Zarządzenie Nr 17/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD z dnia 30 kwietnia 2015r

w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)oraz Statutu Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 27 lutego 2003 roku nadanego uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 31/IV/2003 nadaje się:

§1.

Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, nadany zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2012z dnia 1 lutego 2012r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  04 maja  2015 roku.


 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia            
30.04.2015 r.

REGULAMIN URZĘDU GMINY I MIASTA W WYSZOGRODZIE

DZIAŁ I
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, zadania oraz zasady ich realizacji.

§2. Ilekroć dalej jest mowa o:

1.   gminie -       należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Wyszogród;

2.   radzie -        należy przez to rozumieć Radę Gminy i Miasta Wyszogród;

3.   regulaminie -        należy przez to rozumieć Regulamin Urzędu Gminy i Miasta
    Wyszogród;

4.   sekretarzu -          należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy i Miasta Wyszogród;

5.   skarbniku -    należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród;

6.   statucie -     należy przez to rozumieć Statut Gminy i Miasta Wyszogród;

7.   urzędzie -    należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Wyszogród;

8.   ustawie -     należy przez to rozmieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
    gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

9.   burmistrzu -          należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród;

10. zastępcy burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Gminy i
    Miasta Wyszogród

§3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§4. Siedzibą urzędu jest Miasto Wyszogród.

§5. Urząd realizuje zadania:

1.    własne gminy wynikające z ustawy;

2.    zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej;

3.    wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego;

4.    pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza.

§6.1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania  administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§6.2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto regulaminem oraz zarządzeniami burmistrza.

§7. Funkcjonowanie urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§8.1. Pracą urzędu kieruje burmistrz.

§8.2. Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, dyrektorów wydziałów, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

§9.1. W urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie:

1.           wyboru.

2.           powołania;

3.           umowy o pracę.

§9.2. Określone przez burmistrza zadania mogą być wykonane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Rozdział 2
Zasady sprawowania funkcji kierowniczych

§10.1. Urzędem kieruje burmistrz przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza
i skarbnika.

§10.2.            Burmistrz, jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§10.3.            Do wyłącznej kompetencji burmistrza należy:

1.     kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2.     składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i
      udzielanie upoważnień w tym zakresie;

3.     projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;

4.     określanie polityki kadrowej i płacowej;

5.     zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena
      kadry kierowniczej urzędu;

6.     udzielanie pełnomocnictw procesowych;

7.     wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich
      wykonania;

8.     prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

9.     pełnieniu funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem
      zadań związanych z obronnością;

10.  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
      zarządczej;

11.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa,
      regulaminem oraz uchwałami rady.

§11. Wykonując wyznaczone przez burmistrza zadania, zastępca burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością referatów oraz innych jednostek organizacyjnych urzędu realizujących te zadania.

§12.1. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§12.2. Pod nieobecność burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje zastępca burmistrza, o ile burmistrz nie zarządzi inaczej.

§12.3. Pod nieobecność burmistrza i zastępcy burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje właściwy dyrektor wydziału lub innej jednostki organizacyjnej urzędu, o ile burmistrz nie zarządzi inaczej.

§12.4. Burmistrz, może upoważnić innych pracowników urzędu do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1.

§12.5. Wykaz upoważnień, o których mowa w ust. 4, prowadzi sekretarz.

§13.1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

§13.2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

12.  przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem
      przez gminne jednostki organizacyjne;

13.  nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości
      i obsługi księgowej budżetu;

14.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

15.  dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
      z planem finansowym;

16.  dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów
      dot. Operacji gospodarczych i finansowych;

17.  kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań 
      pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

18.  przygotowywanie okresowych  analiz, sprawozdań,  ocen i bieżących informacji 
      o sytuacji finansowej gminy;

19.  opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;

20.  wykonywanie zadań kierownika referatu planowania i finansów;

21.  dokonywanie  kontroli  funkcjonalnej  i bieżącej  oceny funkcjonowania
      kontroli  zarządczej w przypisanym zakresie;

§14.1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez burmistrza organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

§14.2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.     przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych  aktów
      wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;

2.     nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz
      projektów aktów prawnych burmistrza i rady;

3.     usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

4.     kontrola dyscypliny pracy;

5.     kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;

6.     nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w urzędzie;

7.     nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego
      załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;

8.     organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;

9.     monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej;

10.  wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu
      bezpośrednio podległych;

11.  pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i zastępcy
      burmistrza;

12.  prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją placówek
      oświatowych,

13.  ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkól oraz określenie granic ich
      obwodów;

14.  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska
      dyrektorów placówek oświatowych,

15.  realizacji zadań administracyjnych związanych z uzyskiwaniem przez
      nauczycieli stopni awansu zawodowego;

16.  prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku
      16-18 lat;

17.  realizacja zadań dotyczących niepublicznych placówek oświatowych,

18.  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących realizacji zadań statutowych
      przez placówki oświatowe,

19.  przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej,
      Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Sportu,
      Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
      oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów placówek
      oświatowych,

20.  Aktualizacja regulaminu wynagradzania nauczycieli zgodnie z aktualnie
      obowiązującym prawem oświatowym, sprawowanie nadzoru nad organizacją
      i jakością pracy placówek oświatowych,

21.  Sprawowanie nadzoru nad organizacją i jakością pracy placówek oświatowych,

22.  dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

23.  wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.

§15.1.Wydziałami kierują dyrektorzy.

§15.2. Referatami i równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi kierują kierownicy.

