UCHWAŁA NR 171/XXIII/2009

 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie:  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie Gminy Wyszogród w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorząądzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm ) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia15 listopada 1984r. O podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 136 z  póź. zm).

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co  następuje:

§ 1.  Obniżyć   cenę  skupu do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w Komunikacie Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19  października 2009 roku w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. / M.P. Nr 68 z 2009r. poz. 886/

z kwoty 34,10 za 1q do kwoty 34,00  zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie  Uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3. Traci moc Uchwa Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 108/XVI/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 13:10:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 13:10:51
  • Liczba odsłon: 664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680742]

przewiń do góry