Protokół nr X/2013

z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 29 listopada 2013 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.      Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.      Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.      Prezentacja uchwały nr 234/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród,

o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2.

Podpisanie umowy dotyczącej przeznaczenia i funkcjonowania budynku Rębowskiego Domu Kultury pomiędzy OSP Rębowo, a Gminą i Miastem Wyszogród.

6.      Informacja Burmistrza GiM o pracy pomiędzy Sesjami. 

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:        

- określenia wysokości  stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok

- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2014 rok”

  - wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat

- zmiany w budżecie

- zmiany WPF.

9.      Sprawy różne.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.
                

W obradach uczestniczy  15 radnych.

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXXIII Sesji Rady GiM witając radnych, ks. Jana Augustynowicza proboszcza parafii Rębowo, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie, mieszkańców.

„Szanowni Państwo,

Znajdujemy się w nowo zmodernizowanym Rębowskim Domu Kultury, który dotychczas pełnił głównie funkcję strażnicy OSP. Od tego momentu Rębowski Dom Kultury skupiał będzie wszystkie środowiska działające na terenie sołectwa Rębowo oraz okolicznych miejscowości. Inwestycja ta w perspektywie przyniesie wiele korzyści, druhom strażakom, orkiestrze OSP Rębowo, a także dzieciom i młodzieży” – powiedział Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Józef Zbigniew Boszko

2.      Radny Zbigniew Madany

3.      Radny Wojciech Janczak

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, po czym przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Pana Marka Głowackiego o odczytanie uchwały nr 234/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki ozn. ewid. nr 488, położonej w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród, o pow. 1500 m2 zabudowanej budynkiem Rębowski Dom Kultury, o pow. użyt. 232,23 m2, po czym nastąpiło odczytanie, a następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Mariusz Bieniek.

Rębowo jest największą wsią w gminie Wyszogród pod względem powierzchni, jak również liczby mieszkańców. Posiada kościół, szkołę, prężnie działającą jednostkę OSP, a teraz będzie centrum kultury. W założeniach samorządu od początku było przekazanie zmodernizowanego obiektu lokalnej społeczności – powiedział Burmistrz. Następnie Burmistrz zapewnił, że w utrzymaniu obiektu, kupnem opału pomoże Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. Po okresie 5 lat obiekt przejdzie na własność OSP Rębowo, dopełni to funkcjonowanie szkoły.

Przy tej okazji Burmistrz podziękował radnym, radnym powiatowym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli za pełną otwartość przez ostatnie 3 lata, podczas których udało się wiele zrealizować.

 

Następnie Burmistrz zaprosił prezesa i wiceprezesa OSP Rębowo do podpisania umowy.

 

Podpisanie umowy dotyczącej przeznaczenia i funkcjonowania budynku Rębowskiego Domu Kultury pomiędzy OSP Rębowo, a Gminą i Miastem Wyszogród umowa została podpisana przez:

 

Prezesa OSP Rębowo – Pana Teofila Boszko

Wiceprezesa OSP Rębowo – Pana Zbigniewa Madany

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród – Mariusza Bieńka.

 

Po podpisaniu Przewodniczący Rady podziękował i złożył życzenia druhom strażakom, jak również społeczności szkolnej.

 

Następnie Radny Zbigniew Madany podziękował Burmistrzowi, Radzie Gminy i Miasta Wyszogród za doprowadzenie inwestycji Rębowskiego Doku Kultury. Zapewnił, że mieszkańcy Rębowa będą mocno się starać, aby w centrum kultury działo się jak najwięcej pożytecznych rzeczy.

 

W sprawie Rębowskiego Domu Kultury zabrał głos również Inspektor nadzoru budowlanego Pan Stanisław Zonenberg podsumowując inwestycję. W zmodernizowanym budynku położono nowe podłogi i tynki. Zrobione zostały, również łazienki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W całym przedsięwzięciu uczestniczyła społeczność Rębowa. Płytki, kolor ścian są wybrane przez mieszkańców Rębowa. Inspektor podkreślił, że pracownicy firmy BUDRA spotkali się z dużym zainteresowaniem i życzliwością mieszkańców.

 

Punkt 6.