§16.1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów lub kierownicy równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu kierują realizacją zadań gminy w zakresie spraw wyznaczonych wydziałowi, referatowi lub równorzędnej jednostce organizacyjnej, sprawują kontrolę i nadzór nad pracą kierowanych przez siebie wydziałów, referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych oraz zapewniają koordynację działalności wydziałów, referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych.

§16.2.            Dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów lub kierownicy równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu, w zakresie wskazanym przez burmistrza, wykonują obowiązki zwierzchnika służbowego wobec podległych im pracowników.

§16.3.            Do zakresu zadań dyrektorów i kierowników należy w szczególności:

1.     nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw
      należących do referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej;

2.     zapewnianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych im pracowników;

3.     bieżąca ocena wykonanej pracy przez podległych pracowników i1
      występowanie z wnioskami w ich sprawie (zatrudnienie, nagrody, kary, awanse)

4.     zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników porządku
      i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy;

5.     przedkładanie projektu podziału zadań między podległymi pracownikami;

6.     podejmowanie działań korygujących organizację pracy w kierunku poprawy
      jej, jakości;

7.     nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy, w tym
      przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej,
      przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie ppoż., o dostępie
      do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych;

8.     dbałość o powierzone mienie;

9.     podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych bądź
      innego uregulowania określonych spraw, należących do zakresu działania
      wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej, współdziałanie
      w opracowywaniu projektów uchwał rady, zarządzeń burmistrza, umów,
      porozumień i innych aktów prawnych;

10.  opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania
      wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej i bieżący nadzór
      nad realizacją uchwały budżetowej w tej części;

11.  opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych spraw;

12.  współdziałanie z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami
      organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi gminy i organizacjami
      mieszkańców gminy;

13.  wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych
      w ramach posiadanych upoważnień;

14.  zapewnienie właściwej współpracy z radą, radnymi oraz organami jednostek
      pomocniczych gminy, w tym przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje
      i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów,
      w trybie przewidzianym przepisami prawa;

15.  organizowanie narad z podległymi pracownikami i przekazywanie
      zwierzchnikom służbowym informacji dotyczących spraw gminy i urzędu;

16.  realizowanie zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony
      cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w wymiarze wynikającym
      z zakresu działania wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki
      organizacyjnej;

17.  dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli
      zarządczej w przypisanym zakresie.

§17.1. Stosownie do zarządzenia burmistrza, zastępca burmistrza, sekretarz lub skarbnik określają kierunki działania dyrektorów wydziałów, kierowników referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu, w tym kierunki załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

§17.2. W sprawach związanych z organizacją pracy dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu podlegają służbowo sekretarzowi.

§18. Burmistrz, rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy dyrektorami wydziałów, kierownikami referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu, w oparciu o propozycję rozstrzygnięć przedstawioną przez sekretarza.

§19.1. Pracownicy wydziałów, referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu są zobowiązani do:

1.     znajomości przepisów prawa materialnego, obowiązującego w powierzonym im zakresie działania;

2.     właściwego stosowania przepisów prawa proceduralnego i ustrojowego, w tym instrukcji kancelaryjnej;

3.     terminowego załatwiania spraw;

4.     zachowywania profesjonalnej staranności w tworzeniu projektów rozstrzygnięć;

5.     proponowania formy i sposobu postępowania, zapewniającego prawidłowe i szybkie załatwienie spraw;

6.        sprawnego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli;

7.     prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania akt spraw, zbiorów przepisów prawnych, rejestrów i spisów spraw, pomocy urzędowych oraz wyposażenia biurowego.

§19.2. Pracownicy zatrudnieni w wydziałach, referatach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od dyrektorów lub kierownika referatu, dyrektor i kierownik referatu od burmistrza lub zastępcy burmistrza lub sekretarza w zależności od hierarchii służbowej.

§19.3. Pracownik, który otrzyma polecenie służbowe z pominięciem powyższej kolejności, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

§19.4. Jeżeli sprawa wymaga niezwłocznego załatwienia, a zachowanie drogi służbowej jest niemożliwe lub spowodowałoby zwłokę w załatwieniu sprawy, mając na uwadze interes obywatela, pracownik winien niezwłocznie przystąpić do wykonania zadania, zawiadamiając o powyższym swego przełożonego.

§19.5. Pracownikiem referującym (referentem sprawy) w rozumieniu regulaminu jest każdy pracownik załatwiający daną sprawę niezależnie od zajmującego stanowiska lub pełnionej funkcji.

§20.1. Zakres czynności dla kierowników referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych urzędu ustala burmistrz w oparciu o propozycję sekretarza.

§20.2. Zakres czynności dla pracowników zatrudnionych w referatach lub równorzędnych jednostkach organizacyjnych urzędu ustala burmistrz w oparciu o propozycję kierownika właściwego referatu lub równorzędne: jednostki organizacyjnej urzędu.

§20.3. Zakres czynności dla pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala burmistrz.


 

Rozdział 3
Struktura organizacyjna urzędu

§21.1. W urzędzie tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1.           wydziały,

2.           referaty;

3.           samodzielne stanowiska.

§21.2.            Utworzeniem wydziału, referatu lub samodzielnego stanowiska zarządza burmistrz, z zastrzeżeniem ust. 3.

§21.3.            W urzędzie funkcjonuje: Urząd Stanu Cywilnego.

§21.4. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie burmistrz może powołać zespoły i komisje zadaniowe.

§21.5. Burmistrz może utworzyć inne jednostki organizacyjne, równorzędne wobec referatu.

§21.6.            Kierownicy jednostek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają burmistrzowi do zatwierdzenia.

§22.1. Wydział jest jednostką organizacyjną, zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw lub kilkoma zbliżonymi przedmiotowo kategoriami spraw, jeżeli ich realizacja w jednym wydziale ułatwia prawidłowe zarządzanie.

