Protokół nr XVI/2008

z obrad XVI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 listopada 2008 roku.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • stawek dziennych opłaty targowej,
  • opłaty od posiadania psów,
  • podatku od środków transportowych oraz zwolnień dot. tego podatku,
  • podatku leśnego,
  • ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
  • zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wyszogród,
  • zatwierdzenia projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród,
  • zmian w budżecie GiM

 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 10. Uroczyste obchody Święta Niepodległości wraz z poświęceniem mogiły polskich żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w 1939 roku – cmentarz parafialny w Wyszogrodzie.
 11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Pan Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XVI Sesji Rady GiM Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorów Szkół , Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

W obradach Sesji Rady GiM uczestniczy Ks. Zenon Glicner – Dziekan i Proboszcz Parafii Wyszogród.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

-2-

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, ze na stan 14 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Pan Przewodniczący poinformował, że na początku obrad XVI Sesji Rady GiM odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie a następnie wszyscy wraz z pocztami sztandarowymi i Księdzem Dziekanem pójdziemy na miejscowy cmentarz w celu uczestnictwa w poświęceniu odnowionej mogiły poległych żołnierzy oraz złożenia na niej kwiatów.

Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto ze zmianą zgłoszoną przez Pana Sekretarza GiM w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały dot. wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Kościelnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na kolejny okres 3 lat.

Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano następujących radnych:

 1. Radny Wojciech Baryt,
 2. Radny Wojciech Janczak,
 3. Radny Maryś Mieszkowski.

Punkt 4.

Informację na temat pracy Burmistrza GiM między Sesjami przekazano radnym na piśmie.

Treść w/w informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie porządku obrad Pan Mariusz Bieniek Zastępca Burmistrza GiM przedstawił prezentację na temat modernizacji skarpy wiślanej.

Przedstawił również główne założenia inwestycyjne na terenie GiM Wyszogród na rok 2009.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Jacek Janczak w sprawie niewykorzystanych liczby godzin pozalekcyjnych. Pan J. Janczak przekazał radnym pisemną informację na ten temat opracowaną przez Pana Dyrektora Gimnazjum J. Pielacińskiego.

Pan J. Janczak pyta czy Dyrektorzy Szkół wiedzieli, że takie godziny są niewykorzystane.

-3-

Pani Dyrektor Jasińska poinformowała, że nie wiedziała o takiej sytuacji.

Poza tym radny J. Jnaczak poinformował, że Pan Dyrektor Pielaciński z pracowni internetowej urządził sobie gabinet o pow. 50 m2 oraz będąc Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rębowie wyraził zgodę na wykorzystanie piasku ze skoczni na remont szkoły.

Radny J. Janczak wnioskuje, żeby w miesiącu styczniu Komisje zajęły się problemem oświaty na terenie GiM Wyszogród.

Radny Jan Boszko pyta jakie działania podejmuje się w sprawie budynków przeznaczonych do rozbiórki w naszym mieście oraz na jakim etapie jest sprawa wykupu budynku Urzędu, czy są jakieś rozmowy prowadzone na ten temat.

Radny J. Kuliński pyta dlaczego drogi w Ciućkowie i Rostkowicach nie znalazły się w planie modernizacji.

Radny M. Głowacki pyta komu i w jakiej kwocie umarzane są podatki.

Radny W. Łopatowski pyta czy są projekty przebudowy dróg gminnych.

Radny Z. Madany pyta jakie dochody przynosi hala sportowa i jaki jest jej koszt utrzymania.

Radny A. Woźniak pyta dlaczego rada nic nie wiedziała o budowie stacji telefonii komórkowej na granicy Wyszogrodu i Rębowa.

Punkt 6.

Podjęcie uchwał:

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Pan Przewodniczący Rady GiM prosi Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii na temat stawek tego podatku wyrażoną na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Radny M. Mieszkowski prosi panią Skarbnik, żeby podała o jaką kwotę są zwiększone podatki w stosunku do roku 2008.

Pani Skarbnik informuje, że jest to kwota o 50 000 zł rocznie więcej na wszystkich podatkach w stosunku do roku bieżącego.

 

 

-4-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 107/XVI/2008 w sprawie podatku od nieruchomości.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2009 roku,

W dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały głos zabrali:

Radny Z. Madany informuje, że materiały dot. podatków radni otrzymali na posiedzeniu Komisji i ręce unieść za przedstawionymi stawkami to nie wszystko. Panowie sołtysi niech wiedzą kto jak głosuje. Radnych z Rębowa, Chmielewa, Bolina i Wiązówki jest dwóch a wszystkich radnych jest 14, zauważcie kto podnosi rękę za podwyżką podatków.

