Wyszogród, 06.12.2012 r

UGiM.6220.7.6.2012

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowie budynku biurowo- magazynowo – warsztatowego na działce o nr. ewid. 258/25 w oparciu o projekt budowlany zamienny w mieście Wyszogród

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Audistore s.c. Wojciech Boszko, Krzysztof Zych , ul. Wspólna 17, 09-450 Wyszogród reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Marka Gontarskiego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76  tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie -   postanowienie z dnia  04.10.2012 r. (znak: RDOŚ-  WOOŚ-II.4240.1180.2012.JC.1) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 02.10.2012 r, (znak: ZNS.7170-681-205/2012.MP) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 15.10.2012  znak: UGiM.6220.7.3.2012.

Do czasu przedłożenia przez Audistore s.c. Wojciech Boszko, Krzysztof Zych , ul. Wspólna 17, 09-450 Wyszogród raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 16.10.2012, znak: UGiM.6220.7.4.2012. W dniu 06 grudnia 2012 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postępowanie postanowieniem 06 grudnia 2012 r., podjął zawieszone postępowanie.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: a.wachaczyk@wyszogrod.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 06.12.2012r.(data wywieszenia obwieszczenia + 1 dzień) do dnia 27.12.2012 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, (w zakresie odpowiadającym zasięgowi oddziaływania planowanej inwestycji) oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.pl

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 22:54:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 22:54:24
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671304]

przewiń do góry