U C H W A Ł A Nr 74/VIII/2003
                                 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia 10.12 .2003 r

w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym \jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.\, oraz art.5, ust.1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych \ j. tekst Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 z późn.zm.\ Rada Gminy i Miasta uchwala następujące stawki podatku od nieruchomości :

§ 1.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,33 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej 12,64 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej;

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
8,11 zł.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł/1 m2

powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym: zajętym na

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizację pożytku publicznego 3,92 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej.

6. od budynków gospodarczych, garaży związanych z budynkami
mieszkalnymi – 2,80 zł/za 1 m 2. 7.Od budowli 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 8.Od gruntów :

A\ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,45 zł za 1m2.

B\ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodno – retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1ha pow.

C\ od pozostałych, w tym zajętym na prowadzenie opłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

– 0,15 zł za 1m2 pow.

                                                      $.2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte w celu przechowywania
sprzętu i maszyn rolniczych,

2/ nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na cele kultury,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony p .pożarowej i ochrony zdrowia z wyj.
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .
3/ zwalnia się od podatku budynki mieszkalne lub ich części związane z
gospodarstwem rolnym.
4/ zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty
wykorzystywane na działalność gospodarczą i produkcyjno – usługową na
okres 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności pod warunkiem zatrudnienia
na stałe , pełen etat przynajmniej 5 mieszkańców tutejszej gminy.

Zatrudnienie to musi być utrzymane przez cały okres zwolnienia.Wniosek o zwolnienie musi być złożony w momencie rozpoczęcia
działalności gospodarczej.

                                           $.3
Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

                                           $.4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

                                Uchwała Nr 75/VIII/2003

                                Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                            z dnia 10.12.2003r

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia
podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2004 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. tekst Dz.U.142 z 2001 r poz.1591 z późniejszymi zmianami/ , art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym/ j. tekst Dz U Nr.94 poz 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

                                                      $.1
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do wysokości 29,50 za 1 q.

                                                       $.2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

                                                      $.3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckieg

U C H W A Ł A Nr 76/ VIII/2003

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: stawek dziennych opłaty targowej w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym \ jedn. tekst Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz 1591 z późn. zm.\ oraz art.19 pkt.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych \j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 z późn.zm.\
Rada Gminy i Miasta postanawia :

                                            $.1
Ustalić dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1. sprzedaż z samochodu ciężarowego - 20,00 zł

2. sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą - 15,00 zł

3. sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo-towar. - 10,00 zł

4. sprzedaż z ciągnika z przyczepą - 5,00 zł

5. sprzedaż ze straganu, stoiska - 10,00 zł

6. sprzedaż z autobusu, samochodu Żuk” - 10,00 zł

7. sprzedaż z wozu konnego - 3,00 zł

8. sprzedaż z ręki - 5,00 zł

9. sprzedaż zwierząt:

 • bydło od szt - 5,00 zł
 • konie od szt - 10,00 zł
 • trzoda chlewna niezależnie od ilości szt - 5,00 zł

Opłata targowa uiszczana będzie w dniu sprzedaży.

                                                   $.2
Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

                                                   $.3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

U C H W A Ł A Nr 77/VIII/2003

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów
płatności w 2004 roku.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.14 pkt.1, 2 i 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta postanawia :

                                                   $.1

Ustala się roczną stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł

                                                             $.2

Zwalnia się z podatku po posiadania psów – psy bez rodowodu.

                                                             $.3

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 30
czerwca 2004 roku w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Gminy

                                                             $.4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

                                                             $.5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uchwała Nr 78/VIII/2003

                                 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia10.12.2003 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /,oraz art.10, art.12 ust.4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych /j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 20.10.2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r/ Dz.U.Min. Fin. Nr 15 poz. 83 /Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 423,- - od 5,5 tony do 9 ton włącznie 595,-

 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 683,-

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
  równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i ich rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita/ w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie jezdne

12

13

538

857

13

14

583

912

14

15

1003

1071

15

Powyżej

1218

1252

Trzy osie jezdne

12

17

493

520

17

19

987

581

19

21

1122

659

21

23

1320

1407

23

25

1532

1577

25

Powyżej

2154

1577

Cztery osie i więcej

12

25

839

893

25

27

946

1005

27

29

1042

1654

29

31

2086

2452,80

31

Powyżej

2239

2452,80

 1. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 683 zł.
 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plusa naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa / w tonach/

  Stawka podatku w złotych

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  1

  2

  3

  4

  Dwie osie jezdne

  12

  18

  258

  438

  18

  25

  683

  481

  25

  31

  1122

  1455

  31

  powyżej

  1413

  1937,76

  Trzy osie jezdne

  12

  40

  1512

  1830

  40

  Powyżej

  1723

  2548,65

 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 683 zł.
 4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. zasad określonych poniżej.

 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka pojazdu w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

202

349

18

25

281

485

25

Powyżej

320

562

Dwie osie

12

28

204

1057

28

33

595

1255

33

38

850

1434

38

Powyżej

1651

1700

Trzy osie

12

38

1085

1434

38

Powyżej

1244

1281

7. od autobusów :
a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 526 zł

b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 - 1158 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

                                        Uchwała Nr 79/VIII/03

                             Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                           z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy w 2004
roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. tekst Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 7 ust. 3 Ustawy z 30.10.2002 r o podatku leśnym / Dz.U.Nr.200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami/Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwolnić z podatku leśnego lasy z drzewostanem powyżej 40 lat będące w posiadaniu osób fizycznych.

