OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Stworzenie na Górze Zamkowej stanowiska obserwacyjnego

Wyszogród, dnia 01. 04. 2015 r.


Zamawiający

Nazwa: Gmina i Miasto Wyszogród Adres pocztowy: ul. Rębowska 37, Miejscowość: Wyszogród Kod pocztowy: 09-450 Województwo: mazowieckie Telefon: 024 23 11 020 Faks: 024 23 11 024. Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: http://ugimwyszogrod.bip.org.

Tytuł Projekt:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

Tytuł zamówienia:

Zadanie w ramach projektu

Stworzenie na Górze Zamkowej stanowiska obserwacyjnego

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie stanowiska obserwacyjnego z lunetą (bez mechanizmu wrzutowego) na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie.

Zakres zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska obserwacyjnego tj. zadaszonego podestu oraz dostawę i montaż lunety

I. Założenia funkcjonalne – zadaszony podest:

1. Podest o wymiarach minimum 3x2 metra wykonany: obrzeże z wysuszonego drewna dębowego, zabezpieczonego środkiem ochronnym. Podstawa tarasu (podłoga) wykonana z betonowych płyt imitujących drewno, ułożonych na zagęszczonej podsypce betonowo piaskowej. Całość podniesiona w stosunku do poziomu gruntu na wysokość 20cm.

2. Nad podestem daszek czterospadowy, mocowany na czterech słupach z drewna . Poszycie dachu wykonane z klepki drewnianej. Wymiary daszku u podstawy 3,5 x 2,5 metra

3. Obiekt powinien spełniać wymogi jak dla budynków i budowli użyteczności publicznej.

4. Stanowisko obserwacyjne zlokalizowane będzie na terenie o wysokich walorach przyrodniczych zatem ich konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być estetyczne i zaprojektowane w sposób nie zakłócający krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.

II. Założenia funkcjonalne Luneta bez automatu wrzutowego:

  1. Minimalne wymagania techniczne:

obiektyw: 80mm

powiększenia: 30x

wysokość statywu z lunetą : 160cm

obrót poziomy min: 180°

wychył pionowy: 60°

III . Ponad to do wykonawcy należeć będzie:

1. Organizacja i zabezpieczenie terenu, na którym montowany będzie podest

2. Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi

3. Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania

4. Jeżeli podczas robót konieczne będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia] lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

5. Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac montażowych

Termin realizacji zamówienia:

6 maja 2015 r.

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia .

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny: 100% cena.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3. Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: Stworzenie na Górze Zamkowej stanowiska obserwacyjnego

Nie otwierać przed: 10.04.2015r., godz. 10:00

7. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty :

- Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

- Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.


Termin złożenia ofert:

Termin złożenia ofert do dnia 10.04.2015r., do godz. 10:00

Termin związania ofertą 30 dni

Wymagania dla wykonawców:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4. Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1 – 4 Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt. 7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia


Informacje o umowie:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

4. Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

5. Wykonanie zadaszonego podestu z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6. Dostarczenie fabrycznie nowej Lunety bez aparatu wrzutowego.

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

9. Osoba do kontaktu pod kątem opisu przedmiotu zamówienia:

Zdzisław Leszczyński – 508-049-100

Zatwierdzam

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


zalacznik_nr_1_formularz_oferty4.docx

zalacznik_nr_2_wzor_umowy4.doc


Wyszogród, 14 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy: Stworzenia na Górze Zamkowej stanowiska obserwacyjnegoBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Stworzenie na Górze Zamkowej stanowiska obserwacyjnego wpłynęły 2 oferty.Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

PPHU ASIA

Joanna Szebiotko

Mikaszówka 8

16-326 Płaska

19 000,00zł

4 370,00zł

23 370,00zł

2

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród


17 900,15zł

4117,00zł

22017,00zł

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 kwietnia 2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają warunki specyfikacji i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:                                                  Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

Tabela oceny złożonych ofertNumer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

94,21 pkt

-

94,21 pkt

2

100 pkt

-

100 pktZamówienie zostało udzielone firmie:

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

Z poważaniem

Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 17:00:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-14 16:53:07
  • Liczba odsłon: 768
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671395]

przewiń do góry