Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

UGiM.6220.1.9.2018                                                                                                       Wyszogród, dnia 31.08.2018 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art.34 i art.79 ust.1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r, poz.1405 z późn.zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu raportu w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  raportu o oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Poljan Przemysław Krzykwa

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52, lit.b Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U.2016 poz. 71 z późn.zm) przedmiotowa  inwestycja polegająca na „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”. kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt. 2 ustawy OOŚ, dla których zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

·         Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku.

Zgodnie z uzyskanym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak:WOOŚ-I.4220.615.2018.AST/wpłynęło: 30.07.2018) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku (znak: PPIS/ZNS/451/43/MW/5035/2018/wpłynęło: 31.07.2018) wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak: UGiM.6220.1.4.2018 z dnia 06.08.2018) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem  z dnia 06.08.2018r znak: UGiM.6220.1.4.2018

 Do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.08.2018r znak: UGiM.6220.1.5.2018. W dniu  30.08.2018r Wnioskodawca złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postanowieniem z dnia 31.08.2018 znak: UGiM.6220.1.6.2018  podjął zawieszone postępowanie.

 Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania  uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rebowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl w terminie 30dni tj. od 31.08.2018-01.10.2018r

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez poinformowanie stron postępowania, zamieszczenie na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta Wyszogród oraz na stronie internetowej pod adresem.www.wyszogrod.pl

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                             

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

Otrzymują;

- Strony postepowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

- Tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród,  sołectwa Rębowo BIP GiM Wyszogród,

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-31 11:12:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 11:12:23
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671319]

przewiń do góry