Protokół nr VIII/2012

z obrad XIX Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 12 września 2012 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:                                                             

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022

- zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

- wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 3 lat (dotyczy kiosku przy ul. Rębowskiej 42).

 

8.      Sprawy różne.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11.  Zakończenie obrad.
 

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XIX Sesji Rady GiM witając radnych, Zastępcę Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, a także Pana Huberta Beczek dziennikarza Expressu Sochaczewskiego.

 

W obradach nie uczestniczy radny Hubert Więckowski (usprawiedliwiony).

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

W związku z nieobecnością na sesji Burmistrza GiM Wyszogród Mariusza Bieńka, Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5, 6, 9. Dodał, że jeśli będą pytania do Burmistrza to zostaną zapisane, a odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Jeżeli będzie możliwe udzielenie odpowiedzi przez Panią Sekretarz to odpowiedź udzielona od razu   dodał Przewodniczący.

Radni przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad.

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

1.     Radny Andrzej Dobaczewski

2.     Radna Mariola Olszewska

3.     Radna Elżbieta Biernat

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

Punkt 4.

 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Zdjęty z porządku obrad.

 

Punkt 6.

 

Zdjęty z porządku obrad.

 

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród Panią Elżbietę Biernat o przedstawienie projektów uchwał.

 

Pani Elżbieta Biernat odczytała omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Radny Józef Zbigniew Boszko ponieważ nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Komisji poprosił o dokładniejsze przybliżenie czego dotyczą zmiany.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany zostały wprowadzone ze względu na zwiększenie dochodów budżetu o dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2011 rok, dotację celową na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu nowego samochodu pożarniczego średniego dla OSP Wyszogród oraz realizację programu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „ Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie i mieście Wyszogród”.

Wobec dalszego braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan

Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 149/XIX/2012 w sprawie  zmian w budżecie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Elżbieta Biernat odczytała omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Przewodniczący zadał pytanie uczestnikom sesji, czy są pytania do przedstawionego projektu? Wobec dalszego braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan  Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 150/XIX/2012 w sprawie zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik GiM  przedstawia projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Radny Marek Głowacki skierował pytanie do Skarbnika, czy po zaciągnięciu kredytu, przekroczymy próg zobowiązań?

Pani Skarnik GiM Wyszogród odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina nie przekroczy określonego w przepisach prawa wskaźnika.

Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czy jest to kredyt komercyjny.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Wobec dalszego braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan

Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 151/XIX/2012 w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejny projekt uchwały odczytała Pani Maria Panek w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 3 lat (dotyczy kiosku przy ul. Rębowskiej 42). Wobec dalszego braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan  Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 152/XIX/2012 w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres 3 lat.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

O odczytanie kolejnego projektu uchwały Pan Przewodniczący poprosił Panią Aleksandrę Wachaczyk.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały i uzasadnienie w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. Wobec dalszego braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan  Przewodniczący zarządza głosowanie.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przyjęła uchwałę Nr153/XIX/2012 w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego – jednogłośnie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący zarządza 5 minut przerwy.

 

Punkt 8.

 

Wznowiono obrady.

 

Jako pierwsza w sprawach różnych głos zabrała Pani Sekretarz Bożena Myszkowska, która na ręce Radnego Zbigniewa Boszko złożyła podziękowania dla OSP z Drwał za zaangażowanie w prace organizacji Dożynek Gminnych. Podziękowania skierowała również do wszystkich sołtysów za przygotowywanie się uroczystości.

Pani Sekretarz przedstawiła dokładny program dożynek.

Radny Marek Głowacki zadał pytanie Pani Sekretarz, czy podczas niedzielnych uroczystości nie powinna grać orkiestra.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jeżeli orkiestra wyraża chęci to jak najbardziej orkiestra jest mile widziana.

Przewodniczący poprosił Radną Elżbietę Biernat i Radną Mariolę Olszewską o reprezentowanie delegacji Rady z wieńcem gminnym.

 

Radny Zbigniew Boszko zadał pytanie, jak wygląda procedura prawna ze zdjęciem eternitu?

Pani Aleksandra Wachaczyk podpowiedziała, że należy zwrócić się do Starostwa do Wydziału Nadzoru Budowlanego, gdzie można uzyskać informację o procedurze, a także o opłatach.

 

Sołtys wsi Ciućkowo Pan Wojciech Lubiszewski  w związku z tym, że została wyremontowana Świetlica wiejska zaproponował, aby następna sesja odbyła się w Ciućkowie.

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski podziękował za zaproszenie i dodał, że jak wróci Pan Burmistrz to zostanie ustalony termin następnej sesji i Pana Sołtys zostanie poinformowany.

Radny Zbigniew Madany skierował pytanie do Burmistrza – dlaczego nic się nie dzieje w sprawie modernizacji Rębowskiego Domu Kultury.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że sprawdzi jak wygląda harmonogram prac wykonawcy i udzieli odpowiedzi na piśmie w najbliższym czasie.

Radny Zbigniew Madany poprosił o odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące stawu, który został przejęty przez gminę, a jest teraz zaniedbany. Poprosił o uporządkowanie terenu wokół stawu.

Pani Sekretarz poinformowała, że przekaże informację pracownikowi, który zajmie się tym problemem.