 

W tym miejscu Burmistrz przedstawił bieżące informacje międzysesyjne  z prac urzędu.

 

Inwestycja budowy dworca autobusowego w Wyszogrodzie – fizycznie prace zostały zamknięte, na ukończeniu prowadzone jest dopracowanie formalności. Wystąpiły problemy z przydziałem mocy od Zakładu Energetycznego. Bez pozwolenia na użytkowanie nie możemy odebrać obiektu.

Został ogłoszony konkurs na dzierżawę pomieszczenia na organizację  punktu  gastronomicznego  wraz z   koncepcją jego  prowadzenia  na  Dworcu Autobusowym.

 

Został ogłoszony przetarg i rozstrzygnięcie na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki w m. Wyszogród” wraz z odbudową nawierzchni w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród.

 

Zakończone zostały prace przy Budowie sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej”.

W trakcie realizacji prowadzona jest inwestycja budowy przydomowych oczyszczalni. Harmonogram prac ustalony jest przez przyszłych właścicieli. Duża rozbieżność w cenie, pozwoliła na wygospodarowanie w ramach tego działania ok. 300 – 400 tyś. zaoszczędzonych środków na dodatkowy nabór – powiedział Burmistrz.

 

Następnie Burmistrz wymienił zrealizowane prace z zakresu gospodarki komunalnej:

Zakończenie prac remontowych zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 291547 W w m. Marcjanka /Drwały o l= 2250m”

Zakończono remont dróg gminnych 291545W – Słomin oraz 291546 W Grodkowo/Bolino ( rów odwadniający wraz z montażem 4 szt. Przepustów drogowych w m . Bolino , uzupełnienie ubytków w nawierzchni , remont poboczy w m. Grodkowo , remont poszycia mostu w m. Grodkowo, uzupełnienie nawierzchni w jezdni asfaltowej w m. Grodkowo).

Rozpoczęto remonty bieżące nawierzchni dróg w sołectwach: Rębowo, Ciućkowo, Drwały, Rostkowice, Słomin, Bolino – budowa pierwszej warstwy podbudowy na dwóch drogach.

Dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych do sołectw Chmielewo, Bolino

Trwają prace związane z remontem ciągu pieszego w ul. Płockiej – lewa strona .

Rozpoczęto prace projektowe do nowego projektu drogowego.

Monitorowanie systemu gospodarowania odpadami, obecnie prowadzona jest analiza dodatkowego obioru odpadów. Wystąpiły problemy z naliczaniem opłat przedsiębiorców - analizowany jest kompleksowo ten obszar – powiedział Burmistrz.

 

Następnie Burmistrz powiedział o podpisaniu umowy na nowy projekt turystyczny, którego podpisanie miało miejsc na Torwarze - 14 listopada 2013 r., podczas trwającego w Warszawie IV Forum Rozwoju Mazowsza. Umowa na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród” - pozyskanych zostało prawie 500 tyś. zł na stworzenie między innymi produktów lokalnych.

 

Następnie Burmistrz zaprosił:

 - 30 listopada br. (sobota) odbędzie się po raz XII Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Wyszogrodzie. Wszystkich sympatyków sportu, a przede wszystkim piłki siatkowej do Hali Sportowej w Wyszogrodzie. Mecze będą rozgrywane od godz. 10:00.

 

- 1 grudnia kiermasz świąteczny  - Galeria „Wisła” w Wyszogrodzie;

Na koniec przedstawiania informacji Burmistrz opowiedział o ogólnopolskiej akcji pn. „Szlachetna Paczka” w którą włączył się Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rada Gminy  oraz Sołtysi. – finał w sobotę 7 grudnia.

 

O zabranie głosu poprosił Inspektor nadzoru budowlanego Stanisław Zonenberg. Pan Stanisław przybliżył inwestycję budowy dworca autobusowego, który realizowany był w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj. Przetarg wygrała firma WIDMA  reprezentowana przez Pana Wowaka. Firma podjęła się realizacji najbardziej uciążliwego systemu tzn. sama musiała zaprojektować i wybudować. Współpracował z nią architekt Panią Martą Siodłak, która współpracowała również przy projektowaniu Nabrzeża w Wyszogrodzie. Budynek został wybudowany z bardzo dobrego materiału, trudnego do położenia. Najwięcej czasu pochłonęło domykanie spraw z Zakładem Energetycznym, przy czym pomagał Pan Wiesław Gaworski i Pani Aleksandra Wachaczyk – powiedział Stanisław Zonenberg.

