Wyszogród, dn. 23.11.2016 r.

 

UGiM.7031.ZK.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina i Miasto Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Zakup i dostawa książek do bibliotek szkolnych  w Gminie Wyszogród w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek, czwartek ,piątek ) 9:00 – 17:00 (środa ).

 

Forma składania: pisemna, na formularzu ofertowym- zał. nr.1 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Zakup i dostawa książek do 3 bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

– Nie otwierać przed dniem 1.12.2016r. – godz. 10.15.

 

Termin składania ofert : 1.12.2016r. , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3., tel. 24 267 26 31

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie polega na dostawie książek do bibliotek szkolnych niżej wymienionych szkół:

·         Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie

·         Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

·         Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych książek do szkolnych bibliotek.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 4,5,6

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający zamawia  książki fabrycznie nowe, wolne od wad

- Oferowane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak np. dowóz, magazynowanie, wniesienie do biblioteki, itp.

- W przypadku przekroczenia wartości zamówienia dla poszczególnych szkół, zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia wybranych pozycji książkowych.

OCENA OFERT:

 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

2.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%


Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =-------------------------------- x 100pkt x 100%

                                  Cena oferty badanej   

 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

Termin realizacji usługi: 21 dni od podpisania umowy

 

Wykaz dokumentów:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

 

                                                                                                 

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                          Jan Boszko
zapytanie_ofertow
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2_-_projekt_umowy
zalacznik_nr_3_-_gimnazjum_w_wyszogrodzie
zalacznik_nr_4_-_szkola_podstawowa_w_wyszogrodzie
zalacznik_nr_5_-_szkola_podstawowa_w_kobylnikach                       
                                                                                             Wyszogród, dn. 01.12.2016r.

 

UGiM.7031.ZK.2016

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa książek do bibliotek szkolnych w Gminie  Wyszogród w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.       W dniu 1 grudnia 2016r., komisja dokonała otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 01.12.2016r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty.

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferanta

Wartość oferowanej ceny netto

Podatek VAT

Wartość oferowanej ceny brutto

1

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna
ul. Opłotki 23
60-012 Poznań

19 099,05zł

954,95zł

20 054,00zł

2

Firma Handlowo-Księgarska
STAŃCZYK

Ul. Ściegiennego 32
37-450 Stalowa Wola

19 920,40zł

996,02zł

 

20 916,42zł

 

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100pkt

2

95,88pkt

-

95,88pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna
ul. Opłotki 23
60-012 Poznań

 

 


 
 

 

/-/ Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

  

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-23 19:54:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 10:52:03
  • Liczba odsłon: 626
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675080]

przewiń do góry