Uchwała Nr 55/VI/11

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28.06.2011 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 po220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 153/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009 r.


Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

UZASADNIENIE

Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, opracowany został‚
z inicjatywy mieszkańców miasta jako dokument niezbędny do potencjalnego aplikowania przez
Gminę, instytucję kultury, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościół‚ lub związki wyznaniowe, o środki możliwe do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”. Bazą wyjściową do sporządzenia Planu były dane własne Urzędu Gminy i Miasta. Plan Odnowy Miejscowości przyjęty został‚ przez Zebrania Rad Osiedlowych dnia 9 czerwca 2011 r.

Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdzająca przyjęty uchwałami Zebrania Rad Osiedlowych Plan Odnowy Miejscowości Wyszogród, Gmina i Miasto Wyszogród, jest jednym
z niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-15 08:21:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-15 08:21:21
  • Liczba odsłon: 692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668974]

przewiń do góry