Punkt 7.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Zbigniew Madany, który podkreślił, iż ubolewa, że nie jest obecny dzisiaj na sesji Starosta Powiatu Płockiego, dziękując przy tym Radnemu Powiatu Płockiego, Panu Apolinaremu Gruszczyńskiemu za dzisiejszą obecność.

Radny Zbigniew Madany zarzucił, że Pan Klusiewicz, a także obecny Burmistrz, który był wiceburmistrzem zapewniali realizację drogi tzw. Trakt Orszymowski. Radny powiedział, że jest podpisana umowa, w 2013 droga miała być robiona. W tym roku Burmistrz przerzucił budowę drogi na 2014 r., a teraz nie ma tego wpisanego zadania do budżetu, czy ta droga będzie. Radny Zbigniew Madany dodał, że jest to jedna jedyna droga powiatowa, która nie została zrobiona, wszyscy wyrazili zgodę na budowę, w związku z czym radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. Radny dodał jeszcze, że dzisiaj otrzymał telefon ze starostwa, że odcinki dróg - Trakt Orszymowski i odcinek w Kobylnikach są zapisane do realizacji w budżecie powiatu.

 

Radny Andrzej Dobaczewski powiedział, że to nie jest droga gminna i wszystko jest uzależnione od możliwości budżetu.

 

Burmistrz odpowiedział, że ostatnio prowadzona była dyskusja z radnymi i stwierdzono, że problemu nie ma. W budżecie jest zapisane 0,5 mln na drogi i jeśli będzie taka potrzeba to wyodrębnimy to zadanie. Nie znamy priorytetów, ile to będzie kosztowało dlatego zostało to zapisane pod jednym zadaniem – wyjaśnił Burmistrz.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę.

 

Punkt 8.

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród przeszedł do podejmowania uchwał , przy czym wyjaśnił, że radni z burmistrzem wspólnie na posiedzeniach komisji zdecydowali, iż wszystkie stawki podatkowe pozostają na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, po czym poprosił  Panią Skarbnik o odczytanie projektów uchwał.

Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród odczytała uchwałę w sprawie określenia wysokości  stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 248/XXXIII/2013 w sprawie określenia wysokości  stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród odczytała uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 249/XXXIII/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród, Pani Elżbieta Biernat odczytała uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 250/XXXIII/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejną uchwałę odczytała Agata Szczurowska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2014 rok”.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 251/XXXIII/2013 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2014 rok”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Następną uchwałę odczytała Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, Bożena Myszkowska w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat. Sekretarz wyjaśniła, że dzierżawa dotyczy 20 m2 pod garaże dla dotychczasowego dzierżawcy, w mieście Wyszogród.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 252/XXXIII/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na kolejny okres 3 lat. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejne uchwały odczytała Pani Skarbnik. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013 zostaje wprowadzona ze względu na:  zwiększenie planu o 16 560 zł zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wprowadzeniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  – zmniejszenie planu o 39 508 zł, wprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zmniejszenie planu o 3 322 zł – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z nadwyżką środków, wprowadzeniem dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie planu o 8 398,21 zł – dotacja na realizację projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie i mieście Wyszogród”.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 253/XXXIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023 jest konsekwencją wprowadzonych zmian do budżetu – powiedziała Pani Skarbnik.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 254/XXXIII/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący poprosił uczestników sesji o zabierane głosu w sprawach różnych.

