Płock, dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.

„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej”

 oraz

 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.

Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach  od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognoza_koncepcja_ofap.pdf
 2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognozy_oddzialywania_na_srodowisko.pdf ,   prognoza_transport_sztap.pdf ,   strefa_posrednia_brudzen_duzy.pdf
 3. Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  koncepcja_gospodarki_wodno_sciekowej.pdf
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognoza_transport_sztap.pdf
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  formy_ochrony_bruzen_duzy.pdf ,   rdos.pdf
 6. Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  strategia_zrownowazonego_transportu.pdf
 7. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii  formularz_konsutacyjny_transport.docx
 8. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji  formularz_konsutacyjny_koncepcja_wodno-sciekowa.docx


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-24 18:46:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-24 18:46:38
 • Liczba odsłon: 776
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673109]

przewiń do góry