UCHWAŁA NR 71/IX/2011
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 8, art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz 613 z póź. zm.), Obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012r. ( M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961 ), Obwieszczeni Ministra Finansów z dnia 20 października
2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. z 2011r., Nr
95, poz. 962 ).
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy
i Miasta Wyszogród na 2012 rok:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 462 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 651 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 748 zł,
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, różnicuje się
stawki podatku uzależniając je od osi, dopuszczalnej masy całkowitej i ich rodzaju zawieszenia, wg stawek
określonych w tabelce poniżej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej
niż
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny sytem zawieszenia
osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 570 909
13 14 618 967
14 15 1064 1136
15 Powyżej 1292 1328
Trzy osie
12 17 523 551
17 19 1047 616
19 21 1190 699
21 23 1400 1492
23 25 1624 1673
25 Powyżej 2285 1673
Cztery osie i więcej
12 25 889 947
25 27 1003 1090
27 29 1105 1755
29 31 2212 2601
31 Powyżej 2374 2601
3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanego od używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 748 zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołow pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w żaleznosci od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, wg stawek określonych w tabelce poniżej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa(w
tonach)
Stawki podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniei
niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Inny system
zawieszenia osi
jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 274 464
18 25 725 510
25 31 1190 1544
31 Powyżej 1498 2051
Trzy osie
12 40 1603 1940
40 Powyżej 1827 2670
5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 748 zł.
6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalną masę całkowitą równa lub
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wg
stawek określonych w tabelce poniżej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w
tonach)
Stwaki podatku w złotych
Nie mnie niż Mniej
niż
Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniam
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 214 370
18 25 298 515
25 Powyżej 339 596
Dwie osie
12 28 224 1121
28 33 651 1331
33 38 901 1520
38 Powyżej 1751 1803
Trzy osie i więcej
12 38 1151 1520
38 Powyżej 1319 1359
7) Autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 575 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1267 zł .
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 234/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Wyszogród
Maryś Maciej Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 09:08:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 09:08:10
  • Liczba odsłon: 610
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674604]

przewiń do góry