Jako pierwsza głos zabrała mieszkanka ul. Zamieście, Pani Teresa Bojanowska. Pani Teresa Bojanowska powiedziała, że po raz pierwszy korzysta z przysługującego jej prawa udziału w sesji. Sprawa, która zdaniem Pani Teresy nie ma rozwiązania dotyczy jej i jej sąsiada, a problem polega na zalewaniu ich działek. Podczas opadów, schodząca z pól woda, zalewa posesję, a wszystko to zaczęło się od momentu, gdy przy ul. Zamieście położono chodnik, przykrywając rów. Pani Teresa powiedziała, że Przewodniczący Rady jest podpięty do studzienki kanalizacyjnej od 15 lat w związku z czym zwróciła się do Przewodniczącego z zaistniałą sprawą pytając „dlaczego my toniemy?” oraz  zapytała dlaczego Pani Teresa wraz ze swoim sąsiadem nie może być podłączona do kanalizacji i usłyszała, że prawo tego zabrania. Pani Teresa Bojanowska powiedziała także, że rozmawiała z radnymi o problemie melioracji, którzy twierdzili, że nie mają na ten temat wiedzy. Mieszkanka ul. Zamieście kontynuowała, że w międzyczasie został poruszany temat melioracji. Pod koniec października zostało zorganizowane spotkanie z udziałem mieszkańców ul. Zamieście i ul. Warszawskiej, w którym uczestniczyło 12 osób. Zdaniem Pani Teresy Bojanowskiej, tak niska frekwencja oznaczała zorganizowanie spotkania w nienajlepszym terminie 26.10.2013 r., sobota, godz. 17.00.

W tym miejscu mieszkanka skierowała do Przewodniczącego pytanie: dlaczego akurat ten teren został zaproszony na to spotkanie?

Na koniec swojej wypowiedzi Pani Teresa Bojanowska podziękowała strażakom za wypompowywanie wody z jej posesji.

 

Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, który wyjaśnił, że sprawy melioracji nie leżą bezpośrednio w kompetencjach Przewodniczącego, ani Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Burmistrz powiedział, że dziwi się stwierdzeniem Pani Teresy, że radni nie znają problemu melioracji, ponieważ podczas posiedzeń komisji ten problem był kilkakrotnie omawiany. Burmistrz powiedział, że omawiany problem pojawił się wiosną tego roku, kiedy rok był wyjątkowo trudny, a na wszystkie zgłoszenia mieszkańców Urząd Gminy i Miasta Wyszogród natychmiast reagował. Burmistrz wyjaśnił, że podłączenie nie zostało zrobione bezpośrednio z pola do kanalizacji, ponieważ uznano, że jest to bezzasadne i takie działanie nie rozwiąże problemu w tym obszarze.

Kontynuując Burmistrz powiedział, że samorząd zajął się tematem melioracji, ponieważ po sprawdzeniu terenu uznano, że to chociaż w minimalnym stopniu rozwiąże problem na tym ternie. Na spotkane zostali zaproszeni tylko mieszkańcy gruntów rolnych ul. Zamieście i Warszawskiej, bo tylko takie grunty podlegają melioracji. Tereny, które są już objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być meliorowane – wyjaśnił Burmistrz. Na spotkanie z mieszkańcami na które zostało zaproszonych ok. 130 osób przybyło tylko 12, co zdaniem Burmistrza pokazuje skalę problemu. Burmistrz dodał, że część uczestników spotkania nie była zainteresowana melioracją, ponieważ jak sami powiedzieli jest to słaba gleba do wykorzystania.

Burmistrz powiedział, że rozumie problem Pani Teresy i zapewnił, że pomoże odprowadzić wodę z Pani Teresy działki. Zaproponował przepuszczenie wody z działki, tam, gdzie powinna ta woda dotrzeć. Dodatkowo ustalono, że jeśli będzie to woda z posesji, a nie z pola to będzie można ją wpuścić do kanalizacji.

Następnie Burmistrz powiedział, że wielokrotnie były prowadzone rozmowy o zaistniałym problemie dodając, że na każde wezwanie Pani Teresy Urząd na bieżąco reagował.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski powiedział, że  omawiany problem uzależniony jest od ukształtowania terenu. Wszystkie wody z Rębowa, ul. Zamieście idą w kierunku Wisły. Spadek wody, który idzie przez posesję Przewodniczącego jest zrobiony przez samą naturę, a nie przez Przewodniczącego.  „Wcześniej problemu nie było, bo woda spływała do rowu na całej długości. Teraz rów został przykryty chodnikiem i stąd pojawił się problem”. Kolektor, który zrobiony został społecznie był nadzorowany przez inspektorów i w tamtym czasie spełniał funkcję, tak jak powinien. Przewodniczący zaproponował Pani Bojanowskiej, aby przekopała rowek przez swoją posesję i jej bezpośredniego sąsiada, przepuszczając wodę na działkę Przewodniczącego. Przewodniczący dodał, że nie tylko teren Pani Bojanowskiej jest zalewany, ale również jego budynki gospodarskie.

