Protokół nr XXIV/2009

z obrad XXIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

_______________________________________________________

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

         5.Interpelacje i zapytania radnych.

         6.Zatwierdzenie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2010 rok – podjęcie

           stosownej uchwały.

         7.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego GiM Wyszogród,

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wyszogród w granicach od ul. Warszawskiej i Zamieście,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno,
 • wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat,
 • - zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczacy otwiera obrady XXIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, Pana Burmistrza i Zastepcę Burmistrza GiM Wyszogród wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów szkół, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Pana Wojciecha Celińskiego – Kierownika miejscowej Przychodni Zdrowia, Andrzeja Góreckiego – Prezesa RSHP, Panią Joannę Stelmach – Dyrektor NBS w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Adamkiewicza – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie oraz Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK w Wyszogrodzie.

-2-

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach dzisiejszej Sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy radny Jacek Janczak - który usprawiedliwił swoją nieobecność.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący informuje, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.

Pani Skarbnik GiM prosi o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr 173/XXIII/2009, w którym nie znalazły się zapisy dot. zwolnień ustalonych przez Radę GiM.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianą zaproponowaną przez Panią Skarbnik GiM.

Punkt 3.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujących radnych:

 1. Radny Janusz Kuliński,
 2. Radny Wojciech Janczak,
 3. Radny Andrzej Woźniak.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i uchwał w w/w składzie.

Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawił informację nt. pracy między Sesjami.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny Jan Boszko pyta czy nie było możliwości przekazania samochodu FORD Transit, który został sprzedany dla Gminy Czerwińsk dla OSP Drwały lub Rakowo.

Poza tym radny Jan Boszko uważa, nawiązując do informacji o propozycji nadania skarpie wiślanej imienia druha Wacława Milke, że należałoby tą postać uczcić wykonaniem pomnika lub popiersia.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny Jan Boszko jak długo trzeba czekać, żeby firma przyjechała i zabrała zdjęty eternit. Radny J. Boszko uważa, że na taki odbiór trzeba zbyt długo czekać.

-3-

Punkt 6.

Pani Skarbnik GiM przedstawiła informacje nt. budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2010 rok.

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym budżetem GiM Wyszogród głos zabrali:

Radny Jan Boszko pyta czy są zabezpieczone w przedstawionym budżecie środki na dopłatę do wody pobieranej z ujęć gminnych przez naszych mieszkańców.

Pani Skarbnik informuje, ze takich środków nie ma zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym budżetem GiM na 2010 rok Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Z. Madany /, 1 głos „wstrzymujący” /radny Jan Boszko/ przyjęli Uchwałę Budżetową Gminy i Miasta Wyszogród na 2010 rok nr 176/XXIV/2009.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz GiM podziękował radnym za przyjęcie budżetu GiM oraz pracownikom Urzędu za przygotowanie i opracowanie tego dokumentu.

O godz. 11-tej Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 177/XXIV/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej.

-4-

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 178/XXIV/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 179/XXIV/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.

Radny J. Kuliński pyta dlaczego tereny tylko tych 3 wsi objęte są planem zagospodarowania przestrzennego.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że jest to dalszy etap realizacji wcześniej przyjętych uchwał Rady.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 180/XXIV/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.

Pan Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 181/XXIV/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-5-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 182/XXIV/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXIV/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 183/XXIV/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXIV/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Przewodniczący rady GiM poinformował, że Urząd Skarbowy dokonał analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok. Z przedstawionej analizy wynika, że oświadczenia majątkowe złożone przez radnych, kadrę kierowniczą Urzędu GiM oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych nie zawierają nieprawidłowości. Urząd Skarbowy zwraca tylko uwagę niektórym osobom na konieczność wypełniania wszystkich rubryk, które zawiera druk oświadczenia. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń wszystkie rubryki tego druku były opisane. A jeśli któryś z punktów jest odpowiedzią dla wypełniającego negatywną to proszę wpisywać „nie dotyczy”, nie zostawiać pustych miejsc i nie wpisywać kresek.

Treść analizy oświadczeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan W. Celiński - Kierownik miejscowej Przychodni Zdrowia.

W swoim wystąpieniu poinformował o zagrożeniach związanych ze świńską grypą. Stwierdził, że na naszym terenie nie zanotowano tej odmiany grypy. Natomiast nie zaobserwowano wzrostu zachorowań na grypę sezonową. Zaszczepiło się tylko 2,6%. W okresie szczególnej zachorowalności należy przede wszystkim zwracać uwagę i dbać o ludzi starszych i ludzi z wieloma schorzeniami dla których grypa może mieć cięższy przebieg.

Pan W. Celiński poinformował, że z własnego doświadczenia wie, że prawdopodobnie zwiększy się zachorowalność na grypę w miesiącach marzec – kwiecień.

Pan M. Mieszkowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji radni zgłosili wniosek w sprawie ponownego uruchomienia w naszej przychodni poradni dla kobiet. Pyta czy jest taka możliwość i czy Pan Kierownik Przychodni czyni starania w tym kierunku.

-6-

Pan W. Celiński informuje, że objechał w tym celu okoliczne szpitale i brak jest chętnych do prowadzenia poradni dla kobiet w naszej przychodni. Aktualnie nie jest w stanie odtworzyć tej poradni ponieważ nie ma chętnych do jej prowadzenia. Lekarze w szpitalach dostali znaczne podwyżki i nie chcą pracować w terenie. Znalezienie ginekologów, którzy chcieliby pracować w terenie w ramach NFZ jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ pieniędzy na kontrakty jest mniej.

