Wyszogród, dn. 24.03.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na profilowaniu dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za pomocą równiarki samojezdnej.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem profilowanie dróg gminnych
o nawierzchni o różnorodnym stopniu zniszczenia i gęstości oraz częściowo nawiezionych pospółką drogową.

Liczba godzin przeznaczonych przez Zamawiającego do wykonania usługi – 140.

 

Profilowanie dróg gruntowych w sołectwach:

- Bolino;

- Drwały;

- Ciućkowo;

- Rostkowice;

- Starzyno;

- Słomin;

- Rębowo;

- Wiązówka;

- Chmielewo;

- Pozarzyn;

- Kobylniki;

- Rakowo;

- Grodkowo

 

W pracę równiarki nie wlicza się czas dojazdu do miejsca wykonania usługi.

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Prace polegające na równaniu dróg będą wykonywane sukcesywnie w okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Terminy, miejsca i długości odcinków dróg przeznaczonych do równania wskaże Zamawiający w oparciu o zgłoszenia sołtysów poszczególnych sołectw.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród ( z dopiskiem Oferta na usługę profilowania dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.)  , lub osobiście  do dnia 12 kwietnia 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu), - na załączonym formularzu do zapytania.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

                                                    

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan Boszko


zapytanie_ofertowe
oferta_-_zalacznik_nr_1
Wyszogród, 18 kwiecień 2017 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Profilowania dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za pomocą równiarki samojezdnej

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za pomocą równiarki samojezdnej wpłynęły 3 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.       U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

2.       REN TRANS

mgr Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

3.       Sławomir Jaworski

Usługi równiarką drogową

Cempkowo 10

09-100 Płońsk

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 12.04.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

 

 

 

 

 

 

                                                  Najniższa cena oferty

              Kryterium cena  = ------------------------------ x 100 pkt.

                                                Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

71,7 pkt

2

43,0 pkt

3

100 pkt

 

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

Sławomir Jaworski , Usługi równiarką drogową , Cempkowo 10, 09-100 Płońsk

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 14 809,20 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 20/100 )

 

 

 

 

  Burmistrz

 Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko                 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Kaźmierczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-18 09:16:53
  • Liczba odsłon: 733
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671305]

przewiń do góry