§22.2. Wydziałem kieruje dyrektor.

§22.3. W przypadkach uzasadnionych różnorodnością, wielkością i złożonością realizowanych w wydziale zadań burmistrz może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora.

§22.4. W wydziale, gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

§23.1. Referat jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą, co najmniej 2 pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw lub zbliżonymi.

§23.2. Referat może być tworzony w ramach wydziału lub poza strukturą wydziału. Referat utworzony poza strukturą wydziału jest referatem samodzielnym.

§23.3. Referatem kieruje kierownik.

§23.4. W przypadkach uzasadnionych wielością realizowanych przez referat zadań burmistrz może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.

§23.5. W referatach, gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

§24.1. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą jednostką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną kategorię spraw.

§24.2. Samodzielne stanowisko może być tworzone w ramach wydziału, referatu lub poza ich strukturą.

§25.1.            W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a)  Burmistrz Gminy i Miasta – pełniący funkcję  kierownika urzędu,

b)  Sekretarz Gminy – pełniący funkcje  kierownika referatu Organizacyjnego,

c)  Skarbnik Gminy, który wykonuje równocześnie funkcję  Głównego Księgowego Budżetu,

d)  Kierownik Referatu Finansów i Budżetu,

e)  Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz Planowania i Ochrony Środowiska,

f)  Kierownik USC,

g)  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,

h)  Dyrektor Miejsko Gminnych Obiektów Sportowych.

§26.1.W urzędzie tworzy  się

1.    Urząd Stanu Cywilnego w skład, którego wchodzą stanowiska:

a)  Kierownik USC pełniącego jednocześnie funkcję  Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością , (USC)

b)  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (podlegające Sekretarzowi urzędu).(SO)

2.    Referat ds. Finansów i Budżetu (Fn.) w skład, którego wchodzą stanowiska pracy:

a)  Skarbnik Gminy- Główny Księgowy Budżetu,

b)  Kierownik referatu,

c)  Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej,

d)  Stanowisko ds. podatków i opłat oraz ewidencji działalności gospodarczej,

e)  Stanowisko ds. finansowych

f)  Stanowisko ds. księgowości budżetowej

g)  Stanowisko ds. księgowości budżetowej i oświaty

3.    Referat Organizacyjny (Or.), którego pracą kieruje Sekretarz Gminy w skład, którego wchodzą stanowiska pracy;

a)  Stanowisko  ds. obsługi kancelaryjno-technicznej

b)  Stanowisko  ds. organizacji biura i informacji

c)  Stanowisko ds. placowo-kadrowych i księgowości budżetowej

d)  Stanowisko ds. obsługi administracyjnej mieszkańców,

e)  Informatyk;

f)  Wieloosobowe Stanowisko ds. gospodarczych/palacz/konserwator

g) Sprzątaczka;

4. Referat Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz Planowania i Ochrony Środowiska, w skład , którego wchodzą stanowiska:

a)  Kierownik Referatu

b)  Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

c)  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,

d)  Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych,

e)  Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych.

5. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

6. Dyrektor Miejsko Gminnych Obiektów Sportowych, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

7. Samodzielne stanowiska:

a)  Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

b)  Pełnomocnik ds. nieruchomości i rolnictwa

c)  Radca Prawny

które, podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.

§27.1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

a)  Zastępcą Burmistrza

b)  Sekretarzem Gminy

c)  Skarbnikiem Gminy

d)  Radcą  prawnym

e)  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,

f)  Dyrektorami Wydziałów,

g)  samodzielnymi stanowiskami pracy,

h)  Dyrektorami szkól i przedszkola,

i)   Kierownikiem MGOPS

j)   Dyrektorem Biblioteki

k)  Dyrektorem Centrum Kultury  Wisła

l)   Dyrektorem Miejsko-Gminnych Obiektów Sportowych

m) Doradcą

§27.2.Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad kierownikami: referatu organizacyjnego oraz referatu inwestycji, spraw komunalnych, planowania i ochrony środowiska.

§27.3. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki przejmuje Zastępca Burmistrza a w przypadku nieobecności Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza – Sekretarz, w dalszej kolejności Skarbnik.

§27.4. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Gminy i Miasta Burmistrz może powołać pełnomocnika działającego w jego imieniu.

Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat graficzny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§28. Zadania i czynności wspólne dla wszystkich wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk są następujące:

1.     opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta i gminy oraz
      współdziałanie z innymi komórkami w zakresie sporządzania planów
      zagospodarowania przestrzennego;

2.     opracowywanie szczegółowego preliminarza budżetowego nadzorowanego
      wydziału;

3.     inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i
      terminowej realizacji zadań zawartych w budżecie miasta i gminy;

4.     współdziałanie z jednostkami i organizacjami tak z terenu miasta i gminy,
      jak i z zewnątrz;

5.     opracowywanie propozycji do projektów programów rozwoju w zakresie
      swojego działania;

6.     przygotowanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań;

7.     realizacja zadań dotyczących obronności kraju, w tym obrony cywilnej
      w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

8.     rozpatrywanie wniesionych do urzędu skarg, odpowiednio do merytoryczneg
      o zakresu swego działania;

9.     wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z merytoryczną działalnością
      nadzorowanego wydziału;

10.  opracowywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu czynności i funkcji
      realizowanych przez wydział;

11.  współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź
      zlecanych do realizacji burmistrzowi;

12.  wykonywanie na zlecenie burmistrza innych czynności w zakresie objętym jego
      kompetencją.

