Uchwała Nr 214/XXIX/2010

rady Gminy I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn zm.) oraz Uchwały Nr 121/XVII/2008 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18.12.2008r.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka zwany dalej „planem”, obejmujący obszar działek nr ewid. 77, 78,79, 80/1 w obrębie Marcjanka o powierzchni ok. 15ha.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym

w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3,

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 4

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

 1. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 2. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

10)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,

2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,

2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,

 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych

zasadach zagospodarowania,

3) linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu,

5) klasy techniczne ulic.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą,

 2. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy wynikające z ustaw i aktów wykonawczych oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

 3. liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu,

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno

przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni

zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

6)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 stosownie do przepisów szczególnych,

7)uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,

8)maksymalnej wysokości zabudowy - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy).

9)intensywność zabudowy – udział powierzchni ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w powierzchni działki.

§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych oznaczone symbolem US,

 1. tereny lasów oznaczone symbolem ZL,
 1. tereny dróg publicznych w kategoriach:
  a) ulicy lokalnej-
  KDL,
  b) ulicy dojazdowej –
  KDD.

Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu


§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje:

 1. stosowanie rozwiązań architektonicznych obiektów sprzyjających utrzymaniu walorów estetycznych i krajobrazowych,

 2. kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości obiektów kubaturowych do 3 kondygnacji,

 3. realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony ulic publicznych obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych,

 4. zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

 5. kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulic KDL,

 6. utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy

określone w Rozdziale III.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

 1. Ustala się:

1) ochronę i kształtowanie środowiska na przedmiotowym terenie objętym prawną formą ochrony przyrody - Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi,

2) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

  1. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi,

  2. zakaz, o którym mowa w pkt a), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,

 1. prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych,

 2. ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i lasów (poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień przydrożnych i zieleni urządzonej), oczek wodnych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,

 3. zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 4. realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic użytkowania na terenach oznaczonych symbolem US,

 5. zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

 6. zagospodarowanie co najmniej 40% powierzchni zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi,

 7. zakaz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

 8. zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu.

 9. eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

 10. ochronę krajobrazu kulturowego (teren położony w postulowanym obszarze o wartościach kulturowych) - zachowane walory środowiska naturalnego połączone harmonijnie z nieruchomymi dobrami kultury, w której obowiązuje:

 1. realizacja zabudowy skomponowanej z otoczeniem, wysokość budynków do 10m, intensywność zabudowy do 0,1-0,4, geometria dachów: kąt nachylenia połaci 20-45o,

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. obszar objęty planem znajduje się w strefie wymagającej badań archeologicznych:

1) obowiązuje uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planowanej inwestycji na etapie projektu zagospodarowania działek.

2. na obszarze objętym planem nie znajdują się dobra kultury współczesnej.

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych.

1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:

a) KDL lokalne – 15m,

b) KDD dojazdowe – 10m,

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi (ulicy).

3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

 2. dopuszcza się sytuowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi,

 3. urządzenia sieciowe powinny być prowadzone w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,

 4. z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

 5. zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym liniowych) w liniach rozgraniczających drogi powiatowej – odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,

 6. dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.,

3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy.


4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg wiejski prowadzony wzdłuż drogi powiatowej, poprzez budowę sieci rozbiorczej,

5. obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa:

a) oczyszczanie ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na najbliższą oczyszczalnię ścieków,

b) dopuszcza się realizacje indywidualnych urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.


6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez lokalną kanalizację deszczową wyposażone na wylotach w urządzenia oczyszczające. Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

1) dopuszcza się powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy).


7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej – wg bilansu zapotrzebowania mocy i warunków przyłączenia,

b) przyłącza energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii rozgraniczającej drogi) lub w granicy działki, dopuszcza się sytuowanie szafek na elewacji budynku,

c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, a także poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez ZE wnioskodawcy,

e) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza się szerokość stref ograniczonego zagospodarowania od skrajnego przewodu w każdą stronę po 5 m; w strefie tej obowiązuje:

- zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

- dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.

f) realizacja oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających ulic KDL.


8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.


9. Rozwiązanie gospodarki odpadami w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz w celu odzysku lub unieszkodliwiania wg regulacji gminnych, a w szczególności:

1) odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

2) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacją o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.


10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii.


11. Zaopatrzenie w gaz w systemie planowanych gazociągów średniego ciśnienia na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci:

 1. sytuowanie gazociągów średniego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi,

 2. szafki gazowe winny być lokalizowane w linii rozgraniczającej ulicy (drogi),

 3. do czasu realizacji zbiorczego systemu dopuszcza się stosowanie stałych zbiorników na gaz płynny.

