Wyszogród, dnia 24.06.2013r

UGiM.6220.6.58.2012.2013

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), po rozpoznaniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r. Stowarzyszenia Zwykłego „Kocham Mazowsze” z siedzibą we wsi Kobylniki o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

postanawia:

 

odmawia zawieszenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 16.01.2013  r. Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” wystąpiło z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Wnioskujące Stowarzyszenie powołało się na art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. - rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym, w ocenie Stowarzyszenia jest konieczność opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, który ma zawierać szereg wad i do którego uwagi Wnioskujące Stowarzyszenie  wysłało do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ustalił i zważył co następuje:

Wniosek o zawieszenie postępowania nie zasługuje na uwzględnienie.

W spornej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267).

Z treści wniosku wynika, że przesłanką warunkującą potencjalne zawieszenie postępowania miałoby być zagadnienie wstępne.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony ( §2 ).

K.p.a. nie definiuje pojęcia „zagadnienie wstępne", a w orzecznictwie i piśmiennictwie pojęcie zagadnienia wstępnego jest sporne. Przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawnią się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Z przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwym organem, albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne (ostateczne) rozstrzygnięcie w tej kwestii.

Gdy w sprawie wyłania się zagadnienie, które wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Mogą wiązać się z nim określone skutki, ale powstanie takiego zagadnienia nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania administracyjnego.

Podkreślić przy tym należy, że zawieszenie postępowania, jest klasyczną instytucją procesową każdego sformalizowanego postępowania, w tym również postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania tymczasowo tamuje normalny tok czynności procesowych ze względu na istnienie przeszkody dla ustalenia obiektywnego stanu sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego istnieje materialno -prawna przeszkoda w rozstrzygnięciu sprawy głównej. Przeszkoda ta ma bezpośredni wpływ na sprawę administracyjną, jej usunięcie jest konieczne dla umożliwienia dalszego biegu sprawy głównej i jej merytorycznego rozstrzygnięcia (vide: wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r. sygn. akt: II GSK 1435/2010 oraz wyrok NSA z dnia 30 marca 2012 r. sygn. akt: I OSK 107/2012).

W wyroku z dnia 28 maja 2008r. II OSK 1698/07 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej , musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym, O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność musi być bezpośrednia".

W realiach niniejszej sprawy, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdza, że nie zachodzi przesłanka określona w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z urzędu.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” wskazało, że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu jest opracowanie – Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, który to zawiera szereg wad i do którego uwagi Wnioskodawca wysłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Przedmiotowy Raport o oddziaływaniu na środowisko został w dniu 27.08.2012 r. złożony w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród przez pełnomocnika Inwestora. Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 27.08.2012 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku załączając złożony raport. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 28.09.2012 r. Opinię Sanitarną znak: ZNS.7170-612-210/12.MW. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 03.10.2012 r. znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 04.10.2012 r. znak: UGiM.6220.6.15.2012 wezwał Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 16.09.2012 r. do UGiM Wyszogród został złożony Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 16.10.2012 r. Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 29.10.2012 r. znak: ZNS.7175-749-38/11.MW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymał swoją wcześniejszą opinię sanitarną z dnia 02.10.2012 r. (ZNS.7170-612-2010/12.MW).  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 09.11.2012 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

Zgodnie z powyższym Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnienie były analizowane przez organy uzgadniające i opiniujące oraz na jego podstawie zostały określone warunki realizacji inwestycji.

 

Wniesienie uwag do opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko do organów uzgadniających i opiniujących po wydaniu przez nie opinii oraz postanowienia uzgadniającego na które nie służy stronom zażalenie, nie jest w ocenie organu zagadnieniem wstępnym powodującym konieczność zawieszenia postępowania z urzędu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiony przez Inwestora ma charakter dowodu, który podlega ocenie dowodowej w trybie przepisów k.p.a.. Dodatkowo przedmiotowy wniosek o zawieszenie postępowania został dołączony do akt sprawy i wszystkie uwagi do Raportu o oddziaływaniu na środowisko w nim zawarte zostaną ujęte i rozpoznane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

W tym miejscu należy również podnieść, iż Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” nie jest stroną postępowania ale podmiotem na prawach strony i jako takie nie dysponuje takim samym zakresem uprawnień jak strona. Wśród uprawnień procesowych wyłączonych dla podmiotów na prawach strony wskazać należy: wyrażenie zgody na kontynuowanie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 2 k.p.a., żądanie zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. (zawieszenie fakultatywne), żądanie umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. (umorzenie fakultatywne), prawo zawarcia ugody (art. 114 k.p.a.), prawo cofnięcia odwołania wniesionego przez stronę postępowania (art. 137 k.p.a.), żądanie wznowienia postępowania w oparciu o podstawę określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. (strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu). Jeżeli w wyniku realizacji któregokolwiek ze wskazanych uprawnień strony następuje wydanie postanowienia administracyjnego (np. w kwestii fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego, o odmowie fakultatywnego umorzenia postępowania administracyjnego, w kwestii zawarcia ugody), akt taki podlega doręczeniu również podmiotowi na prawach strony. Niedopuszczalność wykonywania powyższych uprawnień przez podmiot na prawach strony nie oznacza bowiem, że nie jest on adresatem aktów podjętych w związku z ich wykonywaniem przez stronę postępowania (Łaszczyca Grzegorz Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2012). Przedstawiona wyżej analiza prowadzi do wniosku, iż Stowarzyszenie „Kocham Mazowsze" nie może skutecznie żądać zawieszenia postępowania administracyjnego.

 

 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Zwykłe „Kocham Mazowsze” Kobylniki 20, 09-450 Wyszogród

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-25 02:12:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 02:12:03
  • Liczba odsłon: 671
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672475]

przewiń do góry