§29. Do zakresu działania Samodzielnego Referatu Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1.     przyjmowanie oświadczeń o:

a.     wstąpieniu w związek małżeński,

b.     wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

c.     powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

d.     uznaniu dziecka,

e.     uznaniu dziecka w przypadku niebezpieczeństwa grożącego ezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi,

f.      nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

g.     wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;

2.     powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie
      postępowania z urzędu;

3.     składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu
      odtworzenia akt sądowych;

4.     sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o
      oświadczenia składane w sposób określony w Kodeksie rodzinnym
      i opiekuńczym, prowadzenie ksiąg aktów małżeństw i aktów zbiorowych;

5.     prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństw;

6.     prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu
      o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty;

7.     wydawanie wypisów i zaświadczeń;

8.     sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego;

9.     wydawanie zaświadczeń przy zawieraniu małżeństw kanonicznych;

10.  przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych, dokonywanie
      w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych i powiadamianie o tych
      czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg, wystawianie wypisów
      z ksiąg;

11.  przekazywanie 100-letnich ksiąg do archiwum państwowego;

12.  prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego;

13.  wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych, które są przewidziane
      wprawie o aktach stanu cywilnego;

14.  wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska;

15.  korespondencja w sprawach administracji statusu osobowego z placówkami
      zagranicznymi.

Kierownik USC pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz ISO.


 

§30. Do zakresu działania Referatu Finansów i Budżetu należy w szczególności:

1.        opracowywanie projektu budżetu miasta i gminy;

2.        opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu;

3.        przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

4.        zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;

5.        opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie;

6.        rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;

7.        finansowanie powiązanych z budżetem miasta i gminy jednostek organizacyjnych oraz
       prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;

8.        planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych
       oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania;

9.        dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej miasta i gminy i
       sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na
       posiedzeniach organów samorządu;

10.    nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne
       objęte budżetem miasta i gminy;

11.    przeprowadzanie planowanych kontroli działalności komórek organizacyjnych urzędu
       i jednostek organizacyjnych gminy według zatwierdzonego przez burmistrza planu
       kontroli;

12.    prowadzenie rachunkowości urzędu, rachunkowości budżetu miasta i gminy,
       rachunkowości podatków i opłat, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania
       budżetu miasta i gminy;

13.    zaliczanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wsi do innego okręgu
       podatkowego niż określony dla gminy na podstawie upoważnień zawartych w ustawie
       o podatku rolnym;

14.    zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków
       transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości;

15.    nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty skarbowej,
       targowej, miejscowej, od posiadania psów i innych stanowiących dochody gminy;

16.    podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności
       budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych;

17.    wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie
       terminów płatności rat podatkowych i opłat terenowych a także zobowiązań;

18.    stosowanie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach posiadanych
       uprawnień;

19.    wydawanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
       podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika w zakresie podatków lokalnych;

20.    terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań
       i podań w spraw, ich podatków i opłat;

21.    sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiągniętych przez nich
       dochodach -PIT 11;

22.    obsługa kasowa budżetu;

23.    uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych;

24.    prowadzanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.

25.    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi;

26.    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

27.    przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla ustalenia liczby punktów sprzedaży
       napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
       spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży;

28.    przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla określenia zasad usytuowania na
       terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

29.    przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla ustalenia dni i godzin otwarcia oraz
       zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów
       usługowych dla ludności;

30.    załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;

31.    obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

32.    kompleksowe ubezpieczanie mienia urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

33.    sprawowanie nadzoru nad organizacją i jakością pracy placówek oświatowych,

34.    obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych,

35.  dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

§31.1. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1.        obsługa gospodarcza urzędu;

2.        prowadzenie rejestru uchwał  rady oraz zarządzeń burmistrza;

3.        przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza wojewodzie i regionalnej izbie
       obrachunkowej - odpowiednio do właściwości organów nadzoru;

4.        przygotowywanie dyspozycji dla kierowników zainteresowanych referatów
       dotyczących realizacji uchwał rady - odpowiednio do zakresu ich działania;

5.        gospodarowanie funduszem płac w porozumieniu z Referatem ds. Finansów i Budżetu;

6.        ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań i
       informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których
       realizacja pozostaje w kompetencji burmistrza;

7.        wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum;

8.        zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu, sekretarskiej burmistrza i zastępcy
       burmistrza;

9.        organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

10.    współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli;

11.    prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu w tym spraw związanych
       z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;

12.    kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;

13.    prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników
       mianowanych;

14.    organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;

15.    inicjowanie organizowania kursów, szkoleń dla pracowników urzędu;

16.    prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;

17.    prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

18.    administrowanie siecią komputerową;

19.    prowadzenie archiwum urzędu;

20.    zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;

21.    zlecanie wykonawstwa bieżących remontów i prowadzenie konserwacji budynku
       siedziby urzędu;

22.    prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;

23.    obsługa urządzeń biurowych;

24.    nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku;

25.    dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic;

26.    przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji;

27.  utrzymanie i zarządzanie cmentarzami, w tym cmentarzami wojennymi i komunalnymi
       oraz miejscami  pamięci;

§31.2. W zakresie Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1.        prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym
       i komputerowym;

2.        wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;

3.        wydawane dokumentów stwierdzających tożsamość;

4.        ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku
       obrony;

5.        organizowanie akcji kurierskiej w ramach współpracy z organami wojskowymi;

6.        wykonywanie czynności z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

7.        orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające
       obowiązek zasadnie/ej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny
       oraz uznawanie żołnierzy za mających na utrzymaniu członków rodziny;

8.        załatwianie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie
       tajnej kancelarii;

9.        sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów;

10.    przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu
       spraw związanych z tą problematyką;

11.    wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy;

12.    przyjmowanie pism dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego
       w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi;

13.    wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu informacji o ustanowieniu kuratora
       dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane;

14.    przyjmowanie ustnych oświadczeń - ostatniej woli spadkodawcy;

15.    kontrola realizacji zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
       publicznych, jednostkom gminy oraz innym podmiotom, w tym osobom fizycznym
       i prawnym z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
       Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

16.    koordynacja działań w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych;

17.  wyznaczanie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz
       praca społecznie użyteczna.

