ZAPYTANIE OFERTOWE PP.3041.1.2012

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród; ul. Rębowska 37; 09-450 Wyszogród

NIP 774-10-14-559

Tel. 024/23 11 020 fax. 024/ 23 11 024 e-mail ugim@wyszogrod.pl

Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień Wykonawcom:

- Aleksandra Wachaczyk Tel. 024/267 26 15

Termin składania ofert: 06.09.2012 r, do godz.12.00/forma pisemna/

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37,09-450 Wyszogród

II. Wstęp

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców obiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

 1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb ul. Czerwińska i Chmielewo w gminie Wyszogród oraz obręb Starzyno, Rakowo, Drwały w zakresie działek o numerze ewid. 88,86- obręb Drwały,63/1-obręb Starzyno zatwierdzonego odpowiednio:

- UCHWAŁĄ Nr 34/IV/2011 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 marca 2011 r .w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.

- UCHWAŁA NR 180/XXIV?2009 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.

- UCHWAŁĄ NR 119/XIV/2012 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno

 1. Zapytanie ofertowe opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2010r. Nr 113,poz.759 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

 2. Rozliczenie pomiędzy wykonawca a zamawiający będą prowadzone w PLN.

 3. Postępowanie oznaczone jest numerem PP.3041.1.2012 wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 4. Wyrażenia i skróty używane w zapytaniu ofertowym oznaczają:

 • Zamawiający – Gmina i Miasto Wyszogród.

 • Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

 • ZO – zapytanie ofertowe,

 • Ustawa lub Pzp – ustawa z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych,

 • Konsorcjum – wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000.00 euro prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres opracowania:

- szczegółowa analiza dotychczasowego przeznaczenia terenów w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego

- spotkania z właścicielami gruntów objętych zmianą planu.

- kompleksowa analiza możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz.1587).

- opracowanie dokumentów o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno – prawnego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z wymogami w/w art. 17 ustawy; zakres ustaleń miejscowego planu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- opracowanie dokumentów, o których mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno – prawnego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z wymogami w/w art. 11 ustawy; zakres ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasta zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zakresie prowadzenia postępowania formalno – prawnego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi wyłożenia projektu zmiany planu oraz możliwość uczestnictwa mieszkańców w publicznych dyskusjach o których mowa w art. 11ust.10 i art. 17 ust.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym posiedzeniach komisji stałych oraz sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Wszelkie koszty związane ze sporządzaniem w/w opracowań (oprócz podkładów mapowych) w tym także koszty ogłoszeń prasowych ponosi Wykonawca.

Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu w 4 egzemplarzach:

 1. Jeden w formie elektronicznej – część tekstowa w formacie*.doc, część graficzna w formacie *JPG oraz *.shp lub *.dxf – umożliwiającej wykonywanie wypisów i wyrysów z m.p.z.p. z zachowaniem określonej skali mapy.

 2. Trzy w formie wydruku komputerowego.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 71.40.00.00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

V. Informacje dotyczące gwarancji

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji.

VI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

VII. Zamówienie częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. Zamówienie wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza zamówień wariantowych.

IX. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu.

Niezależnie od wyniku postępowania wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożenie oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca.

XI. Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na zapytanie ofertowe.

 1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów.

 2. W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuży termin składania oferty. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 3. O każdej modyfikacji i ewentualnej zmianie terminu zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazał ZO informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

XII. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda aby wykonawca wskazał w ofercie czy realizacji zamówienia będą uczestniczyć podwykonawcy. Jeżeli tak to zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom.

XIII. Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanego terminu w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy związanych z procedura uzyskania opinii oraz uzgodnień z instytucjami i organami zewnętrznymi.

 3. Wykonawca nie odpowiada za przekroczenia terminu wykonania robót w zakresie wynikającym z niedotrzymania terminu przez Zamawiającego wynikających z warunków umowy.

XIV. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm).spełnienie ww. warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczenia wykonawcy(wg. wzoru stanowiącego załącznik do ZO) wchodzących w skład oferty;

 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy z dnia. Spełnione w/w warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik do ZO) wchodzących w skład oferty;

 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia – zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym zakresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w ilości minimum 1 zadania.

Spełnione w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty zaświadczenia i wykazu usług oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że wymienione w nim usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

XV. Wykaz wymaganych dokumentów, wchodzących w skład oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wymaganych uprawnieniach:

oraz

a) Wypełnione i podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych-

 1. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, ze usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 2. Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

 3. W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 1 przedstawia każdy z wykonawców oddzielnie, dokument wymieniony w punkcie 2 wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą składać łącznie.

XVI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII .Termin związania oferta

 1. Wykonawca zostanie związany złożona ofertą przez okres 15 dni.

 2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, cenę netto, brutto, podatek Vat, warunki i termin płatności, termin wykonania zamówienia.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty ogłoszeń prasowych, korespondencji (oprócz zakupu map).

Opakowanie oferty

 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie.

 2. Koperta powinna być zaadresowana Zamawiającego oraz opisana „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb ul. Czerwińska i Chmielewo w gminie Wyszogród oraz obręb Starzyno Rakowo Drwały w zakresie działek o numerze ewid. 88,86- obręb Drwały,63/1-obręb Starzyn ” ponadto należałoby podać nazwę i adres wykonawcy.

XIX. Informacje dotyczące zmiany lub wycofania oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert.

 2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

 3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzeć napisem „Zmiana”

 4. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawniona/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

 5. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzeć napisem „Wycofanie oferty”.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca obliczy cenę na podstawie kalkulacji własnej

 2. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek Vat oraz wartość brutto.

 3. Cena musi być wyrażona w PLN

 4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy.

 5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie niezmienne w trakcie trwania umowy.

XXI. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium

Cena – waga kryterium 100%

Sposób oceny ofert

1 Punkty za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C= (Cmin:Cx) x100x100%

C – ilość punktów przyznanych ofercie za najniższą cenę

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu

Cx – cena brutto badanej oferty

2 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

 1. Wykonawca który zaoferuje najniższa cenę otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać wypełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Wykonawcy ubiegający się o wspólnie o udzielenie zamówienia, maja obowiązek przed podpisaniem umowy przekazać zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę,

XXIII. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga aby wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ZO.

XXV. Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT dla prac objętych niniejszym zamówieniem.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcy.

 1. Wykonawcy nie przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej.

2 . Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.


owaUMOWA


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-22 12:26:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-29 23:00:46
 • Liczba odsłon: 952
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668965]

przewiń do góry