Uchwała Nr 53/VI/2007
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIII/2004 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 września 2004r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.6, art. 18 ust. 1, art. 40 ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art.16 i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 116/XIII/2004 Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 września 2004r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
 2. „5. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2003r Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

  oraz

  pkt.6 w brzmieniu:

  „6. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U Nr 99, poz.1001 z późn. zm.)

 3. pkt. 5 § 2 staje się pkt. 7 § 2 w niezmienionym brzmieniu,
 4. W § 6 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

„5. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) ośrodki pomocy społecznej mogą prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania
o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym  dla osób,
o których mowa w art. 1 tej ustawy.

Działania Klubu Integracji Społecznej wpisują się w zadania przyjęte i określone Uchwałą Nr 201/XXVI/2006 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dn. 26.04.2006r. w sprawie przyjęcia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006-2013.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 08:32:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 08:32:06
 • Liczba odsłon: 631
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680737]

przewiń do góry