§31.3. Do  zakresu działania stanowiska ds. obsługi Rady należy w szczególności:

1.        załatwianie spraw związanych z wyborami do parlamentu, organów gminy, organów
       jednostek pomocniczych gminy i innych organów władzy publicznej oraz ławników
       sądów powszechnych;

2.        obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna rady i jej organów przy
       współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz
       posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów
       uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych, przekazywanie ich burmistrzowi;

3.        zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników
       materiałów na sesje i posiedzenia komisji;

4.        przedkładanie uchwał rady burmistrzowi;

5.        udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych
       i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych
       o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów;

6.        opracowywanie projektów uchwał rady;

7.        współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności
       w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych
       uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał
       oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej
       i społecznej;

8.        prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw;

9.        opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla
       potrzeb rady lub jej organów;

10.    opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla
       przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców;

11.    prowadzanie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów
       Przewodniczącego Rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres rady lub jej
       organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;

12.    prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

13.    podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady czynności
       zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na
       terytorium gminy;

14.    współdziałanie w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady w planowaniu
       i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości
       publicznej;

15.    udział w przygotowywaniu projektów wystąpień Przewodniczącego Rady oraz
       przewodniczących komisji rady;

16.    organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;

17.    prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami
       w składzie osobowym rady lub jej organów;

18.    promocja działalności rady;

19.    udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych
       i lokalnych;

20.  wykonywanie innych prac zleconych przez Przewodniczącego Rady.

 

§32 Do zadań Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz Planowania i Ochrony Środowiska należy w szczególności :

§32.1. Z zakresu działań infrastrukturalnych i gospodarki komunalnej:

1.         wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:

a)   opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b)   opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

c)   utrzymanie nawierzchni i dbałość o stan techniczny, chodników, przepustów, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

d)   realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

e)   koordynacja robót drogowych,

f)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

g)   prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

h)   przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

i)    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymań zimowych i zabezpieczeniowych,

j)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

k)   koordynowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,

l)    sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

2.         współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;

3.         orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia;

4.         określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;

5.         koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;

6.         ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu gminy na dany rok;

7.         opracowywanie "rzeczowej" części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania będące we właściwości stanowiska;

8.         dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;

9.         przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

10.     tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień;

11.     zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych;

12.     prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

13.     prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych;

14.     utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy i na innych terenach określ omen w ustawie poprzez:

a)   zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b)   uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg oraz ciągów pieszych ;

15.     nadzór na realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie;

16.     udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią;

17.     nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych, szaletów publicznych;

18.     pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie eksploatacji i remontów budynków komunalnych;

19.     współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi;

20.     prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi;

21.     utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do ogrodów działkowych, jeśli obowiązek ten z mocy przepisów szczególnych nie ciąży na jednostkach organizacyjnych i osobach fizycznych innych niż ogrody działkowe;

22.     wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;

23.     wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska;

24.     prowadzenie rejestru właścicieli psów;

25.     wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;

§ 32.2. Z zakresu działań dotyczących  inwestycji i ich realizacji oraz zamówień publicznych :

1.        planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

a)   zaopatrzenia w wodę,

b)   kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c)   oczyszczania ścieków komunalnych,

d)   urządzeń sanitarnych,

f)    wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,

g)   budownictwa komunalnego;

2.        udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej;

3.        udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;

4.        określanie, rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;

5.        koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;

6.        ustalanie Kosztów  inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu gminy na dany rok;

7.        dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;

8.        przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

9.        sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;

10.    przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

a)      sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

b)      sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

c)      wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

d)      sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,

e)      organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;

11.    opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;

12.    zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

13.    zamieszczanie ogłoszeń związanych z inwestycjami na BIP-ie oraz ich nadzór w związku z poprawnością i przestrzeganiem ustawy- prawo zamówień publicznych.

§ 32.3. Z zakresu działań związanych z ochroną środowiska oraz planowaniem przestrzennym:

1.                 prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko wymagane przepisami;

2.                 prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości:

a.   wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów;

b.   ustalanie opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów;

c.   wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;

3.                 udział w tworzeniu planów i programów lokalnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami;

4.                 współdziałanie z administracją rządową i specjalną, organami ochrony środowiska, przyrody oraz samorządami wszystkich szczebli w sprawach objętych zakresem czynności;

5.                 współdziałanie z przedsiębiorcami, radami sołeckimi oraz jednostkami zajmującymi się usuwaniem odpadów w zakresie ochrony środowiska w zakresie rejestru umów na odbiór odpadów, rejestru zbiorników bezodpływowych;

6.                 sporządzanie opinii w formie postanowienia w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami oraz w zakresie prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach;

7.                 prowadzenie rejestru dotyczącego informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;

8.                 prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku- art.19 prawa ochrony środowiska;

9.                 przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie ustanawiania pomników i innych form ochrony przyrody oraz w zakresie planów i programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska;

10.             prowadzenie dokumentacji form ochrony przyrody ustanowionych przez Radę w świetle ustawy o ochronie przyrody;

11.             prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;

12.             przygotowanie oraz udostępnienie projektów założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści

13.             przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego;

14.             prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

15.             prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

16.             sporządzenie oceny działalności zakładu;

17.             gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi;

18.             nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie;

19.             prowadzanie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności;

§ 32.4. Z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych :

1.        prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa;

2.        współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;

3.        nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;

4.        wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;

5.        podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;

6.        współpraca z podmiotami gospodarczymi, w tym koordynowanie spraw związanych z funduszami poręczeń kredytowych;

7.        analizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie bezrobocia;

8.        promocja gminy, w szczególności poprzez:

a) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,

b) przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach,

c)  przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

d) współpracę z mediami, w tym prowadzenie spraw związanych z wydawaniem publikacji.