Poradnię dla kobiet w naszej przychodni zamknięto po kontroli NFZ, z powodu nieprawidłowości w jej prowadzeniu.

Pan W. Celiński poinformował, że w naszej przychodni zdrowia prowadzona jest poradnia dla osób z chorobą cukrzycową bez umowy z NFZ ale nieodpłatnie.

Poza tym Pan Celiński poinformował, że 8 stycznia odbędą się badania mammograficzne dla kobiet z naszego terenu. Na badania te można zapisać się w naszej przychodni.

Pani T. Jarzyńska Koper – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnikach poinformowała, że nadchodzący rok 2010 jest ogłoszony rokiem Chopinowskim a jej szkoła od 3 lat nosi imię tego kompozytora. W związku z tym Pan i dyrektor poinformowała, że szkoła w Kobylnikach opracowała biuletyn, w którym informuje, o swoich zamierzeniach na ten rok. Szkoła w Kobylnikach przystąpiła do ogólnopolskiego stowarzyszenia szkół Chopinowskich. Uroczystość z tej okazji odbędzie się w Sochaczewie 27 marca 2010 roku. Szkoła będzie organizować liczne konkursy związane z tym tematem. Na 12 maja zaplanowana jest uroczysta Msza Św. z oprawą muzyczna z czasów Chopina. W tym dniu odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w szkole w Kobylnikach.

Pani Dyrektor zaprosiła do uczestniczenia w planowanych uroczystościach.

Radny Z. Madany pyta czy prawdą jest, że do końca roku 2009 ma być zlikwidowana placówka KRUS oraz jak wygląda sprawa bezpieczeństwa publicznego na naszym terenie.

Radny J. Kuliński podziękował za nawiezienie żwiru na drogę w Wilczkowie oraz zapytał dlaczego jest tak brudno w naszym mieście.

Radny A. Woźniak zabrał głos w sprawie uczestniczenia w obradach Sesji Redaktora Ekspresu Sochaczewskiego. Radny A. Woźniak uważa, że Pan Redaktor nie powinien przyjeżdżać na Sesję w jej połowie tylko powinien być na niej od początku bo z tego powodu może być znów napisane, że ktoś kogoś kopie pod stołem. Radny A. Woźniak pyta dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji w stosunku do Pana Redaktora za artykuł po Sesji w kwietniu na temat absolutorium.

 

 

-7-

Pani J. Stelmach – Dyrektor NBS w Wyszogrodzie przekazała wszystkim zebranym życzenia noworoczne oraz realizacji planów i zamierzeń w roku 2010.

Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan Burmistrz GiM.

Odnośnie przekazania samochodu z OSP Wyszogród Pan Burmistrz poinformował, że samochód ten sprzedano dla Gminy Czerwińsk, ponieważ Urząd Marszałkowski udzielił dotacji na zakup samochodu w wys. 70 tys. zł. Za taką kwotę nie można było kupić w miarę dobrego samochodu. W związku z tym trzeba było sprzedać stary samochód, żeby dofinansować zakup nowego. Nowy samochód kupiono za 142 tys. zł.

Pan Burmistrz poinformował, że czyni starania o pozyskanie dla OSP Drwały samochodu z Policji.

Odnośnie opóźnień w odbiorze eternitu Pan Burmistrz poinformował, że Urząd nie zna takich przypadków a jeśli takie są to należy to zgłosić do Urzędu.

W sprawie istnienia placówki KRUS w Wyszogrodzie Pan Burmistrz poinformował, że nie będzie ona zlikwidowana ponieważ lokal wynajmowany będzie nieodpłatnie, będą płacić tylko za media.

Sprawa, którą poruszył radny J. Kuliński odnośnie zaśmiecania naszego miasta jest sprawą skomplikowaną, młodzież potrafi pogiąć znaki drogowe, powywracać śmietniczki. Dopóki nie będziemy wszyscy odpowiadać za śmieci to tak będzie. Już od przedszkola powinno się wychowywać społeczeństwo w tym temacie.

Pan Z. Laskowski stwierdza, że w pierwszy dzień świąt był mocny wiatr i śmieci zostały powywiewane ze śmietniczek. Poza tym mieszkańcy wrzucają do śmietniczek również odpady organiczne i psy wyciągają śmieci.

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu W. Czubatka – Redaktorowi Ekspresu Sochaczewskiego. Poinformował, że w artykule niczego nie napisał co nie było na sesji. Prasa jest wolna i tak napisał jak to ocenił. Poinformował również, że nie ma obowiązku być na całej Sesji oraz przedstawiać się i informować, że w niej uczestniczy.

Pan Burmistrz poinformował, ze intencją Pana radnego A. Woźniaka było to, żeby informacja z Sesji była podawana z całości obrad a nie tylko z części.

Komisja Wniosków i Uchwał nie przedstawiła wniosków z obrad dzisiejszej Sesji.

Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

-8-

Punkt 11.

O godz. 13-tej Pan przewodniczący zamyka obrady XXIV Sesji Rady GiM Wyszogród składając wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.

 

Protokołowała                                         Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Izabela Boszko                                       Wyszogród

                                                              Józef Zbigniew Boszko

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-12 09:28:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-12 09:28:52
 • Liczba odsłon: 657
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674892]

przewiń do góry