 

Radny Andrzej Dobaczewski poprosił o wykoszenie terenu gminnego (za ekranem) w Kobylnikach. Do prośby dołączyła się Radna Mariola Olszewska, aby wykosić teren gminny w Słominie.

Pani Sekretarz zaproponowała radnym, aby wspólnie poszukać możliwości rozwiązania tego problemu. Dodała, że Urząd nie dysponuje tak dużą ilością pracowników gospodarczych, aby móc kogoś wysłać. Zapytała, czy może ktoś z mieszkańców byłby zainteresowany wykoszeniem, ale radni nikogo nie zaproponowali.

 

Sołtys wsi Ciućkowo Pan Wojciech Lubiszewski poprosił o interwencję w sprawie przeniesienia przystanku, który został przeniesiony na zakręt przy drodze powiatowej. Mieszkańcy Ciućkowa są narażeni na niebezpieczeństwo.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych i do nich skierujemy pismo w sprawie przystanku przy drodze Wilczkowo – Słupno.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czemu dzisiejsza uchwała dotycząca dzierżawy zostaje podjęta tylko na 3 lata, a w przypadku poprzednich uchwał, które również dotyczyły dzierżawy zawierane były na 10, bądź 15 lat.

Pani Maria Panek odpowiedziała, że w złożonym podaniu do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nie było określone na ile lat najemca chciałby wydzierżawić kiosk.

Procedura zasad wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat na kolejne lata, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą rady gminy. W przypadku kiosków, które są przenośne, usytuowane nie na stałym fundamencie umowę zawieramy na 3 lata dodała Pani Maria Panek.

Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy tak mówią przepisy?

Pani Maria Panek odpowiedziała, że tak.

 

Radny Marek Głowacki zapytał o inwestycję wiatraków, na jakim jest etapie?

Pani Aleksandra Wachaczyk odpowiedziała, że w chwili obecne jest prowadzone ponowne postępowanie.

Radny Andrzej Wożniak zapytał o naprawę chodnika ul. Kilińskiego, gdzie jest przeznaczone na ten cel 30.000,00 zł. Zaproponował zrobienie w tym miejscu parkingu, gdzie należałoby opuścić tylko krawężnik.

Pani Sekretarz Bożena Myszkowska odpowiedziała, że jest to własność Skarbu Państwa, na zabezpieczoną kwotę składa się materiał  plus wykonanie. Jest to szacunkowa kwota.

 

Kolejna sprawa poruszona przez radnego Andrzeja Woźniaka dotyczyła nadzorowania prac elektryków, a dokładniej zniszczonego przez nich chodnika.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że zwróci się do firmy wymieniającej kable, a tym samym firmy, której pracownicy nie przywrócili do stanu pierwotnego rozbieranej nawierzchni na ul. Płockiej i ul. Kilińskiego.

 

Radny Wojciech Kuliński zapytał o przydomowe oczyszczalnie, kiedy będzie odpowiedź?

Pani Aleksandra Wachaczyk odpowiedziała, że odpowiedź powinna być pod koniec roku. Dodała, że na ocenę czeka całe województwo mazowieckie.

 

Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy można zorganizować spotkanie z dr Nowickim, Panem który wstrzymuje inwestycję wiatraków.

Wywiązała się dyskusja.

Pani Aleksandra Wachaczyk, poinformowała radnych, że Pan dr Nowicki był już zapraszany na spotkania Rady GiM Wyszogród, ale nie przyjął zaproszenia. Dodała, że Pan dr Nowicki nie ma obowiązku spotykać się z Radą Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Radny Zbigniew Madany zapytał, czy coś się dzieje w sprawie obwodnicy w Rębowie.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że informacji udzielimy na piśmie.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz zgłosił wniosek o wcześniejszy termin prac nad tworzeniem budżetu. Dodał, że zagłosował za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, ale chciałby wcześniej zobaczyć projekt budżetu.

Radny Józef Boszko zgłosił wniosek o zaproszenie na sesję Pani, która jest nowym pracownikiem ODR Płock.

Pani Maria Panek odpowiedziała, że już rozmawiała z Kierownikiem ODRu i zwróci się zorganizowanie szkoleń dla rolników oraz zaproszenie pracownika ODRu.

 

 

Punkt 9.

 

Interpelacji i zapytań  nie było.

 

Punkt 10.

 

Radna Elżbieta Biernat odczytała wnioski, które zostały zgłoszone podczas dzisiejszej sesji:

1.     Wniosek o wystąpienie do Dyrekcji Dróg Powiatowych o zmianę lokalizacji przystanku PKS we wsi Ciućkowo – zgłoszony przez Sołtysa wsi Ciućkowo Pana Wojciech Lubiszewskiego.

2.     Informacja i uczestnictwo dla Rady Gminy i Miasta Wyszogród przy tworzeniu budżetu na rok 2013 – wniosek zgłoszony przez Radnego Pana Wiesława Tomkiewicza.

3.     Wniosek w sprawie przedstawienia doradcy rolniczego z ODR Płock na następną sesję – zgłoszony przez Radnego Pana Józefa Boszko.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował, że wnioski będą realizowane.

 

Punkt 11.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 11.30 zamyka obrady XIX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-02 22:29:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-02 22:29:03
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674844]

przewiń do góry