Wyszogród, dnia 05.01.2018r

 

UGiM.271.2.2018

Zapytanie ofertowe

I.                   Zamawiający: Gmina i Miasto  Wyszogród z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023”;

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu gminnego rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród. Program rewitalizacji należy wykonać zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi.

W ramach zadania należy:

1.                  Zorganizować trzy spotkania na terenie Gminy i Miasta Wyszogród , które będą obejmować:

a)      Warsztaty 1- warsztaty z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród i jednostek podległych Gminy, prowadzone przez ekspertów zewnętrznych – zapoznania się z problematyką rewitalizacji i pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów dot. problemów na terenie Gminy i Miasta, obszarów zdegradowanych, przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

b)      Warsztaty 2 – warsztaty z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród i jednostek podległych Gminie i Miastu Wyszogród, prowadzone przez ekspertów zewnętrznych – przedstawienie wstępnej koncepcji PR (prezentacja, dyskusja dot. obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych i przedsięwzięć rewitalizacyjnych),

c)      Spotkanie prezentacyjne – spotkanie prezentujące Program Rewitalizacji na Komisjach i Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród przez ekspertów zewnętrznych.

d)      Ścisła współpraca z roboczą Komisją powołaną przez Zamawiającego w sprawie przedmiotowego programu;

2.                  Ankietowanie – ankietyzacja wśród mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych przeprowadzona przez ankietera i na stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród – pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów dot. problemów na terenie Gminy i Miasta Wyszogród, obszarów zdegradowanych, koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

3.                  Sporządzenie Programu Rewitalizacji – sporządzenie Programu Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych: diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych pod kątem wszystkich sfer (społ.,gosp., środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej), ustalenie zasięgu obszarów rewitalizacji , określenie celów i kierunków działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, listę, ramy czasowe i środki finansowe dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4.                  Sporządzenie innych pism niezbędnych do opracowania Programu Rewitalizacji- sporządzenie niezbędnych tekstów decyzji, zarządzeń lub uchwał, formularzy ankiet oraz innych pism wynikających z toku realizacji.

5.                  Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych.

6.                  Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania Programu Rewitalizacji  tak aby został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego i będzie podlegał ocenie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany  będzie do dostosowania  go do ewentualnych uwag w/w Instytucji.

7.Termin realizacji  zamówienia:  do dnia 10.08.2018r

8.Cena

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz  należny podatek VAT.

Opis kryteriów oceny ofert

cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto.

 

9.Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

c) wykaz osób – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

d)projekt umowy- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

10.Miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w kopercie z dopiskiem: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023” oraz w  formie elektronicznej (email) w terminie do dnia 17.01.2018r. do godz. 10.00 na adres email:, katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl

11.Warunki płatności: przelew 30 dni

12.Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Rogulska, Tel.24/267 26 15

 

13.Inne postanowienia

a) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                      Jan Boszko

 

zalaczniki_do_programu_rewitalziacji
umowa
 

UGiM.271.2.2018                                                                          Wyszogród, 22.01.2018 r. 

 

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród”.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.01.2018r dokonanego na podstawie regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 tys. euro na „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęło 19 ofert w tym dwie oferty po terminie, które zostały zwrócone.

 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Cena (zł) zamówienia brutto

1.

ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4,45-031 Opole

36 900,00zł

2

Logos Consulting Sp.zo.o., ul. 3Maja 18/4,20-078 Lublin

49 200,00zł

3

Kreatus Sp.zo.o., ul. 11 Listopada 60-62,43-300 Bielsko-Biała

22 140,00zł

4

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego, pl. Grunwaldzki 15/58, 50-378 Wrocław

8000,00zł

5

Contract Consulting Sp.zo.o., ul. Rakowiecka 30/2, 31-521 Kraków

23 370,00zł

6

Grupa BST Sp.zo.o Badania – Analizy-Ewaluacje-Audyty, ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

13 400,00zł

7

EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski Siedziba ul. Wrzosowa 7, 43-250 Pawłowice

9 840,00zł

8

Wróblewski Michał Doradztwo, ul. Piastowska 46, 23-204 Kraśnik

9 800,00zł

9

ResPublic sp.zo.o, ul. Trębacka 4,00-074 Warszawa

21 033,00zł

10

Instytut Badawczy IPC Sp.zo.o, ul.Ostrowksiego 9, 53-238 Wrocław

13 199,13zł

11

REMEDIS SA, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

11 992,50zł

12

„EFFiCon  sp.zo.o.” sp.k. ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław

36 900,00zł

13

Instytut Ekonomiki Przestrzenni Spółka z.o.o. ul. Na Błonie 15a/22,30-147 Kraków

71 955,00zł

14

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz

13 300,00zł

15

DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

16 236,00zł

16

ECO-ART. Sp.zo.o ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

24 354,00zł

17

UTILA SP.ZO.O. ul. Targowa 42/20,03-733 Warszawa

14 391,00zł

18

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń – oferta odrzucona wpłynęła po terminie

-----------------

19

Westmor Consulting Urszula Wódkowska

ul.Królewiecka 27

87-800 Włocławek - oferta odrzucona wpłynęła po terminie

----------------

 

Po analizie ofert wniesionych w terminie tj. do  dnia 17.01.2018r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę najniższą cenę brutto.

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego

 pl. Grunwaldzki 15/58,

50-378 Wrocław

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 8000,00zł brutto.

 

                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 14:42:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 23:50:06
  • Liczba odsłon: 1049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668911]

przewiń do góry