Wyszogród, 27.03.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Organizacja wyjazdów edukacyjnych”

 

Dnia 26 marca 2018 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zapytaniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 19.03.2018r. w terminie tj. do 26 marca do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Data wpłynięcia

Cena netto na 1 osobę

Cena brutto na 1 osobę

 

1

POLONIA TRAVEL

BIURO PODRÓŻY Maciej Kurkowski

ul. Zadumana 1”A” lok. 39

02-206 Warszawa

 

23.03.2018r.

127,00 zł

127,00 zł

 

2

Stowarzyszenie Mecenasów Sportu Wyszogród

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

 

26.03.2018r.

84,70 zł

110,00 zł

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 


Wyszogród, 04.04.2018 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Organizacja wyjazdów edukacyjnych”.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na – Organizację wyjazdów edukacyjnych wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      POLONIA TRAVEL BIURO PODRÓŻY Maciej Kurkowski, ul. Zadumana 1”A” lok. 39, 02-206 Warszawa

 

2.      Stowarzyszenie Mecenasów Sportu Wyszogród, ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

 

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 26.03.2018r. do godz. 10:00  zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

 

 

a)      najkorzystniejszą cenę – 70 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 70 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

b)     doświadczenie – 30 %

 

Punktacja za doświadcznie kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

 

D = (Db : Dmax) x 30 gdzie:

            D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

            Db – doświadczenie (ilość zrealizowanych usług) obliczone badanej oferty,

            Dmax – maksymalne doświadczenie (największa ilość zrealizowanych usług spośród złożonych ofert) spośród ważnych ofert.

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

70 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie

30 pkt

Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

60,20

30

90,20

2

70

6

76

 

 

Najwyższą liczbę punktów zdobyła oferta złożona przez firmę: POLONIA TRAVEL BIURO PODRÓŻY Maciej Kurkowski, ul. Zadumana 1”A” lok. 39, 02-206 Warszawa za cenę brutto: 127,00 zł/ na osobę.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 
 

UGiM.271.9.2018                                                                                Wyszogród, 05.04.2018r.

 

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: Organizacja wyjazdów edukacyjnych.

 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na   " Organizację wyjazdów edukacyjnych”, ogłoszonego w dniu 19.03.2018r, ponieważ cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-06 10:35:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 10:35:20
  • Liczba odsłon: 594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674592]

przewiń do góry