Protokół nr IV/2014

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 11 kwietnia 2014 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały nr 279/XXXVII/2014  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

- powszechnego i  bezpłatnego udostępnienia boiska sportowego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 - zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród;

- dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

- bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

     W obradach uczestniczy  14 radnych

     W obradach nie uczestniczy radny Wojciech Janczak – obecność usprawiedliwiona.

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Punkt 1.

 

O godz. 8:15 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

 

Punkt 2.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza (wniosek stanowi załącznik do protokółu), a następnie odczytał porządek obrad przechodząc do głosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 3.

 

Punkt został pominięty.

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, a następnie przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

W tym miejscu Burmistrz uzasadnił złożenie wniosku w kwestii zwołania Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Burmistrz powiedział, że wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił z prośbą o zwołanie  sesji z uwagi na terminowe podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały nr 279/XXXVII/2014  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie rzeczowym powyższego projektu. Przedmiotowa uchwała obejmuje partnerstwo z Powiatem Płockim, który również wyraził chęć przystąpienia do partnerstwa. Przygotowana uchwała stanowi kolejny krok w kierunku delimitacji, zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Przystąpienie Powiatu Płockiego do przedmiotowego projektu pozwoli na realizację opracowania zintegrowanej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminy – członków Związku Gmin Regionu Płockiego oraz wszystkie Gminy Powiatu Płockiego.

- powszechnego i  bezpłatnego udostępnienia boiska sportowego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zobowiązał Gminę i Miasto Wyszogród do uzupełnienia wniosku w powyższej sprawie. Jedną z uwag wymagających uzupełnienia jest podjęcie i przekazanie uchwały zobowiązującej Dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do powszechnego udostępniania boiska sportowego. Podjęcie uchwały stanowi wymóg formalny przyznania pomocy finansowej.

 - zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród;

- dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

- bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – mieszkaniec Starego Miasta wystąpił o wykupienie wieczystego użytkowania. Po zmianie obowiązującego prawa Rada Gmin wyraża zgodę na wykup.

Następnie Burmistrz przedstawił informację z wczorajszego podpisania umowy partnerskiej w ramach Regionalnego Obszaru Terytorialnego. Wyjaśnił, że w grudniu Rada Gminy i Miasta Wyszogród podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawiązanie partnerstwa wraz  z 6 gminami, przy czym liderem jest miasto Płock. Wczoraj została podpisana umowa poszerzona o 3 starostwa powiatowe.

W dalszej części Burmistrz mówił o zawiązanym partnerstwie  ZGRP razem ze Starostwem Powiatowym – 20 samorządów wspólnie musi opracować globalną strategię dla wszystkich i dla każdej z gmin. Burmistrz wspomniał o opracowaniu dokumentów w oparciu o konsultacje z sołtysami.

Kolejna informacja dotyczyła inwestycji przydomowych oczyszczalni. Burmistrz powiedział, że kolejny przetarg zostanie ogłoszony po świętach.

Następnie w imieniu Banku Vistula Burmistrz zachęcił do uczestnictwa w spotkaniu z Europosłem Jarosławem Kalinowskim – Czerwińsk, 11 kwietnia br. w restauracji „Siódme niebo”.

 

W tym miejscu Przewodniczący powiedział, że zapomniał powołać komisję Wniosków i Uchwał, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

  1. Radna Elżbieta Biernat
  2. Radny Wojciech Kuliński
  3. Radny Marek Głowacki

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Radny Józef Zbigniew Boszko zapytał, czy jest możliwe zatrudnianie w szkołach  do nauki religii oj. Franciszkanów?

Burmistrz odpowiedział, że zgodę na zatrudnienie wydaje biskup.

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski poinformował, że przechodzimy do podejmowania uchwał, a następnie poprosił Sekretarz o odczytanie  projektu uchwały.

Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie, a następnie Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 284/XXXVIII/2014 w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wyszogrodzie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejny projekt uchwały odczytała Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie zmiany uchwały nr 279/XXXVII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, po czym Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 285/XXXVIII/2013 w sprawie  zmiany uchwały nr 279/XXXVII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

 

Kolejną uchwałę w sprawie zatwierdzenia opłaty abonamentowej oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród odczytała Aleksandra Wachaczyk.

Burmistrz powiedział, że zgodnie z przyjętą polityką  Rada od 2010 roku, co roku przyjmowany jest wzrost o 0,5% amortyzacji. W tym roku podniesiona amortyzacja tj. 017 zł za wodę i 0,18 zł przy ściekach doliczone zostało wliczone jest do dopłaty po stronie gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 286/XXXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia opłaty abonamentowej oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród . Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Sekretarz odczytała uchwałę w sprawie dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o., a następnie Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 287/XXXVIII/2014 w sprawie dopłaty do ceny 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o.o.  Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Sekretarz odczytała uchwałę w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a następnie Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania:
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 288/XXXVIII/2014 w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Punkt 8.

