UCHWAŁA NR 26/IV/2011

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30.03.2011 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w treści stanowiącej załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr 188/XXV/2010r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dn. 25.02.2010 r.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr ………..//2011

do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia ……………………..


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 r.

DLA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do corocznego tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będącego równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2011 r.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psychospołeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, pociągającym za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, powoduje załamanie się procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży, wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny.

Rada Gminy w Wyszogrodzie świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów alkoholowych oraz uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Gminy przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PROGRAM jest wynikiem diagnozy i doświadczeń pracy komisji w latach poprzednich.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,

 • zmniejszenie rozmiarów już występujących problemów alkoholowych,

 • zwiększenie środków niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi już problemami.

I. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród są:

 1. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla detalu w mieście i gminie na 2011 rok. Limit ten wynosi 33 punkty i jest utrzymany na tym samym poziomie od 1995 roku.

 2. Ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla gastronomii w gminie i mieście w ilości 8 punktów.

 3. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, a w szczególności:

  1. Zasad ich usytuowania wprowadzając zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 60 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów produkcyjnych.

  2. Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i w placówkach gastronomicznych może odbywać się w godzinach otwarcia placówek.

  3. Kontrolę placówek pod względem posiadania zezwoleń oraz przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym: zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uwidacznianie wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakaz reklamy itd.

II. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZO - INFORMACYJNE

Metodami służącymi do realizacji tego zadania w 2011 roku będzie:

 1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

 2. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych w świetlicach
  i klubach srodowiskowych.

 3. Współpraca z różnymi organizacjami, których celem jest promocja zdrowia i trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 4. Organizowanie kolonii i obozów z programem terapeutycznym.

 5. Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI PROPAGUJĄCYMI TRZEŹWOŚĆ I ZAKŁADAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA NASZYM TERENIE.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

  • Udzielanie pomocy finansowej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym;

  • Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych.

 2. Posterunek Policji:

 • Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

 • Eliminowanie nielegalnej sprzedaży alkoholu;

 • Współudział w kontrolach placówek handlowych.

 1. Służba Zdrowia:

 • Szkolenie z zakresu rozpoznawania choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz wczesne ich leczenie;

 1. Szkoła:

 • Realizacja programów profilaktycznych;

 1. Świetlice i kluby środowiskowe:

 • Prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych.

IV. POMOC I OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osób uzależnionych od alkoholu jak i członków ich rodzin.

Mając powyższe na uwadze, jednym z ważnych elementów pomocy tym rodzinom oprócz pomocy materialnej jest jej ochrona przed przemocą.

Realizacji tego celu służy realizacja tzw. NIEBIESKIEJ LINII PRZEZ POLICJĘ I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ustalenia z realizacji tego zagadnienia przez Policję będą służyły KOMISJI jako podstawę do wzywania osób stosujących przemoc w rodzinie celem przygotowanie wniosku o poddanie się leczeniu.

Miejscami w których można uzyskać pomoc są:

 • Posterunek Policji;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • Świetlice i kluby środowiskowe;

 • Punkt Konsultacyjny.

V. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Burmistrza Gminy i Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydaje się na następujące rodzaje napojów:

 • o zawartości do 4,5% alkoholu (piwo),

 • o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (wino),

 • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (handel) wydawane są na dwa lata. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) wydawane są na cztery lata.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

 3. pisemną zgodę właściela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia;

 2. wniesienie opłaty;

 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Wygaśnięcie zezwolenia następuje na skutek:

1.likwidacji punktu sprzedaży;

 1. upływu terminy ważności;

 2. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

 3. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

 4. niedokonanie opłat w terminie.

Cofnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

 3. powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6-m-cy zakłócanie porządku publicznego;

 4. wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

VI. BUDŻET

W celu realizacji zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy się budżet.

Budżet ten jest tworzony ze środków zgromadzonych na koncie Urzędu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zakres zadań finansowych obejmujących budżet:

 1. Dofinansowanie programów profilaktycznych;

 2. Dofinansowanie obozów wypoczynkowo-terapeutycznych;

 3. Organizowanie różnych form spędzania czasu:

  • wakacje;

  • ferie;

 4. Dofinansowanie zajęć w świetlicach i klubach środowiskowych;

 • ulotki;

 • plakaty;

 • broszury;

 1. Zabezpieczenie finansowe dla osób, które prowadzą zajęcia w świetlicach i klubach;

 2. Dofinansowanie klubu abstynenta;

 3. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicach i klubach;

 4. Dofinansowanie oddziału szpitali zamkniętych.

Planowany budżet na rok 2011 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w WyszogrodziePlanowane są wpływy w wysokości 80.000 zł

Dział 851 Rozdział 85154Podział środków wg kategorii:

851-85153 Zwalczanie narkomanii ogółem 2.000 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem 78.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4170-wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.500 zł

4110-składki na ubezpieczenie społeczne - 5.600 zł

4170/1-wynagrodzenia komisji - 5.000 zł

4210- zakup materiałów i wyposażenia - - 3.000 zł

- doposażenie klubów i świetlic

4260-zakup energii elektrycznej klub Wyszogród - 8.500 zł

4270-zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- remonty klubów/drobne naprawy/

4300- zakup usług pozostałych - 18.200 zł

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego - 7.000 zł

- ferie -lato w mieście - 2.000 zł

- wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych

w klubach ,świetlicach i szkołach - 2.000 zł- wycieczki i inne imprezy organizowane przez świetlice

i kluby środowiskowe - 2.100 zł

- programy profilaktyczne w szkołach - 3.000 zł

- psycholog, biegły sądowy - 2.100 zł

4410- delegacje i wyjazdy komisji, uzależnionych

i współuzależnionych na mitingi - 1.000 zł

4700- szkolenia - 1.000 zł

4430- ubezpieczenie mienia - 200 zł

VII. SKŁAD I ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

Na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. nr 35 poz.230 z późn. zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 09.01.2009 roku powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w następującym składzie:

Bieniek Mariusz – Przewodniczący

Myszkowska Bożena

Jarzyńska – Koper Teresa

Adamkiewicz Zbigniew

Błaszczyk Hanna

Piotrowska Grażyna

Plichciński Klemens

Kondera Teresa

Rutecka Izabela

Komisja działania swe ogranicza do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień m.in.:

 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu osób uzależnionych;

 • Opiniuje decyzje o wydaniu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • Kontroluje placówki prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji za wykonywanie czynności oraz udział z posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie (ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Dz. U. 110 poz. 1255 z 99r. i Dz. U. z 2000 r. nr 119 poz.239). Kwotę za udział w posiedzeniu dla członka komisji ustala się na 40,00 zł. netto.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:19:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:19:34
 • Liczba odsłon: 562
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668942]

przewiń do góry