9.        przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji gminnych ze
środków Unii Europejskiej i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem;

10.    pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania
wniosków,

11.    współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej w celu
pozyskiwania środków pozabudżetowych;

12.    sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;

13.    nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi  
i bliźniaczymi;

14.    promowanie miasta i gminy poprzez współpracę z mediami.

§ 32.5. Szczegółowy podział zakresu zadań na poszczególnych stanowiskach w obrębie całego referatu określają zakresy czynności, uprawnień i obowiązków przypisane dla każdego stanowiska.

§ 33. Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy:

1.     bezpośredni nadzór nad Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wyszogrodzie, poprzez:

a)  dokonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą  nad bieżącą  pracą  ośrodka,

b)  prowadzenie kontroli i oceny realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,

c)  prawidłowości gospodarowania mieniem,

d)  ocen  gospodarki finansowej,

2.     współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytucjami w sprawach z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

3.     podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta
      Wyszogród,

4.     współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, m. in. poprzez
      zlecanie realizacji zadań gminy,

5.     realizacja polityki prozdrowotnej Gminy i Miasta, ochrona zdrowia,
      przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób
      niepełnosprawnych,

6.     podejmowanie działań związanych z realizacją opracowywanych na terenie
      Gminy i Miasta strategii i programów w zakresie profilaktyki, promocji i
      ochrony zdrowia oraz w zakresie polityki społecznej,

7.     realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej
      w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
      Niepełnosprawnych - obsługa Funduszu,

8.     współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji
      i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
      uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz
      niepełnosprawności, m. in. poprzez zlecanie do realizacji określonych zadań
      gminy,

9.     aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego
      oraz świadomości prawnej obywateli,

10.  podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób zagrożonych
      wykluczeniem, bezrobotnych poprzez tworzenie Klubów Integracji Społecznej
      lub Centrów Integracji Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.
      o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),

11.  podejmowanie inicjatyw służących społecznej integracji poprzez tworzenie
      Spółdzielni Socjalnych,

12.  prowadzenie współpracy z aptekami w zakresie ustalania harmonogramu godzin
      pracy aptek ogólnodostępnych,

13.  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§34. Do zakresu działania Dyrektora Miejsko Gminnych Obiektów Sportowych należy
w szczególności:

1.    bezpośredni nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem obiektów sportowych Gminy i Miasta Wyszogród ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej i stadionu miejskiego;

2.    organizacja i realizacja zadań dotyczących funkcjonowania hali sportowej tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród, w zakresie Kultury fizycznej i Sportu;

3.    zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego w szkołach podlegających organizacyjnie Gminie z wykorzystaniem obiektu hali sportowej;

4.    współdziałanie z jednostkami  organizacyjnymi kultury fizycznej (Stowarzyszenia Sportowe, kluby) w zakresie wychowania i rozwoju sportu młodzieżowego i masowego;

5.    organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i poza lokalnym;

6.    rozwój sportu masowego i rekreacji ruchowej społeczeństwa Gminy i Miasta;

7.    promocja działalności sportowej poprzez uruchomienie i aktualizacje strony internetowej;

8.    opracowanie i składanie wniosków aplikacyjnych do Funduszy Europejskich oraz Rządowych celem zintensyfikowania działalności sportowej,

9.    planowanie  zajęć pozalekcyjnych  dla szkół i klubów sportowych;

10. współpraca z klubem LKS Stegny w zakresie organizacyjnym;

11. organizowanie zajęć  dla nieformalnych, ale zorganizowanych grup społeczeństwa oraz osób indywidualnych;

12. nadzór nad prawidłowym inkasowaniem i rozliczeniem opłat za korzystanie z obiektu;

13. dbałość o wygląd estetyczny hali i terenów wokół niej;

14. bieżąca analiza kosztów utrzymania hali z uwzględnieniem partycypacji w kosztach Starostwa Powiatowego w Płocku, jako jednostki nadrzędnej dla Zespołu Szkół w Wyszogrodzie;

15. wypracowywanie  dochodów własnych, za wynajem hali dla osób i firm prywatnych i organizowanie imprez komercyjnych;

16. nadzór nad kotłownia olejową zaopatrującą w ciepło wszystkie obiekty szkolne w Wyszogrodzie z uwzględnieniem:

a)  zaopatrzenia w olej opałowy poprzez prowadzenie przetargu na zasadach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b)  przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych kotłowni, oraz usuwanie awarii,

c)  rozliczenia faktur,

17. nadzór nad pracownikami etatowymi i zleceniobiorcami oraz obsługi technicznej hali sportowej;

18. koordynacja działań w zakresie pomocy sportowej dla mieszkańców Gminy i Miasta ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszeniami mającymi w statucie działanie w tym zakresie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz. 873);

19. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu na zadanie zlecone ujęte w budżecie nadany  rok budżetowy Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie kultury i sportu;

20. odpowiedzialność materialna za budynek hali sportowej oraz powierzony sprzęt będący na wyposażeniu przedmiotowego  obiektu.