                                                            $.2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

                                                            $.3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                     U C H W A Ł A Nr 74/VIII/2003
                                  Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.12.2003 r

w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym \jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.\, oraz art.5, ust.1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych \ j. tekst Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 z późn.zm.\ Rada Gminy i Miasta uchwala następujące stawki podatku od nieruchomości :

§ 1.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,33 zł od 1 m ²

powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością

gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej 12,64 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej;

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
8,11 zł.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł/1 m2

powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym: zajętym na

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

- 2 -

przez organizację pożytku publicznego 3,92 zł za 1m2 powierzchni
użytkowej.

6. od budynków gospodarczych, garaży związanych z budynkami
mieszkalnymi – 2,80 zł/za 1 m 2. 7.Od budowli 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 8.Od gruntów :

A\ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,45 zł za 1m2.

B\ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodno – retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1ha pow.

C\ od pozostałych, w tym zajętym na prowadzenie opłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

– 0,15 zł za 1m2 pow.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte w celu przechowywania
sprzętu i maszyn rolniczych,

2/ nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na cele kultury,
bezpieczeństwa publicznego, ochrony p .pożarowej i ochrony zdrowia z wyj.
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .
3/ zwalnia się od podatku budynki mieszkalne lub ich części związane z
gospodarstwem rolnym.
4/ zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty
wykorzystywane na działalność gospodarczą i produkcyjno – usługową na
okres 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności pod warunkiem zatrudnienia
na stałe , pełen etat przynajmniej 5 mieszkańców tutejszej gminy.

Zatrudnienie to musi być utrzymane przez cały okres zwolnienia.

Wniosek o zwolnienie musi być złożony w momencie rozpoczęcia
działalności gospodarczej.

§ 3.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Uchwała Nr 75/VIII/2003

                         Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                       z dnia 10.12.2003r

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia
podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2004 roku.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. tekst Dz.U.142 z 2001 r poz.1591 z późniejszymi zmianami/ , art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym/ j. tekst Dz U Nr.94 poz 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do wysokości 29,50 za 1 q.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A Nr 76/ VIII/2003

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: stawek dziennych opłaty targowej w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym \ jedn. tekst Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz 1591 z późn. zm.\ oraz art.19 pkt.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych \j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 z późn.zm.\
Rada Gminy i Miasta postanawia :

§ 1.

Ustalić dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1. sprzedaż z samochodu ciężarowego - 20,00 zł

2. sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą - 15,00 zł

3. sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo-towar. - 10,00 zł

4. sprzedaż z ciągnika z przyczepą - 5,00 zł

5. sprzedaż ze straganu, stoiska - 10,00 zł

6. sprzedaż z autobusu, samochodu Żuk” - 10,00 zł

7. sprzedaż z wozu konnego - 3,00 zł

8. sprzedaż z ręki - 5,00 zł

9. sprzedaż zwierząt:

 • bydło od szt - 5,00 zł
 • konie od szt - 10,00 zł
 • trzoda chlewna niezależnie od ilości szt - 5,00 zł

Opłata targowa uiszczana będzie w dniu sprzedaży.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

U C H W A Ł A Nr 77/VIII/2003

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów
płatności w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.14 pkt.1, 2 i 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta postanawia :

§ 1

Ustala się roczną stawki podatku od posiadania psów w wysokości 20 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku po posiadania psów – psy bez rodowodu.

§ 3

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 30
czerwca 2004 roku w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu

Gminy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała Nr 78/VIII/2003

                                 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

na rok 2004 oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /,oraz art.10, art.12 ust.4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach lokalnych /j. tekst Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 z późniejszymi zmianami oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 20.10.2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r/ Dz.U.Min. Fin. Nr 15 poz. 83 /

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 423,- - od 5,5 tony do 9 ton włącznie 595,-

 • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 683,-

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
  równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i ich rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita/ w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie jezdne

12

13

538

857

13

14

583

912

14

15

1003

1071

15

Powyżej

1218

1252

Trzy osie jezdne

12

17

493

520

17

19

987

581

19

21

1122

659

21

23

1320

1407

23

25

1532

1577

25

Powyżej

2154

1577

Cztery osie i więcej

12

25

839

893

25

27

946

1005

27

29

1042

1654

29

31

2086

2452,80

31

Powyżej

2239

2452,80

 1. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej, zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 683 zł.
 2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. następujących zasad:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plusa naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa / w tonach/

  Stawka podatku w złotych

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  1

  2

  3

  4

  Dwie osie jezdne

  12

  18

  258

  438

  18

  25

  683

  481

  25

  31

  1122

  1455

  31

  powyżej

  1413

  1937,76

  Trzy osie jezdne

  12

  40

  1512

  1830

  40

  Powyżej

  1723

  2548,65

 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 683 zł.
 4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. zasad określonych poniżej.

 

 

 

 

 

 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka pojazdu w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna/ osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

202

349

18

25

281

485

25

Powyżej

320

562

Dwie osie

12

28

204

1057

28

33

595

1255

33

38

850

1434

38

Powyżej

1651

1700

Trzy osie

12

38

1085

1434

38

Powyżej

1244

1281

7. od autobusów :
a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 526 zł

b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 - 1158 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

 

                                       Uchwała Nr 79/VIII/03

                             Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                          z dnia 10.12.2003 r

w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego na terenie gminy w 2004
roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. tekst Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 7 ust. 3 Ustawy z 30.10.2002 r o podatku leśnym / Dz.U.Nr.200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwolnić z podatku leśnego lasy z drzewostanem powyżej 40 lat będące w posiadaniu osób fizycznych.

§ 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-06 10:52:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-04 13:42:26
 • Liczba odsłon: 1202
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672493]

przewiń do góry