Uchwała nr. 212/XXIX/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.06.2010 r.


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 30 ust. 2b Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr. 159 poz. 1547 z późn. zmianami/ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1.

Do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na wniosek Burmistrza GiM tworzy odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie przy ulicy Niepodległości 5a i nadaje mu nr. 5.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie GiM.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 13:00:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 13:00:21
  • Liczba odsłon: 768
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674956]

przewiń do góry