UGiM.6220.6.24.2012                                                                     Wyszogród, dnia  16.11. 2012 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.)
w związku z art. 89 i 91 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 03 grudnia 2012 r. w budynku Organu prowadzącego administrowanego przez Szkołę Podstawową  w Kobylnikach,tj. Szkoła Podstawowa Kobylniki o godz. 15:00 w sali gimnastycznej

Zgodnie z art. 95 § 1 k.p.a. na rozprawie można będzie zgłaszać żądania, propozycje
i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Z uwagi na otwarty charakter rozprawy administracyjnej w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, każdy może w niej czynnie uczestniczyć.

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko.

 

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Łukasza Wacława Nowaka.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony w Warszawie
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na terenie gminy Wyszogród i Mała Wieś Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wyda decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

W dniu 01.08.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów wydał postanowienie (UGiM.6220.6.3.2012) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 27 sierpnia 2012 r. pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 27.08.2012 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 28.09.2012 r. Opinię Sanitarną znak: ZNS.7170-612-210/12.MW. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 03.10.2012 r. znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 04.10.2012 r. znak: UGiM.6220.6.15.2012 wezwał Masovia Wind Farm I Sp. Z o.o. do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 16.09.2012 r. do UGiM Wyszogród został złożony Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 16.10.2012 r. Aneks nr 1 – Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 29.10.2012 r. znak: ZNS.7175-749-38/11.MW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podtrzymał swoją wcześniejszą opinię sanitarną z dnia 02.10.2012 r. (ZNS.7170-612-2010/12.MW).  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 09.11.2012 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem (Aneks nr 1) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

  Doręczenie zawiadomienia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, Mała Wieś, Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą oraz we wszystkich sołectwach w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a także na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.pl

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                   …………….

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.      Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.      Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.      Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-16 17:28:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-16 17:28:49
  • Liczba odsłon: 662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671960]

przewiń do góry