§35. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1.    podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy;

2.    przyjmowanie wniosków i przygotowanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;

3.    podejmowanie działań w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, w tym utrzymanie i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego;

4.    koordynacja działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej;

5.    zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią;

6.    podejmowanie działań zmierzających do wykonania zadań należących do Szefa Obrony Cywilnej -Burmistrza;

7.    przygotowanie dokumentów niezbędnych dla wydania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej poleceń podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usuwania zagrożeń;

8.    występowanie do Komendanta Policji o przedłożenie sprawozdania z działalności Policji oraz informacji o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w mieście;

9.    opracowanie analiz, raportów i opinii dotyczących działalności Policji w zakresie podejmowanych wspólnie działań;

10. tworzenie formacji obrony cywilnej;

11. przygotowywanie decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz o przeznaczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele obrony;

12. organizacja i tworzenie systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

13. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;

14. tworzenie gminnego programu ochrony zabytków;

15. przygotowywanie dokumentów wchodzących w zakres ochrony przeciwpożarowej, koordynacja działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych, organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania w działaniach ratowniczych;

16. opracowywanie porozumień w sprawie tworzenia i likwidowania rewirów dzielnicowych i posterunków Policji;

17. analiza stanu bezpieczeństwa w gminie na podstawie sprawozdań Komendanta Policji ostanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

18.  nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.

19. nadzór i bieżąca eksploatacja magazynu Obrony Cywilnej

§36. Do zakresu działania Samodzielnego Pełnomocnika ds. nieruchomości i rolnictwa należy w szczególności:

1.              tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;

2.    komunalizacja mienia gminnego i skarbu państwa;

3.    przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym;

4.    wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic;

5.    wykonywanie drobnych prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowywaniem projektów podziałów nieruchomości;

6.    ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków;

7.    załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione;

8.    korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu;

9.    dokonywanie zamiany gruntów;

10. zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie;

11. dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości;

12. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali;

13. wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy;

14. określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych;

15. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów;

16. przyjmowanie roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;

17. wydawanie zaświadczeń o spłaceniu długu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste;

18. załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości;

19. ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu;

20. przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym;

21. ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia;

22. przygotowanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty;

23. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;

24. stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;

25. wydawanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadac/.om gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami  o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do 31 grudnia 1988 roku o uregulowanie stanu prawnego;

26. opracowanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych;

27. określanie zasad ustalania cen gruntów niezabudowanych i znajdujących się pod zabudową -stanowiących mienie gminy;

28. oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi;

29. współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;

30. zatwierdzanie statutu wspólnoty gruntowej oraz jego zmian;

31. tworzenie wspólnoty gruntowej przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów wspólnot";

32. załatwianie spraw związanych ze zbywaniem, zamianą oraz przeznaczaniem na cele publiczne i społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez wspólnotę;

33. zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie;

34. współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;

35. prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie;

36. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;

37. wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej;

38. finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;


 

39. załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów, przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku występowania chorób, szkodników i chwastów ponieśli straty materialne;

40. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;

41. nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności;

42. podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem;

43. monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w środki produkcji;

44. sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;

45. zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości;

46. regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;

47. opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym;

48. występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o bezpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne;

49. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

50. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich i planistycznych;

51. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi;

52. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych;

53. usuwanie skutków samowoli lokalowej;

54. prowadzenie rejestru istniejących zasobów komunalnych;

55. dokonywanie okresowych przecen budynków, aktualizowanie ewidencji środków trwałych;

§37. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Radca Prawny należy w szczególności:

1.              udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;

2.    udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy;

3.    wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

4.    uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

5.    wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza;

6.    opiniowanie projektów umów długoterminowych, umów niestandardowych, umów z udziałem podmiotów zagranicznych oraz umów dotyczących zobowiązań znacznej wysokości;

7.    opiniowanie projektów aktów burmistrza dotyczących rozwiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi;

8.    występowania w charakterze pełnomocnika procesowego gminy;

9.    prowadzi nie zbioru publikacji prawnych.


 

DZIAŁ II ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

Rozdział 1
Załatwianie spraw indywidualnych

§ 38.1. Pracownicy urzędu przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania, z wyjątkiem kasy, która czynna jest w ustalonych odrębnie godzinach.

§ 38.2. Posłowie na Sejm i senatorowie RP, członkowie centralnych i terenowych organów administracji rządowej oraz członkowie organów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego przyjmowani są poza kolejnością.

§ 38.3. Interesanci spoza terenu gminy powinni być, w miarę możliwości, przyjmowani przed interesantami zamieszkałymi na terenie gminy.

§ 39.1. Obsługa -interesantów powinna być rzeczowa, sprawna, uprzejma i uwzględniać zasady współżycia społecznego.

§ 39.2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowym dokumentem będącym w urzędzie, ale na innym stanowisku pracy, to czynności te wykonuje pracownik. Pracownik odpowiedzialny jest również za potwierdzenie otrzymania dokumentu.

§ 39.3. Jeżeli pracownik nie może załatwić sprawy interesanta ze względów proceduralnych, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie burmistrza lub sekretarza.

§ 40.1. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw obywateli ponoszą dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

§ 40.2. Kontrolę i koordynację działań wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji, sprawuje, w sposób zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), Wydział Organizacyjny, a w sprawach dotyczących rady miejskiej - Biuro Rady Miejskiej.

§ 40.3. Wydział Organizacyjny zobowiązany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwienia indywidualnych j-praw obywateli i przedkładania ich sekretarzowi.

§ 41.1. Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w rejestrach spraw i przydzielane do załatwienia referatom bądź stanowiskom pracy.

