Uchwała Nr 74/IX/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                          z dnia 23 listopada 2011 r.


w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó ź n. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust.7 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674

z pó ź n.zm.) oraz rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysoko ś ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za prac ę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r., Nr 22, poz.181 z pó ź n.zm.)


Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ZNP działającymi na terenie gminy


Rada Gminy i Miasta Wyszogród

uchwala, co następuje:


§ 1

Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała RGiM w Wyszogrodzie Nr 159/XX/2009 z dnia 10.06.2009r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Maryś Mieszkowski


Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr 74/IX/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 23 listopada 2011 r.


Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w :

 1. Gimnazjum w Wyszogrodzie

 2. Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

 3. Szkole Podstawowej w Kobylnikach

 4. Szkole Podstawowej w Rębowie

 5. Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród


I .Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy i Miasta Wyszogród,

 3. Szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszogród.

 4. Dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki o której mowa w pkt 3.

 5. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpień roku następnego.

 6. Oddziale – należy przez to rozumieć oddział w szkole lub w przedszkolu, grupę uczniów w świetlicy.

 7. Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, słuchacza,

 8. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust 3 lub w art. 42. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,

 9. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.),

 10. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli – rozumie się przez to Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm)

§ 2

 1. Średnią wynagrodzeń dla nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego obliczono na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszogród w wymiarze, co najmniej ½ etatu.

 2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych etatów wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin z zastrzeżeniem pkt 1.

 3. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poniżej ½ etatu oblicza się proporcjonalnie do godzin ich pracy, według właściwego zaszeregowania.

§ 3

Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie się:

 1. wynagrodzenia zasadnicze

 2. dodatki:

 1. za wysługę lat

 2. funkcyjny

 3. motywacyjny

 4. za warunki pracy

 1. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,

 2. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

II. Wynagrodzenia zasadnicze

§ 4

 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie minimalnych stawek zapisanych w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr . 22 poz 181 z późn. zm./

 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

III. Dodatek za wysługę lat

§ 5

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatków za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustalania stosunku pracy.

 3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 4.Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

 4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia , o których mowa w ust.2.

 5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć ( czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art.22 ust.3 Karty Nauczyciela.

 6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla podratowania zdrowia oraz dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu nieobecności w pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek za wysługę lat przysługuje :

 1. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

 2. Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 3. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki tego dodatku następuje z zastrzeżeniem ust. 2 nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela odpowiednich świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku.

 4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV . Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa

§ 6

 1. Wynagrodzenie, co jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (powiększoną o dodatki za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

 2. Wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnego zastępstwa lub zastępstwa realizowanego przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się w sposób ustalony w ust.1.

 3. Nauczycielom realizującym tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną mu stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w ramach tego zastępstwa realizowana była w warunkach uprawniających do takich dodatków) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiary zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1- 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas zajęć poniżej 0,5 pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako pełna godzinę.

 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego lub dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dzień Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy a w szczególnie w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, klęsk żywiołowych, mrozów lub awarii urządzeń technicznych,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

c) delegowaniem służbowym nauczyciela,

d) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

e) rekolekcjami

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte

 1. Jako godziny faktycznie odbyte traktuje się także godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z innych przyczyn niż wymienione w ust.6, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych przysługuje wtedy wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego lub ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

 2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy lub dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuję się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin określony w art.42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o ½ tego wymiaru (lub o ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest miesięcznie z dołu

 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny, nie więcej jednak niż za 4 godziny płatne wg zasad w ust. 1 i 2.

 2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

V. Dodatek funkcyjny

§ 7

 1. Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko Dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono :

 1. wychowawstwo klasy ,

 2. sprawowanie funkcji opiekuna stażu

 1. Prawo do dodatku z tytułu powierzania stanowiska kierowniczego nie wyklucza prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 2 pkt a, b.

 2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszego miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

 3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł akt jej pełnienia. Jeżeli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszy miesiąca lub z dniem wygasł akt pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

 4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla podratowania zdrowia.

 5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 6. Wicedyrektorowi zastępującego Dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla Dyrektora Szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego Dyrektora.

 7. Nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.

 8. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę) , niezależnie od liczby oddziałów ( grup), w którym prowadzą zajęcia.

 9. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości takiej , jak nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

§ 8

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie ustala Burmistrz uwzględniając między innymi:

 1. Wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,

 2. Złożoność zadań wynikająca z zajmowanego stanowiska,

 3. Warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,

 4. Jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

 1. współpracę z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym – m.in. terminowe wykonywanie zadań.

 2. właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego.

 3. organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły.

 4. kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych.

 5. umiejętności organizacyjne.

 6. kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły.

 7. umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli.

 8. współprace z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły.

 9. tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej, tworzenie „szkoły środowiskowej”.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze – w granicach stawek określanych w regulaminie ustala w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym.


§ 9

 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z sumowania iloczynu liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku dla każdej grupy wyodrębnionej w § 10.

 2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok.

 3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 4. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.