13. Na przedmiotowym terenie nie występuje sieć drenarska.

 1. zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

 2. obowiązuje zachowanie pasa szerokości min. 3 m od skarpy rowów i oczek wodnych wolnego od zabudowy kubaturowej.

14. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a) KDL, - tereny komunikacji kołowej, droga powiatowa nr 2964W w klasie ulicy lokalnej:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych

b) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających - 10m, dopuszcza się zmniejszenie rozstawu linii rozgraniczających wynikające z uwarunkowań terenowych i ochrony środowiska (tereny lasów),

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

 • dopuszcza się realizację ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego (ulica jednoprzestrzenna),

c) uszczegółowienie elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów.

15. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w pkt. 14.

1) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulicy lokalnej,

2) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek.

3) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, urządzenia ściekowe).


16. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach projektowanych do zainwestowania zgodnie z oznaczeniem na rysunkiem planu.

17. Ustala się następujące zasady parkowania:

1) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulicy lokalnej,

2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów usług - 30 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 2) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa usług turystycznych, sportowych, rekreacyjnych związana z działalnością w zakresie turystyki, sportu, rekreacji, wypoczynku,

2) funkcję uzupełniającą – zabudowa usługowa w zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, obiekty obsługi technicznej funkcji podstawowej, zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową oraz obiekty małej architektury, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających;

3) zasady zagospodarowania terenu:

 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40 % powierzchni obszaru,

c) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

d) dopuszcza się organizację imprez masowych,

e) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;

f) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą,

g) zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających realizowana jako powierzchnia wbudowana,

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

i) zagospodarowanie pasa terenu o szerokości 2 m wzdłuż granicy terenu funkcjonalnego zielenią izolacyjną - wysoką i niską,

j) wskaźnik intensywności zabudowy brutto 0,1-0,4,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków do 10m, maksymalna wysokość budowli bez ograniczeń, dopuszcza się budynki średnio wysokie do wysokości 15m w formie dominanty o powierzchni w rzucie poziomym nie przekraczającej wartości 30% w odniesieniu do powierzchni zabudowy pod budynkami,

b) układ połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45o,

c) obowiązuje staranna architektura i jej dostosowanie gabarytem i formą do tradycji architektury regionalnej, z uwzględnieniem wymogów technologicznych,

5) zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości:

 1. dopuszcza się podziały terenu z zachowaniem przepisów odrębnych,

 2. powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,

 3. wydzielone drogi wewnętrzne - dojazdy do działek nie mogą być węższe niż 5 m

w liniach rozgraniczających.


§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

 1. funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne zapewniające zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;

2. zasady zagospodarowania terenu

 1. dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej oraz zbiorników retencyjnych,

 2. urządzenie ciągów spacerowych,

 3. zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wymienionej w pkt. a),

 4. linie zabudowy dla budynków wyznacza się w odległości 12m od granicy lasów.


§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 1. Dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

2. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.


Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. 1. Tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zalesienie zatwierdzonego Uchwałą Nr 163/XVIII/2005 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.04.2005r. w zakresie objętym niniejszą Uchwałą.

2. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Do zadań własnych gminy i miasta z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg publicznych: ulicy dojazdowej KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

wykup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej – ulicy KDD do wymaganych parametrów - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 3300 zł. Prognozuje się, że wykup nastąpi w 2014 roku.

nie przewiduje się poniesienia przez gminę kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej i oświetlenia - wydatki na te cele poniesione będą przez inwestującego na terenach US .

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Stwierdzenie zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i Miasta Wyszogród”.

uzasadnienie

Tereny objęte opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone w „Studium” jako tereny potencjalnych lokalizacji o dominującej funkcji zabudowy usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych w ramach strefy kształtowania układu osadniczego. Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powinny być objęte przede wszystkim obszary potencjalnego rozwoju osadnictwa. Granice obszaru objętego planem powinny obejmować teren pozwalający na uzyskania prawidłowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej obszaru. W procesie sporządzania miejscowych planów dopuszcza się opracowanie planu etapami (ograniczonych administracyjnie, układem komunikacyjnym, granicami naturalnymi) dla części terenów wyznaczonych, na obszarach zapewniających otrzymanie prawidłowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej i możliwość powiązań z sąsiedztwem.Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Wykaz uwag WNIESIONYCH do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka

Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Burmistrza w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy i Miasta
Załącznik do
Uchwały nr
...................
z dnia
............................

Uwagiuwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Nie wniesiono uwag


GRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW / PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ


GRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW / PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ


GRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW /

PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJGRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW /

PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

 


Uchwała Nr 214/XXIX/2010

rady Gminy I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn zm.) oraz Uchwały Nr 121/XVII/2008 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18.12.2008r.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka zwany dalej „planem”, obejmujący obszar działek nr ewid. 77, 78,79, 80/1 w obrębie Marcjanka o powierzchni ok. 15ha.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym

w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3,

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 4

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

 1. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 2. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,

10)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,

2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,

2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,

 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice ustaleń planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych

zasadach zagospodarowania,

3) linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu,

5) klasy techniczne ulic.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą,

 2. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy wynikające z ustaw i aktów wykonawczych oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

 3. liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu,

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno

przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni

zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

6)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 stosownie do przepisów szczególnych,

7)uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,

8)maksymalnej wysokości zabudowy - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy).

9)intensywność zabudowy – udział powierzchni ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w powierzchni działki.

§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych oznaczone symbolem US,

 1. tereny lasów oznaczone symbolem ZL,
 1. tereny dróg publicznych w kategoriach:
  a) ulicy lokalnej-
  KDL,
  b) ulicy dojazdowej –
  KDD.

Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu


§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje:

 1. stosowanie rozwiązań architektonicznych obiektów sprzyjających utrzymaniu walorów estetycznych i krajobrazowych,

 2. kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości obiektów kubaturowych do 3 kondygnacji,

 3. realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony ulic publicznych obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych,

 4. zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

 5. kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulic KDL,

 6. utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy

określone w Rozdziale III.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

 1. Ustala się:

1) ochronę i kształtowanie środowiska na przedmiotowym terenie objętym prawną formą ochrony przyrody - Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi,

2) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

  1. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych przepisami odrębnymi,

  2. zakaz, o którym mowa w pkt a), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,

 1. prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych,

 2. ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i lasów (poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień przydrożnych i zieleni urządzonej), oczek wodnych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,

 3. zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 4. realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic użytkowania na terenach oznaczonych symbolem US,

 5. zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

 6. zagospodarowanie co najmniej 40% powierzchni zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi,

 7. zakaz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

 8. zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu.

 9. eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

 10. ochronę krajobrazu kulturowego (teren położony w postulowanym obszarze o wartościach kulturowych) - zachowane walory środowiska naturalnego połączone harmonijnie z nieruchomymi dobrami kultury, w której obowiązuje:

 1. realizacja zabudowy skomponowanej z otoczeniem, wysokość budynków do 10m, intensywność zabudowy do 0,1-0,4, geometria dachów: kąt nachylenia połaci 20-45o,

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. obszar objęty planem znajduje się w strefie wymagającej badań archeologicznych:

1) obowiązuje uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planowanej inwestycji na etapie projektu zagospodarowania działek.

2. na obszarze objętym planem nie znajdują się dobra kultury współczesnej.

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych.

1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:

a) KDL lokalne – 15m,

b) KDD dojazdowe – 10m,

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi (ulicy).

3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

 2. dopuszcza się sytuowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi,

 3. urządzenia sieciowe powinny być prowadzone w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,

 4. z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

 5. zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym liniowych) w liniach rozgraniczających drogi powiatowej – odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,

 6. dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.,

3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy.


4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg wiejski prowadzony wzdłuż drogi powiatowej, poprzez budowę sieci rozbiorczej,

5. obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa:

a) oczyszczanie ścieków w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na najbliższą oczyszczalnię ścieków,

b) dopuszcza się realizacje indywidualnych urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.


6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez lokalną kanalizację deszczową wyposażone na wylotach w urządzenia oczyszczające. Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

1) dopuszcza się powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy).


7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej – wg bilansu zapotrzebowania mocy i warunków przyłączenia,

b) przyłącza energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii rozgraniczającej drogi) lub w granicy działki, dopuszcza się sytuowanie szafek na elewacji budynku,

c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, a także poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez ZE wnioskodawcy,

e) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza się szerokość stref ograniczonego zagospodarowania od skrajnego przewodu w każdą stronę po 5 m; w strefie tej obowiązuje:

- zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

- dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.

f) realizacja oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających ulic KDL.


8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.


9. Rozwiązanie gospodarki odpadami w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz w celu odzysku lub unieszkodliwiania wg regulacji gminnych, a w szczególności:

1) odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

2) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacją o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.


10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii.


11. Zaopatrzenie w gaz w systemie planowanych gazociągów średniego ciśnienia na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci:

 1. sytuowanie gazociągów średniego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi,

 2. szafki gazowe winny być lokalizowane w linii rozgraniczającej ulicy (drogi),

 3. do czasu realizacji zbiorczego systemu dopuszcza się stosowanie stałych zbiorników na gaz płynny.

13. Na przedmiotowym terenie nie występuje sieć drenarska.

 1. zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

 2. obowiązuje zachowanie pasa szerokości min. 3 m od skarpy rowów i oczek wodnych wolnego od zabudowy kubaturowej.

14. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a) KDL, - tereny komunikacji kołowej, droga powiatowa nr 2964W w klasie ulicy lokalnej:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych

b) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających - 10m, dopuszcza się zmniejszenie rozstawu linii rozgraniczających wynikające z uwarunkowań terenowych i ochrony środowiska (tereny lasów),

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

 • dopuszcza się realizację ulicy jako ciągu pieszo – jezdnego (ulica jednoprzestrzenna),

c) uszczegółowienie elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów.

15. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w pkt. 14.

1) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulicy lokalnej,

2) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek.

3) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, urządzenia ściekowe).


16. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach projektowanych do zainwestowania zgodnie z oznaczeniem na rysunkiem planu.

17. Ustala się następujące zasady parkowania:

1) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulicy lokalnej,

2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów usług - 30 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 2) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa usług turystycznych, sportowych, rekreacyjnych związana z działalnością w zakresie turystyki, sportu, rekreacji, wypoczynku,

2) funkcję uzupełniającą – zabudowa usługowa w zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, obiekty obsługi technicznej funkcji podstawowej, zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową oraz obiekty małej architektury, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających;

3) zasady zagospodarowania terenu:

 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

 2. zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40 % powierzchni obszaru,

c) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

d) dopuszcza się organizację imprez masowych,

e) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;

f) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą,

g) zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających realizowana jako powierzchnia wbudowana,

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

i) zagospodarowanie pasa terenu o szerokości 2 m wzdłuż granicy terenu funkcjonalnego zielenią izolacyjną - wysoką i niską,

j) wskaźnik intensywności zabudowy brutto 0,1-0,4,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków do 10m, maksymalna wysokość budowli bez ograniczeń, dopuszcza się budynki średnio wysokie do wysokości 15m w formie dominanty o powierzchni w rzucie poziomym nie przekraczającej wartości 30% w odniesieniu do powierzchni zabudowy pod budynkami,

b) układ połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45o,

c) obowiązuje staranna architektura i jej dostosowanie gabarytem i formą do tradycji architektury regionalnej, z uwzględnieniem wymogów technologicznych,

5) zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości:

 1. dopuszcza się podziały terenu z zachowaniem przepisów odrębnych,

 2. powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,

 3. wydzielone drogi wewnętrzne - dojazdy do działek nie mogą być węższe niż 5 m

w liniach rozgraniczających.


§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

 1. funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne zapewniające zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;

2. zasady zagospodarowania terenu

 1. dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej oraz zbiorników retencyjnych,

 2. urządzenie ciągów spacerowych,

 3. zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wymienionej w pkt. a),

 4. linie zabudowy dla budynków wyznacza się w odległości 12m od granicy lasów.


§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

 1. Dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

2. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie.


Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. 1. Tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród dla terenów przeznaczonych pod zalesienie zatwierdzonego Uchwałą Nr 163/XVIII/2005 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.04.2005r. w zakresie objętym niniejszą Uchwałą.

2. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.


Do zadań własnych gminy i miasta z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg publicznych: ulicy dojazdowej KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

wykup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej – ulicy KDD do wymaganych parametrów - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 3300 zł. Prognozuje się, że wykup nastąpi w 2014 roku.

nie przewiduje się poniesienia przez gminę kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej i oświetlenia - wydatki na te cele poniesione będą przez inwestującego na terenach US .

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Stwierdzenie zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i Miasta Wyszogród”.

uzasadnienie

Tereny objęte opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone w „Studium” jako tereny potencjalnych lokalizacji o dominującej funkcji zabudowy usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych w ramach strefy kształtowania układu osadniczego. Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powinny być objęte przede wszystkim obszary potencjalnego rozwoju osadnictwa. Granice obszaru objętego planem powinny obejmować teren pozwalający na uzyskania prawidłowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej obszaru. W procesie sporządzania miejscowych planów dopuszcza się opracowanie planu etapami (ograniczonych administracyjnie, układem komunikacyjnym, granicami naturalnymi) dla części terenów wyznaczonych, na obszarach zapewniających otrzymanie prawidłowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej i możliwość powiązań z sąsiedztwem.Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 214/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


Wykaz uwag WNIESIONYCH do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka

Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Burmistrza w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy i Miasta
Załącznik do
Uchwały nr
...................
z dnia
............................

Uwagiuwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Nie wniesiono uwagPrzewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew BoszkoGRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW / PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ


GRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW / PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ


GRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW /

PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJGRANICE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ / PARKU


OBIEKTY: WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW /

PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 13:11:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 13:11:07
 • Liczba odsłon: 524
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669071]

przewiń do góry