______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokalu (07.11.2019r.):

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36 C m 7, który stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 83//XI/2019 z dnia 29 08 2019 r.

     I.  Położenie : Obręb Wyszogród  gm. Wyszogród.

    II.  Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 43 m2 przy ul. Płockiej 36 C,  udział gruntu 

        53/697 na    działce 852/1 o pow. 890 m2 wraz z pomieszczeniem pomocniczym o pow. 10 m 2

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00071792/1

    IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

         W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który 

          obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród , działka położona jest na

          obszarze zabudowy mieszkaniowej.( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia   29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń

       oraz z wartością ułamkowej części gruntu wynosi 82000,- złotych :

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 9 grudnia   2019 roku o godz. 9,30 w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

        5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005

        0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 4 grudnia  2019 r ( pieniądze          

        na koncie urzędu ).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia       

        nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UG i M  Wyszogród, pokój nr 10 , pod nr tel. 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

Lokal można oglądać  29 listopada 2019 r .( po uzgodnieniu telefonicznym).

______________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o wyznaczeniu do zbycia lokalu (26.09.2019r.):

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

w sprawie:   sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Płockiej 36c m 7 , obręb Wyszogród.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami   (Dz. U. z 2018r poz.121 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje:

 

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczony został do zbycia lokal mieszkalny położony w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36c m 7 o pow. 43,00 m 2   wraz z pomieszczeniem pomocniczym o pow. 10m 2 w budynku wielorodzinnym, na działce 852/1 o pow. 0,0890 ha , udział gruntu 53/697, uregulowana w księdze wieczystej KW PL1P/00071792/1, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 83/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz wartością ułamkowej części   gruntu wynosi 82 000,00 złotych (netto).

               

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Wyszogród, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – położona jest na obszarze   zabudowy mieszkaniowej (Uchwała nr 177/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2009r.)

 

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w ciągu 6 tygodni ( do 7 listopada 2019 r.) od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-26 13:29:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 10:46:02
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669066]

przewiń do góry