W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawczych w ciągu miesiąca lub powierzenie jej w takim czasie nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu. W takim przypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

§ 10

Określa się następujące stawki dodatków funkcjonalnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie organizacyjnym szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy, opiekuna stażu:

Lp.

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

Miesięcznie w zł

1.

Dyrektor placówki oświatowej

400 - 700

2.

Wicedyrektor

220 – 230

3.

Kierownik świetlicy szkolnej

165 - 170

4.

Wychowawca oddziału przedszkolnego

55

5.

Wychowawca klasy

- do 20 uczniów

- od 21 – więcej uczniów


70

100

6.

Opiekun stażu ( jeden stażysta)

26

VI. Dodatek motywacyjny

§ 11

 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników w pracy a w szczególności za :

 1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

 2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,

 3. ocenę jego pracy,

 4. Zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

 1. Dodatek przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.

 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych środków przyznaje Dyrektor Szkoły, a dla Dyrektora Burmistrz ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.

 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty

wynagrodzenia.§ 12

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 6% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektora szkoły.

 2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów stanowi 40% wynagrodzenia zasadniczego.

 3. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

 4. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki w ramach posiadanych środków w oparciu o szczegółowe zasady przyznawania tego dodatku w formie regulaminu uzgodnionego ze związkami zawodowymi, określone przez dyrektora placówki, a dla Dyrektora Burmistrz.

 5. Ustala się kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora szkoły.

 1. za tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

- szczególne osiągnięcia szkoły w realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje placówka,

- zaspokojenie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów,

- podnoszenie kwalifikacji oraz samokształceń,

- systematyczny nadzór pedagogiczny,

- inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich,

- podejmowanie aktywnych działań w zakresie prac y z uczniem zdolnym i utalentowanym lub trudnym w ramach grup rówieśniczych i szkoły ogólnodostępnej,

- stwarzanie warunków do aktywności uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

- stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

b) za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym

- twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy,

- realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i wykorzystywanie inicjatyw płynących od mieszkańców,

- poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych,

- aktywne podejmowanie działań na rzec dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną,

- tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

- prawidłowej organizacji pracy.

 1. Przyznany dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, okresach urlopu dla podratowania zdrowia i przeniesienia w stan nieczynny oraz w okresach , za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

 2. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przyznaje się w formie pisemnej.

 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
VII. Dodatek za warunki pracy

§ 13

 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w osobnych przepisach jako „praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy” – w § 8 i 9 rozporządzenia MENiS cytowanego w § 1 Regulaminu.

 2. Wysokość dodatku za warunki pracy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jest wykonywana w pełnym wymiarze godzin, za które to wynagrodzenie przysługuje.

 3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiście przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

 4. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową przepracowaną w warunkach trudnych powiększa się odpowiednio.

 5. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.

VIII . Regulamin nagród

§ 14

Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne :

- wychowawcze w wysokości, co najmniej 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

§ 15

 1. 80 % funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.

Zasady i kryteria przyznawania nagród Dyrektora ustala Dyrektor po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z działającymi w szkole związkami zawodowymi.

 1. 20 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza.

 2. Zasady i kryteria przyznawania nagród Burmistrza reguluje załącznik do niniejszej uchwały.

 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji :

 1. Dnia Edukacji Narodowej,

 2. Ważnych wydarzeń w życiu szkoły,

 3. Zakończenia roku szkolnego.

§ 16

Wysokość indywidualnej nagrody nie może przekroczyć :

 1. Wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym – w przypadku nagród dyrektora szkoły.

 2. Dwukrotność wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym- w przypadku nagród przyznawanych przez Burmistrza.

§ 17

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.IX. Dodatek wiejski

§ 18

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze , co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy a także w okresach :

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3. Dodatek wiejski wypłacany jest miesięcznie z dołu.


X. Dodatek mieszkaniowy

§ 19

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze , co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie


 1. przy jednej osobie w rodzinie – 6 %

 2. przy dwóch osobach w rodzinie – 8 %

 3. przy trzech osobach w rodzinie – 10 %

 4. Przy czterech osobach w rodzinie – 12 %

- miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego „ najniższym wynagrodzeniem” ,obowiązującym w roku 2007.

 1. Do członków rodziny , o której mowa w ust 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci uczące się i pozostające na utrzymanie rodziców do ukończenia 25 roku życia .

 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącymi także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek . Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor a dyrektorowi organ prowadzący.

 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :

- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 1. Zmiana wysokości dodatku, w związku ze zmianą stanu rodzinnego następuje z dniem pierwszego najbliższego miesiąca kalendarzowego, o ile przyczyny te nie nastąpiły od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego. Obowiązek udokumentowania zmian rzutujących na wysokość dodatku mieszkaniowego ciąży na nauczycielu.

 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.XI. Przepisy końcowe

 1. Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do udostępnienia treści regulaminu wszystkim nauczycielom.

