UGiM.6220.6.5.2015                                                                                                       Wyszogród, dnia 24.11.2015 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10§1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku  Pana Macieja Szparadowskiego zam. Garwolewo 46, 09-150 Czerwińsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 23.11.2015r  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”wykonanie studni głębinowej o głębokości 55m i planowanej wydajności Q=25,0 m3/h na terenie gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. 337 we wsi Kobylniki, gmina Wyszogród.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397, ze zm),przedmiotowa inwestycja polegająca na ”wykonaniu studni głębinowej o głębokości 55m i planowanej wydajności Q=25,0 m3/h na terenie gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. 337 we wsi Kobylniki, gmina Wyszogród kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia znak:WOOŚ-II.4240.1269.2015.JC.3

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku – opinia sanitarna znak: PPIS/ZNS/451/102/MW/6529/2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku uznał, że nie jest  konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia  nie istnieje  konieczność jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził brak  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

2.       tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

3.       BIP GiM Wyszogród;

4.       Wnioskodawca;

5.       a/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-24 11:13:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 11:13:32
  • Liczba odsłon: 550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672236]

przewiń do góry