Protokół nr 1/I/2010

z obrad I Sesji Rady Gminy i miasta Wyszogród

z dnia 2 grudnia 2010 roku.


Porządek obrad:

Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych oraz Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy i Miasta Wyszogród.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
  - zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady GiM,
  - powołanie komisji skrutacyjnej

          - przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady GiM,
          - przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
          - podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady GiM

 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady GiM prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.
  - zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM
  - powołanie Komisji Skrutacyjnej
  - przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM
  - przeprowadzenie głosowania /tajnego/
  - podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

8. Powołanie Komisji Rewizyjnej / powołanie Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego/

9. Powołanie składów osobowych Komisji stałych Rady GiM.
- Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


-2-

Przed rozpoczęciem obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pani Kordula Piotrowska – Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie wręczyła zaświadczenia o wyborze Radnych oraz wyborze Burmistrza GiM Wyszogród.


Punkt 1.

Radny Senior Pan Maryś Mieszkowski o godz. 8.50 dokonał otwarcia I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby obrady dzisiejszej I Sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy na stan 15 radnych 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może obradować i podejmować prawomocne decyzje i uchwały.


Punkt 2.

Pan Radny Senior – Maryś Mieszkowski poinformował, że obecnie Rada GiM przystąpi do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Pan Przewodniczący poprosił Panią Izabelę Boszko  o odczytywanie kolejno z listy  z imienia i nazwiska radnych a następnie każdego wyczytanego o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”.

Pan Przewodniczący poinformował również, że każdy z radnych po słowach ślubowania może wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan M. Mieszkowski poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i Miasta oraz jej mieszkańców”.

Każdy z radnych wypowiedział słowo „Ślubuję” wraz z formułą „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po wyczytaniu wszystkich radnych Pan Przewodniczący Senior stwierdza, że wszyscy radni obecni na dzisiejszej Sesji złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego Gminy i Miasta Wyszogród.


Punkt 3.

Pan Przewodniczący Senior przedstawił porządek obrad I Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród przygotowany przez zwołującego I Sesję Przewodniczącego Rady GiM poprzedniej kadencji Pana Józefa Zbigniewa Boszko.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


Punkt 4.

Pan Przewodniczący Senior poinformował, ze w tym punkcie porządku obrad przystępuje do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie.

Poinformował również, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny M. Majewski zgłasza radnego Marysia Mieszkowskiego na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radny M. Mieszkowski informuje, że wyraża zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady GiM Pan Przewodniczący Senior zaproponował przegłosowanie zamkniętej listy kandydatów na Przewodniczącego Rady GiM.

-3-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” zamknęli listę 1 kandydata na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Pan Przewodniczący Senior proponuje powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radni zgłosili następujące kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej:

 1. Radny Janusz Kuliński

 2. Radny Andrzej Woźniak

 3. Radny Hubert Więckowski.

W/w Radni wyrazili zgodę na pracę w w/w Komisji.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Skrutacyjną w w/w składzie.

Pan Przewodniczący Senior ogłasza 10 minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.


Wznowiono obrady.

Radny H. Więckowski informuje, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Radny H. Więckowski - Przewodniczący,

 • Radny J. Kuliński - Członek

 • Radny A. Woźniak - Członek.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród w dniu 2 grudnia 2010 r.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

W związku z tym Pan Przewodniczący przedstawia projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 1/I/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania oraz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady Pan Przewodniczący Senior poprosił o rozdanie radnym kart do głosowania i przypomnienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zasad głosowania.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania i radni przystąpili do głosowania.

Po głosowaniu Pan Przewodniczący Senior ogłasza 10 minutową przerwę w obradach i poprosił Komisję Skrutacyjną aby w tym czasie obliczyła głosy i podała wyniki głosowania.


Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Senior prosi Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM.

Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny H. Więckowski

-4-

przedstawia protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród. Z przedstawionego protokołu głosowania wynika, że kandydat radny Maryś Mieszkowski uzyskał bezwzględną większość głosów na 'Tak” / 14 głosów na „tak” 0 głosów na „nie”/ i został wybrany na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.


Treść protokołu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady GiM sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani I. Boszko przedstawia projekt Uchwały w sprawie wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 2/I/2010 w sprawie wyboru radnego na Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 5.

Radni oraz Burmistrz GiM składają gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Wyszogród Panu Marysiowi Mieszkowskiemu.

Pan M. Mieszkowski podziękował za wybór i zaufanie jakim obdarzyła Go Rada GiM kadencji 2010-2014.

Dalsza część obrad prowadzona będzie również przez Pana M. Mieszkowskiego – Przewodniczącego Rady GiM Wyszogród.