 

Następnie głos zabrał radny Wiesław Tomkiewicz, który opowiedział o szczegółach akcji „Szlachetna Paczka”. Zachęcił radnych i sołtysów do włączenia się w to przedsięwzięcie jak najszybciej, ponieważ już trzeba zatwierdzić rodzinę i przygotować paczkę.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Piotr Kafliński, który odniósł się do tematu odbioru śmieci od przedsiębiorców w ramach nowego systemu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Zgłoszony problem polega na tym, że śmieci odbierane od przedsiębiorców są dużo droższe od tak samo posegregowanych śmieci w gospodarstwach domowych oraz droższe niż w gminach ościennych (w przypadku przedsiębiorców). Pan Piotr powiedział, że najpierw szkolono sołtysów, przewodniczących osiedli, że przedsiębiorcy zapłacą za pojemnik ze śmieciami zmieszanymi, a posegregowane śmieci zostaną odebrane za darmo, a teraz  ZGRP przysyła korekty do tych umów, z których wynika, że za każdy posegregowany worek  przedsiębiorca zapłaci, tak jak za śmieci zmieszane. Pan Piotr powiedział, że na stronie Związku jest napisane, że pracodawca płaci za każdy pojemnik śmieci posortowanych i nieposortowanych.

 

Burmistrz powiedział, że być może są to błędy systemowe, ale problem  może zależy  od tego, jak została przedstawiona informacja przedsiębiorcom o odbiorze odpadów, co należy sprawdzić, czy rzeczywiście prawidłowo wykonawca odbiera odpady.

Burmistrz zgodził się z Panem Piotrem, że przedsiębiorcy mieli płacić za pojemnik śmieci zmieszanych, a posegregowane miały być odebrane za darmo, a teraz przedsiębiorca musi zdeklarować ile śmieci wyprodukował i podać taką informację do ZGRP.

 

Wywiązała się dyskusja.

 

Burmistrz powiedział, że musi całą tą sytuację sprawdzić, ponieważ taki problem wystąpił tylko na terenie gminy Wyszogród, a pozostałe gminy, które są również w obszarze ZGRP nie zgłosiły takiego problemu. Musi to zostać skontrolowane i dopiero wtedy Burmistrz przedstawi pełną informację.

Burmistrz kontynuował, że ogłoszony przetarg na odbiór odpadów jest ogłoszony oddzielnie  na nieruchomości zamieszkałe i oddzielnie na odbiór od przedsiębiorców. Dodał, że powstały problem wynika pewnie z ryzyka jakie sobie wyliczyła firma odbierająca. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata jest ryczałtowa. W przypadku przedsiębiorstw jest to bardzo zróżnicowana ilość i jakość posegregowania też jest różna i firma odbierająca śmieci pewnie sobie wyliczyła, że  śmieci przedsiębiorców mają podwyższone koszty. Przedsiębiorcy rozliczają się z ilości przekazanych śmieci liczonych w tonach i płacą za zdeklarowaną ilość oddanych śmieci, a Związek powinien ten  proceder, jeśli faktycznie taki będzie – wyeliminować – powiedział Burmistrz.