§ 41.2. Wydział Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza, naczelników wydziałów i kierowników referatów.

§ 42.1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1.     udzielania   informacji   niezbędnych   przy  załatwianiu   danej   sprawy  
      i wyjaśnienia  treści obowiązujących przepisów;

2.    rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwiania sprawy;

3.    informowania zainteresowanych o etapie załatwiania ich sprawy;

4.    powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

5.    informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

§ 42.2. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej i statutem gminy.

§ 43.1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym przez siebie dniu tygodnia i w określonych godzinach.

§ 43.2. Zastępca burmistrza, sekretarz, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska prac> przyjmują interesantów w sprawach skarg
i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych, a w jednym dniu tygodnia w określonych godzinach, w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny.

§ 43.3. Pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia prac) urzędu.


 

Rozdział 2
Tryb postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych

§ 44.1. Na podstawie upoważnień ustawowych organom gminy przysługuje prawo stanowienia aktów normatywnych o charakterze przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy oraz aktów wewnętrznych obowiązujących pracowników urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 2. Akty normatywne, o których mowa w ust. 1, ustanawiają:

1.           rada w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami ustaw i statutem;

2.           burmistrz w formie:

a.    zarządzenia porządkowego - w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy,

b.    zarządzenia - w innych wypadkach, jeżeli wydanie zarządzenia nakazuje przepis prawa powszechnie obowiązującego bądź zachodzi potrzeba wydania aktu w wykonaniu uchwały rady.

§ 45.1. Projekt aktu normatywnego sporządzają jednostki organizacyjne urzędu zgodnie z właściwością rzeczową.

§ 45.2. Projekt aktu normatywnego należy przekazać do zapoznania i omówienia burmistrzowi i właściwym komisjom rady - stosownie do ich właściwości rzeczowej.

§ 45.3. Projekt aktu normatywnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 46.1. Akty normatywne powszechnie obowiązujące ogłasza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17. poz. 95).

§ 46.2. Akty wewnętrzne ogłasza się poprzez doręczenie odpisu osobom zobowiązanym do stosowania aktu lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie lub budynku gminnej jednostki organizacyjnej.

§ 46.3. Wydział Organizacyjny prowadzi zbiór aktów normatywnych dostępny do powszechnego wglądu, znajdujący się w sekretariacie urzędu.


 

Rozdział 3
Zasady planowania pracy

§ 47.1. Urząd oraz jego jednostki organizacyjne wykonują powierzone im zadania w oparciu o roczny plan celów finansowo-rzeczowych i strategię rozwoju gminy.

§ 47.2. Planowanie pracy w urzędzie ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne jednostki organizacyjne urzędu.

§ 47.3. Podstawę planowania pracy stanowią zadania niemające charakteru czynności rutynowych i powtarzalnych, wynikające w szczególności z:

1.    budżetu j/.miny, strategii rozwoju województwa i powiatu oraz strategii rozwoju gminy;

2.    bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych w drodze porozumienia;

3.    uchwal rady;

4.    aktów normatywnych burmistrza;

5.    postanowień przyjętych przez organy jednostek pomocniczych gminy;

6.    postulatów zgłoszonych radnym  przez mieszkańców,  rozpatrzonych  przez organy gminy i przyjętych do realizacji.

§ 47.4. Zadania ujęte w planach celów wykraczające swoim czasookresem wykonania poza dany rok kalendarzowy, w części niezrealizowanej w tym roku stają się elementami planu finansowo-rzeczowego na rok następny, jeżeli zachowały aktualność.

§ 47.5. Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy zobowiązani są do dokonywania bieżących ocen przebiegu realizacji zadań nałożonych na poszczególną jednostkę organizacyjną. Ocen należy dokonywać w formie sprawozdań składanych na żądania osób zajmujących stanowiska kierownicze w urzędzie.

§ 47.6. Roczne plany celów naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy składają w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku we właściwych rzeczowo referatach, do których należy opracowanie rocznego planu celów rzeczowych gminy.

§ 47.7. Roczny plan celów finansowych opracowuje skarbnik.

§ 48.1. Za realizację rocznego planu pracy urzędu odpowiada sekretarz, który przygotowuje pisemne sprawozdanie z jego wykonania burmistrzowi w terminie do 20 stycznia każdego roku lub na każde jego żądanie.

§ 48.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa skarbnik według procedury określonej w przepisach o gospodarce finansowej gminy.

§ 49.1. W urzędzie funkcjonuje system kontroli zarządczej obejmujący:

1.     kontrolę zarządcza wewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne urzędu;

2.    kontrolę zarządcza zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne gminy.

§ 49.2. Szczegółowy tryb i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz postępowania pokontrolnego określają odrębne zarządzenia burmistrza.

Rozdział 4
Zabezpieczenie akt i mienia urzędu

§ 50.1. Akta, pieczątki, maszyny i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

§ 50.2. Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren urzędu wymaga zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 51. Pracownik opuszczający jako ostatni lokal biurowy obowiązany jest zamknąć ten lokal, a klucz umieścić w przeinaczonej na ten cel gablocie.

§ 52.1. Zezwoleń na pozostawanie w biurze poza godzinami pracy udziela kierownik urzędu lub sekretarz.

§ 52.2. Pracownik, który uzyskał zezwolenie pozostania w biurze poza godzinami służbowymi, obowiązany jest zgłosić dyżurującemu pracownikowi obsługi, że po zakończonej pracy opuszcza biuro.

§ 53.1. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku urzędu. Informacje te stanowią tajemnicę służbową.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-16 09:20:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-16 09:20:32
  • Liczba odsłon: 1837
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674684]

przewiń do góry