Punkt 6.

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada przystępuje do realizowania dalszych punktów porządku obrad tj. do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród. Poinformował również, że procedura wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM jest taka sama jak przy wyborze Przewodniczącego Rady GiM.

W związku z tym Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Radny Janusz Kuliński zgłasza kandydaturę radnej Elżbiety Biernat na Wiceprzewodniczącą Rady GiM Wyszogród.

Radna Elżbieta Biernat wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Wiesław Gaworski zgłasza kandydaturę radnego Andrzejka Woźniaka na Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radny Andrzej Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący zamyka listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” zamknęli listę zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie spośród radnych 3 członków do Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM.

Zgłoszono następujących radnych do Komisji Skrutacyjnej:

 1. Radny Janusz Kuliński

 2. Radny Hubert Więckowski

 3. Radny Wiesław Gaworski.

- 5 -

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

 • Radny Janusz Kuliński,

 • Radny Hubert Więckowski

 • Radny Wiesław Gaworski.

Pan Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o

ukonstytuowanie się i przygotowanie Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady GiM .

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.


Wznowiono obrady.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej – Hubert Więckowski przedstawia Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród w dniu 2.XII.2010 r.

Wobec braku uwag do przedstawionego Regulaminu głosowania Pan Przewodniczący zarządza głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 3/I/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i i ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Głosowanie.

Po głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach i poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.


Wznowiono obrady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – H. Więckowski przedstawia protokół w sprawie głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM, z którego wynika, że bezwzględną większość głosów „za” uzyskał Radny Andrzej Woźniak.

Protokół Komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani I. Boszko przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 4/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród.

Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 7.

Pan Przewodniczący prosi o złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza GiM Wyszogród.

Pan Mariusz Bieniek składa ślubowanie wobec Rady Gminy i Miasta Wyszogród odczytując rotę ślubowania:


-6-

Obejmując Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród – Tak mi dopomóż Bóg.”

Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi oraz złożył gratulacje i najlepsze życzenia w wypełnianiu obowiązków na stanowisku Burmistrza GiM.


Punkt 8.

Pan Przewodniczący przed powołaniem składów osobowych Komisji informuje, że zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym Rada kontroluje działalność Burmistrza i Gminnych Jednostek Organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Zasady działalności i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy i Miasta Wyszogród. Zgodnie z w/w Statutem Rada powołuje Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz członka tej Komisji.

Pan Przewodniczący informuje również, że Rada zgodnie ze Statutem powołuje jeszcze składy osobowe 2 Komisji - Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie kandydatur w skład Komisji Rewizyjnej Radni zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

 1. Radnego Marka Głowackiego na Przewodniczącego Komisji,

 2. Radnego Sławomira Ząbek na Zastępcę Przewodniczącego,

 3. Radną Mariolę Olszewską na członka w/w Komisji.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej.

Pani I. Boszko przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 5/I/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 9.

Pan Przewodniczący prosi o zgłaszanie się radnych do składów pozostałych Komisji Rady GiM.

Do składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgłosili się następujący radni:

 1. Janusz Wojciech Kuliński,

 2. Elżbieta Biernat,

 3. Józef Zbigniew Boszko,

 4. Andrzej Dobaczewski,

 5. Wojciech Janczak.

Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Pani I. Boszko przedstawia projekt Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

- 7-


Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 6/I/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Do składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich zgłosili się następujący radni:

 1. Radny Mieczysław Majewski,

 2. Radny Wiesław Gaworski,

 3. Radny Wiesław Tomkiewicz,

 4. Radny Hubert Więckowski.

Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie uchwały w sprawie powołania

składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Pani I Boszko przedstawia projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 7/I/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach i prosi o ukonstytuowanie się Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.


Wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący prosi o przedstawienie protokołów z posiedzenia Komisji, na których ukonstytuowały się w/w Komisje.

Radny Janusz Kuliński poinformował, że Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu został wybrany Janusz Wojciech Kuliński, natomiast Zastępcą tej Komisji członkowie wybrali Panią Elżbietę Biernat.

Treść protokołu w sprawie ukonstytuowania się Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Mieczysław Majewski informuje, że Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich został Mieczysław Majewski a Zastępcą tej Komisji Radny Wiesław Gaworski.

Treść protokołu w sprawie ukonstytuowania się Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 10.

W sprawach różnych Pani I. Boszko przekazała informację o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Przekazała również radnym druki oświadczeń majątkowych.-8-


Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 10.50 Pan Przewodniczący Maryś Mieszkowski zamyka obrady I Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.


Protokołowała:

Izabela Boszko


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-27 09:55:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 09:55:57
 • Liczba odsłon: 607
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669041]

przewiń do góry