziny

 

1

Centrum Rozwoju
Paulina Tarka
ul. Czwartaków 28 m.35
09-409 Płock

 

 

27.12.2017r.

 

 

59,00 zł/h

 

Podmiot zwolniony z VAT

 

 

59,00 zł/h

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w okresie 01.01.2018-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.05.2019 roku”

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w okresie 01.01.2018-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.05.2019 roku wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

 

1.      Centrum Rozwoju
Paulina Tarka
ul. Czwartaków 28 m.35,
09-409 Płock

2.      Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska, ul. Smocza 11,

09-472 Słupno

 

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 28.12.2017r. do godz. 12:00  zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.


 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

a)       najkorzystniejszą cenę – 50 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 50 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

a)      Kwalifikacje zawodowe osób wskazanych do wykonania usługi – 15 %

 

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt V.2

5 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wykształcenie kierunkowe inne niż zakres zamówienia oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,

15 pkt – w przypadku, gdy Wykonawca posiada wykształcenie zgodne z zakresem zamówienia.

 

 

b)     Doświadczenie zawodowe Wykonawcy wskazanego do wykonania usługi – 35%

Wykonawca otrzyma:

0 pkt – w przypadku, nie wykazania iż Wykonawca spełnia warunki przyznania punktów zgodnie z pkt V.2

10 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć szkoleniowych/pozalekcyjnych, porad doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

10 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego,

15 pkt – w przypadku, gdy osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu porad z doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

 

Część I

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

50 pkt

Liczba pkt w kryterium: kwalifikacje zawodowe

15 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie zawodowe

35 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

48,5

5

35

88,5

2

50

5

35

90

 

 

 

Część II

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

50 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin realizacji

20 pkt

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

20 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

50

5

35

90

 

 

 

 

Dla Części I

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska, ul. Smocza 11,

09-472 Słupno

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 57,00 zł/h brutto

 

Dla Części II

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Centrum Rozwoju
Paulina Tarka
ul. Czwartaków 28 m.35,
09-409 Płock

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 59,00 zł/h brutto.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-19 23:27:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 14:43:49
  • Liczba odsłon: 642
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680738]

przewiń do góry