Protokół nr XI/2011

z obrad XI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 grudnia 2011 r.

______________________________________Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia projektu pt. „ Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju

Ziemi Wyszogrodzkiej „ finansowanego z EFS,

- zmian w budżecie GiM.

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

8. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

9. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 13-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady XI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych i Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu.

Pan Przewodniczący stwierdza, że w obradach na stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W obradach nie uczestniczy radny Sławomir Ząbek z powodu choroby.


Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano n/w radnych:

 • radny – Janusz Kuliński,

 • radny Marek Głowacki,

 • radny Andrzej Dobaczewski

Punkt 4.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.


Punkt 5.

Podjęcie uchwał:

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.02-14-146/10 pt. „zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu

-2-

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 84/XI/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.02-14-146/10 pt. „zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 85/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 6.

W sprawach różnych głos zabrał radny Z. Madany. Poinformował, że w Małej Wsi w każdą środę przyjmował interesantów – rolników przedstawiciel ARiMR z Płocka. Z dniem 1 stycznia przyszłego roku punkt przyjęć tych interesantów ma ulec likwidacji. Pan Z. Madany uważa, że w/w punkt powinien nadal istnieć,żeby rolnicy nie musieli z każdą sprawą jechać do Płocka.

Pan Burmistrz proponuje, żeby na najbliższe posiedzenie Komisji zaprosić Pan A. Samuraja – Kierownika Oddziału ARiMR w Płocku w celu wyjaśnienia tej sprawy.


Punkt 7.

Brak zgłoszonych interpelacji.


Punkt 8.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

Punkt 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz.13.40 zamyka obrady XI Sesji Rady GiM Wyszogród.


Protokołowała:                                    Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                    Wyszogród

                                                           Maryś Mieszkowski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 12:07:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-03 12:07:40
 • Liczba odsłon: 627
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668946]

przewiń do góry