Zobacz podgałęzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie,
adres szkoły: Rębowo, 09-450 Wyszogród

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz.1854).

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

a. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe zawodowe, oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

b. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c. posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego również pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed  przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

e. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.1304)  oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

h. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym  kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych  oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) spełniający wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Osoba nie będąca nauczycielem, która ukończyła studia wyższe magisterskie, posiada co najmniej 5-letni staż pracy, posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształce-nia w szkole lub zakresowi zadań placówki oraz spełnia wymagania określone w §1 pkt.2 i 5 przytoczonego rozporządzenia.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby

nie będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611).

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) Dokument potwierdzający złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592, Nr 249 z 2007 r. Nr 25 poz. 162).

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie", w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród ul. Rębowska 37, 09 – 450 Wyszogród.

 

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-03 22:46:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 22:46:46
  • Liczba odsłon: 984
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675059]

przewiń do góry