 2. Regulamin został uzgodniony przez organ prowadzący z przedstawicielami Związku Zawodowego ZNP w dniu ………………………….


Przedstawiciele Związku Przedstawiciele organu

Zawodowego ZNP prowadzącego

1…………………… 1…………………………

2…………………… 2…………………………

3……………………. 3…………………………Załącznik Nr 1

Do Regulaminu wynagradzania

Nauczycieli

Tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród przez Burmistrza i Dyrektorów szkół.

 1. Wysokość i ogólne warunki przyznawania nagród.

 1. Burmistrz oraz Dyrektorzy przedszkoli i szkół przyznają nagrody zwane dalej odpowiednio „nagrodami Burmistrza” i „nagrodami Dyrektora” w ramach środków, o których stanowi § 15 ust 1 i 2.

 2. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w placówce, co najmniej 1 roku.

 3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Burmistrza lub nagroda Dyrektora otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 1. Tryb składania wniosków.

 1. Z wnioskami o przyznanie nagród Burmistrza mogą występować :

 • Dla dyrektorów szkół – inspektor do spraw oświaty, wizytatorzy kuratorium, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, związki zawodowe,

 • Dla wicedyrektorów, nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze i nauczycieli – dyrektorzy szkół, Rada Pedagogiczna. Rada Rodziców oraz związki zawodowe.

 1. Burmistrz i Dyrektorzy szkół mogą przyznawać nagrody z własnej inicjatywy.

 2. Wzór wniosku o przyznania nagrody Burmistrza określony jest w załączniku Nr 2 do Regulaminu.

 3. Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza składa się w Urzędzie Gminy i Miasta . Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się corocznie do 15 września, a z innych okazji z miesięcznym wyprzedzeniem.

Procedury przyznawania nagród

 1. nagrody Burmistrza

 1. Kandydatów do nagrody Burmistrza na podstawie złożonych wniosków kwalifikuje komisja w składzie :

Przewodniczący - sekretarz Gminy i Miasta

Członkowie - inspektor do spraw oświaty

- przedstawiciele związków zawodowych

 1. Komisja kierująca się kryteriami określonymi w rozdziale IV i liczbą możliwych do przyznania nagród kwalifikuje kandydatów z podziałem na 2 listy;

 • Dyrektorów ( Lista A)

 • Pozostałych nauczycieli ( Lista B)

 1. Przewodniczący komisji przedstawia listy zakwalifikowanych kandydatów do nagród do decyzji Burmistrza. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

 2. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. 1. nagrody Dyrektora

 1. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu nauczycielom nagród zasięga o kandydatach opinii Rady Pedagogicznej i szkolnych ogniw działających w szkole zawiązków zawodowych.

 2. Decyzja Dyrektora o przyznaniu nagród jest ostateczna.

Kryteria przyznawania nagród

 1. nagroda Burmistrza

- wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z potrzebami społecznymi i regionalnymi,

- zapewnienie uczniom i pracownikom warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem szkoły , przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

- prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami szkoły, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

- realizowanie zleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej szkoły,

- osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

- podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy jednostki,

- legitymowanie się wyróżniającą oceną pracy.

 1. nagrody Burmistrza dla pozostałych nauczycieli oraz nagrody Dyrektorów

- osiągnięcia wyróżniających wyników w nauczaniu potwierdzonych wynikami sprawdzianów i egzaminów lub udziału uczniów w konkursach i olimpiadach,

- stosowanie efektywnych form indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich,

- wzorowe realizowanie zadań w zakresie imprez, wycieczek i zorganizowanego wypoczynku oraz uczestnictwo z uczniami w pozaszkolnych formach działalności społeczno-kulturalnej,

- niesienie pomocy uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej, podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania patologii społecznej, dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej,

- wdrażanie efektywnych form współpracy z rodzicami i środowiskiem,

- doskonalenie warsztatu pracy i upowszechnianie doświadczeń oraz udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej początkujących nauczycieli,

-efektywne wykonywanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym w szkole,

- potwierdzenie osiągnięć wyróżniającą ocenę pracy, w przypadku kandydowania do nagrody Burmistrza.

Załącznik nr 2

do Regulaminu

wynagrodzenie nauczycieli

…………………………

(pieczątka wnioskodawcy )

W n i o s e k

o p r z y z n a n i e n a g r o d y

B u r m i s t r z a


 1. Imię i nazwisko ……………………………………………………..

 2. Data urodzenia ……………………………………………………...

 3. Wykształcenie ……………………………………………………….

 4. Stopień awansu zawodowego ……………………………………….

 5. Miejsce pracy …………………………………………………………

 6. Stanowisko, nauczany przedmiot…………………………………….

 7. Staż pracy nauczycielskiej, w tym na zajmowanym stanowisku kierowniczym………………………………………………………......

 8. Ostatnia ocena pracy (stopień, data)………………………………….

 9. Dotychczas uzyskane

nagrody…………………………………………………………………...

 1. Opinie Rady pedagogicznej ( pozytywna, negatywna, data)
Uzasadnienie


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


…………….. ……………………

Data pieczątka i podpis osoby


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 09:11:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 09:14:13
 • Liczba odsłon: 664
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674668]

przewiń do góry