Wdrożenie całego systemu -  gminy nie kosztowało nic. Koncepcja firmy jest taka, aby to rozliczać ryczałtowo, a firma odbija to sobie to na przedsiębiorcach. Podjęliśmy się rozwiązania nowego systemu gospodarowania odpadami  w całości, aby wyeliminować np. wyrzucanie śmieci po lasach. Burmistrz powiedział, że dzisiaj nie potrafi powiedzieć, czy Związek wycofa się  z systemu w całości, czy w jakiś sposób to zostanie skorygowane. Rozwiązanie problemu musi wynikać z przeprowadzonych kontroli i analiz. Priorytetem było, aby mieszkańcy płacili jak najmniej. System obsługuje 120 tyś. mieszkańców i mechanizm wprowadził dobre strony w tym zakresie, przede wszystkim to, że przetarg został ogłoszony na 30 miesięcy i cena za odbiór pozostanie na tym samym poziomie, a nie jak w większości gmin na kilkanaście miesięcy. Zobaczymy jakie ceny będą miały pozostałe gminy za kilka miesięcy, ponieważ takich cen, jak dzisiaj już nie osiągną – powiedział Burmistrz.

Następne pytanie Pana Piotra Kaflińskiego dotyczyło, wprowadzenia odbioru śmieci 2 razy w miesiącu.

Burmistrz powiedział, że jest szansa na takie rozwiązanie, obecnie prowadzone są analizy kosztów wprowadzenia drugiego odbioru. Na dzisiaj systemu nie stać na to, aby móc odbierać śmieci dwa razy w miesiącu. Burmistrz dodał, że tylko Wyszogród plus jeszcze dwie gminy są zainteresowane tym zainteresowane.

 

Radny Józef Zbigniew Boszko w imieniu swoim i mieszkańców podziękował Burmistrzowi za zrobioną drogę w miejscowości Marcjanka.

 

Sołtys Ciućkowa Pan Wojciech Lubiszewski zapytał o instalację przydomowych oczyszczalni, ponieważ w jego umowie kończy się termin realizacji, a nikt jeszcze nie przyszedł wykonać instalację.

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi to i odpowie sołtysowi.

 

Następnie głos zabrał Radny Powiatu Płockiego, Apolinary Gruszczyński, który powiedział, że zgłaszane dzisiaj problemy dotyczą wszystkich i są to sygnały do działania. Radny powiatowy podkreślił, iż takich obiektów, jak Rębowski Dom Kultury nie ma wiele na terenie powiatu płockiego. Dodał, że dzięki operatywności i zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród są pozyskiwane środki z Unii Europejskiej.

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród jest niewielki i nie wszystkie plany Pana Burmistrza da się zrealizować powiedział Apolinary Gruszczyński.

Następnie Radny Powiatu Płockiego mówił o blokowaniu środków finansowych przez „janosikowe” na terenie Mazowsza i o ograniczonych możliwościach pozyskiwaniu środków.

Następnie Pan Apolinary Gruszczyński, powiedział, że większych problemów z drogami w gminie nie ma. Dodał, że w powiecie pieniądze  zostały zabezpieczone budowę dróg powiatowych.

Kolejny temat zasygnalizowany przez Pana Gruszczyńskiego to uruchomienie autobusu z Rębowa do Wyszogrodu z którego korzysta młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół i Gimnazjum.

Kończąc swoją wypowiedź radny powiedział, że koszty są coraz wyższe, a obiekty trzeba utrzymywać. Częściej spotykamy się z problemami do rozwiązywania, których jest nie mało w każdym samorządzie.

 

Pani Teresa Bojanowska zapytała, czy służba zdrowia w Wyszogrodzie w tym roku będzie miała podpisaną umowę z NFZ, czy będą tylko gabinety prywatne?

 

Burmistrz powiedział, że specjalistyczne gabinety są prywatne, 2 miesiące temu Samorząd dawał swoją rekomendację dla rozwiązania tego problemu,  ale finał już nie zależy od Rady.

 

Na koniec spraw rożnych Radny Zbigniew Madany podziękował za zorganizowanie przejazdu autobusu na odcinku Orszymowo – Wyszogród, ponieważ rodzice są bardzo zadowoleni, a korzystają z tego uczniowie z gimnazjum i zespołu szkół. Dodał, że sprawa została załatwiona dzięki Panu Gruszczyńskiemu.

 

 

Punkt 10.

 

Pytania zostały udzielone  w punkcie 7.

 

 

Punkt 11.

 

Podczas XXXIII Sesji nie został zgłoszony żaden wniosek.

 

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:00 zamyka obrady XXXIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 00:50:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 00:50:16
  • Liczba odsłon: 657
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671974]

przewiń do góry