Radny Z. Madany pyta również jakie płody rolne zdrożały w ostatnim czasie i ile pieniędzy dostanie w przyszłym roku wieś Rębowo.

Radny A. Woźniak uważa, że jest to niepotrzebna dyskusja, ponieważ sprawy dot. podatków zostały zaopiniowane i ustalone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady GiM.

Radny J. Kuliński stwierdza, że Rębowo dostaje duże pieniądze na straż, na drogi. Pozostałe wsie dostają pieniądze co drugi rok.

Radny J. Kuliński uważa, że z pozostałych wsi – nie tylko z Rębowa – powinno iść więcej ludzi do wyborów i wybrać z nich radnego.

Radny M. Głowacki stwierdza, że wszystkie wsie i Rębowo też dostają pieniądze na drogi co drugi rok. Odnośnie podatku rolnego radny M. Głowacki stwierdza, że w tym roku podwyżka jest wyższa niż w roku ubiegłym.

Radny J. Boszko uważa, ze radni są po to, żeby bronić społeczeństwa, ale trzeba również myśleć o tym, że jeśli nie podniesiemy podatków to gmina dostanie mniejszą subwencję wyrównawczą.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny. Z. Madany/, 1 głos „wstrzymujący” /radny M. Głowacki/ przyjęli Uchwałę nr 108/XVI/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie Gminy Wyszogród w 2009 roku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-5-

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie stawek dziennej opłaty targowej.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrał radny J. Kuliński, który stwierdził, żeby ustalić opłaty za samochody przyjeżdżające na targ po zboże.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 109/XVI/2008 w sprawie stawek dziennej opłaty targowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM poinformowała, że zgodnie z opinią radnych wyrażoną na wspólnym posiedzeniu Komisji podatek od posiadania psów pozostaje taki jak w roku poprzednim.

Następnie Pani Skarbnik przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 110/XVI/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Odnośnie stawki podatku leśnego Pani skarbnik poinformowała, że w przyszłym roku obowiązywać będzie uchwała z roku bieżącego.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu GiM Wyszogród.

Pan Burmistrz GiM poinformował, że strażacy z OSP Wyszogród biorą udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczo gaśniczych od Płocka po Czerwińsk. Poinformował, że w ostatnim czasie pozyskano środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup nożyc hydraulicznych do ratownictwa drogowego.

Pan Burmistrz podziękował za przyjęcie stawek podatkowych. Poinformował, że na początku jego kadencji budżet był 7 mln zł a teraz jest 12 mln. W mieście i na wsi jest dużo do zrobienia – budowa dróg, kanalizacja. Zawsze więcej robione jest na wsi niż w mieście, 3 km dróg zrobiono za 900 tys. zł.

Pan Burmistrz podziękował za zrozumienie i właściwe podjęcie decyzji w sprawie podatków na 2009 rok. Uważa, że jeśli nie wykorzystamy szansy w tej i przyszłej kadencji to będzie trudno. Wchodzimy w okres kryzysu i Gminę Wyszogród też to dotknie. Pan Burmistrz poinformował, że do

-6-

oświaty gmina musi dołożyć 150 tys. zł, ponieważ taka kwota brakuje na płace. Pan Burmistrz poinformował również, że oprócz Gimnazjum do wszystkich placówek oświatowych gmina dokłada na ich utrzymanie i najwięcej do Szkoły Podstawowej w Rębowie bo 200 tys. zł.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 111/XVI/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 112/XVI/2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani G. Piotrowska przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem Uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 113/XVI/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród „ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 114/XVI/2008 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-7-

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie na kolejny okres 3 lat.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 115/XVI/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny W. Łopatowski w sprawie oświetlenia we wsi Słomin od szosy do remizy. Jest ono konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców wracających wieczorem z pracy.

Radny M. Mieszkowski podziękował za wysypanie i utwardzenie drogi oraz oczyszczenie rowu. Poza tym radny M. Mieszkowski zgłasza potrzebę wykonania odpływu przy posesji Pana Nagórki przy ul. Zamieście.

Pan W. Lubiszewski – sołtys wsi Ciućkowo w sprawie modernizacji drogi w Ciućkowie. Pyta dlaczego przyznane środki na drogę w Ciućkowie zostały wykorzystane częściowo tylko na 400 m a resztę i więcej środków przeznaczono na inną drogę.

Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Odnośnie interpelacji i zapytania radnego J. Janczaka w sprawie niewykorzystanych godzin pozalekcyjnych Pan Burmistrz poinformował, że Pani Skarbnik GiM wraz Dyrektorem Gimnazjum w Wyszogrodzie udzieli wyjaśnień w tej sprawie na piśmie.

Na interpelacje zgłoszoną przez radnego J. Boszko w sprawie budynków przeznaczonych do rozbiórki Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że rewitalizacją objęte są budynki przy ul. Rynek i Rębowskiej. Rewitalizacja to naprawa konstrukcji, dachu elewacji, obróbki blacharskie. Budynki te przekazane są w zarząd ZGKiM spółka z o.o. Książki obiektów są prowadzone. Budynki te mają po 90 lat i są to zabytki. Na rozbiórkę budynku przy Rębowskiej 20 konserwator zabytków nie wyraził zgody.

Odnośnie budynku Urzędu Pan Burmistrz poinformował, że w styczniu przyszłego roku będą prowadzone dalsze negocjacje w tej sprawie.

Na pytanie radnego J. Kulińskiego w sprawie zdjęcia z planu modernizacji dróg w Ciućkowie i Rostkowicach Pan Zastępca Burmistrza GiM - M. Bieniek poinformował, że te drogi zostały słabo ocenione przez

-8-

niezależnych ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego, uzyskały małą punktację i dlatego nie znalazły się w planie ponieważ są małe szanse na pozyskanie środków z zewnątrz.

Pan M. Bieniek poinformował, że na modernizację drogi w Słominie projekt jest w opracowaniu, natomiast pozwolenie jest na modernizację dróg w Drwałach i Rębowie.

Odnośnie interpelacji dot. wykorzystania przyznanych środków na drogę w Ciućkowie Pan M. Bieniek poinformował, że inną drogę wyremontowano z pieniędzy Gminy.

Pan Burmistrz poinformował, że na pytanie radnego M. Głowackiego w sprawie umorzeń podatków Pani Skarbnik odpowie na piśmie.

Na interpelację radnego Z. Madanego odpowiedzi udzielił Pan A. Szymański. Poinformował, że 60 tys. zł to środki przekazywane przez Starostwo Powiatowe, 30 tys. zł to kwota za korzystanie z hali sportowej – wynajem na imprezy sportowe i zewnętrzne obozy sportowe. Pan A. Szymański poinformował, że te pieniądze wpływają na dochody gminy a nie na halę.

Odnośnie zapytania radnego Z. Madanego ile kosztuje hala sportowa odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

Na interpelacje radnego A. Woźniaka odpowiedzi udzieliła Pani B. Dominikiewicz. Poinformowała, że jest to umowa właściciela firmy z prywatnym właścicielem gruntów. Gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy z powiadomieniem wszystkich stron i decyzji nie można odmówić.

Pan Przewodniczący Rady GiM informuje, że radnemu A. Woźniakowi chodziło przede wszystkim o informacje na ten temat. Radni powinni wiedzieć co się robi na terenie gminy.

Pan Burmistrz przyznaje, że może brakuje takich informacji. Proponuje, żeby na posiedzeniach Komisji pytać i radni będą o takich sprawach informowani.

Odnośnie sprawy oświetlenia w Słominie Pan Burmistrz poinformował, że w porozumieniu z sołtysem i radnym sprawa ta będzie przeanalizowana.

W sprawie odpływu wód z nieruchomości Pana Nagórki Pan Burmistrz poinformował, że zlecenie na wykonanie tych prac dla ZGKiM zostało podpisane, chociaż w zasadzie jest to zadanie dla drogowców.

Pan Burmistrz poinformował, że na pozostałe pytania udzielona będzie radnym odpowiedź na piśmie. Poinformował, że podatki umarzane są sporadycznie i tylko firmom rozwojowym, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

-9-

Radny W. Baryt w imieniu Komisji Wniosków i Uchwał przedstawił wnioski wynikające z dzisiejszej Sesji:

 1. Na posiedzeniach Komisji Rady w miesiącu styczniu zająć się sprawami i problemami oświaty GiM Wyszogród.

Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

Punkt 10.

Punkt 10 obrad Sesji zrealizowano na początku obrad Sesji.

Punkt 11.

O godz. 13.30 Pan Przewodniczący zamyka obrady XVI Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

Protokołowała                                          Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                          Józef Zbigniew Boszko

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 08:40:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 08:40:03
 • Liczba odsłon: 598
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680787]

przewiń do góry