 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał o opinię w sprawie utworzenia w Wyszogrodzie giełdy truskawkowej. W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek w sprawie rozpowszechnienia informacji o utworzeniu giełdy owocowo-warzywnej na targowicy w Wyszogrodzie.

Przewodniczący dodał, że w tym roku giełda była by nieodpłatna.

Radny Józef Zbigniew Boszko poprosił o wycięcie krzaków w m. Drwały na odcinku w kierunku Wisły.

Następnie sołtys Ciućkowa Wojciech Lubiszewski zapytał, kiedy ruszają modernizacyjne w  świetlicach.

Burmistrz odpowiedział, że koniec kwietnia, początek maja.

Pan Wojciech Lubiszewski powiedział, że Pan Artur Kaźmierczak przygotował kosztorys nie do tej drogi, co była zgłaszana.

Burmistrz odpowiedział, że wycena jest na obydwie drogi, jedna zapisana jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a druga w przypadku pozyskania dodatkowych środków.

W tym miejscy radny Zbigniew Madany w formie wniosku złożył prośbę do Przewodniczącego Rady o zapewnienie bezpieczeństwa na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący powiedział, że nie wie jak do tego podejść. Przewodniczący dodał, że wniosek został złożony.

Wywiązała się dyskusja.

Następnie Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Piotr Kafliński powiedział, że złożył pismo do Przewodniczącego Rady i chciał zapytać jaki jest los.

Przewodniczący odpowiedział, że wczoraj radni rozmawiali w tej kwestii, pismo zostało złożone Konserwatora zabytków, po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną zainstalowane progi zwalniające przy ul. Kościuszki.

Radny Wojciech Kuliński zapytał o budynek Muzeum Wisły.

Burmistrz odpowiedział, że zostały ogłoszone dwa zapytania ofertowe na wydzierżawienie dwóch części budynku i na dzierżawę terenu na tawernę. Termin składania ofert upływa dzisiaj.

Następnie Burmistrz powiedział o przystanku autobusowym, że od dwóch tygodni otwarty jest punkt usługowo-gastronomiczny, który cieszy się zainteresowaniem. Przystanek otwarty jest w godzinach 6-21.

Radny Marek Głowacki zapytał o inwestycję farmy wiatrowej oraz o Rębowski Dom Kultury, czy może co 2,3 weekend pracować w weekendy?

Burmistrz powiedział, że Dyrektor Szkoły dostała taka informację i miała ustawić harmonogram.

W kwestii farmy Burmistrz powiedział, że sprawa jest na uprawomocnianiu się decyzji. Gmina wydała już ostateczne dokumenty. Wczoraj wpłynęło zażalenie z siedzibą w Ściborowie, inne stowarzyszenia również składają odwołania. Sprawa trafi do SKO.

Następnie Pan Piotr Kafliński zapytał o planowane otwarcie sklepiku w budynku Muzeum.

Burmistrz odpowiedział, że wydzierżawianym budynku będzie komis tzw. „od mydła do powidła” i zainteresowani będą mogli wstawić swoje produkty. Burmistrz dodał, że to zostało wpisane do umowy dzierżawy budynku.

W tym momencie radny Wiesław Gaworski opuścił salę posiedzeń – obecność usprawiedliwiona.

 

 

Punkt 9.

 

W punkcie 6 zostały udzielone odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

 

Punkt 10.

 

Radna Elżbieta Biernat odczytała wnioski zgłoszone podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród, a następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania złożonych wniosków.

Wniosek nr 1 złożony przez Przewodniczącego w sprawie rozpowszechnienia informacji o utworzeniu giełdy owocowo-warzywnej na targowicy w Wyszogrodzie.

Za przyjęciem do realizacji wniosku jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się –  0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli zgłoszony wniosek.

 

Wniosek nr 2 złożony przez radnego Zbigniewa Madanego w sprawie bezpieczeństwa dla radnego w trakcie komisji, sesji.

Za przyjęciem do realizacji wniosku jest  2 radnych

Przeciw - 11

Wstrzymało się –  0

Radni w głosowaniu jawnym  „przeciw”  przegłosowali zgłoszony wniosek.

Treść wniosków stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Punkt 11.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 11:10 zamyka obrady XXXVIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Po zakończonych obradach  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród uczestnikom sesji złożył życzenia wielkanocne, do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

     Maryś Mieszkowski

 

 

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-24 16:55:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 16:55:59
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673092]

przewiń do góry