Wyszogród, 27.10.2014 r

 

Numer sprawy: UGIM.3041.3.2014

     

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

- WYBÓR OFERTY

 

 

na realizację zadania pn:

     

 

 „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”. 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 roku poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy, z zastosowaniem przepisów: ustawy - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród: 

 

 

Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Wyszogród  

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

09-450 Wyszogród, 

ul. Rębowska 37

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Przyznana punktacja w kryterium cena

- Waga 80 pkt -

Przyznana punktacja w kryterium gwarancja

- Waga 20 pkt -

Łączna ocena punktowa badanej oferty

1.

Firma Inwestycyjno – Budowlana IN-TEC-Plan, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki

56,59

20

76,59

2.

BUD-REM Ludwik Wujkowski

ul. Łanieszczyzna 25, 87-800 Włocławek

56,09

16

72,09

3.

Usługi Remontowo – Budowlane Radosław Kiełpiński

Ul. Płocka 7/1, 09-451 Radzanowo

53,55

20

73,55

4.

Zakład Remontowo – Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk, ul. Wróblewskiego 4,

96-500 Sochaczew

70,12

20

90,12

5.

„Świat Okien” Piotr Marcińczyk

Olszewiec 31, 06-415 Czernice Borowe

64,90

12

76,90

6.

Zakład Usługowo – Handlowy „WIGMA” Sp z o.o. ul. Walecznych 16/9, 09-409 Płock

47,26

12

59,26

7.

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród

80

20

100,00

 

 

W prowadzonym postępowaniu, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród jako najkorzystniejsza wybrana została:

 

Oferta Nr 7, złożona przez:

 

 Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12, 09-450 Wyszogród

 

 – łączna ocena punktowa badanej oferty – 100,00 pkt

– wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty” – 80,00pkt

– wartość punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” – 20,00 pkt

 

 

Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny i okresu udzielonej gwarancji i uzyskała według stawianych kryterium tj. ceny  – 80 % - 80  pkt i okresu udzielonej gwarancji – 20 % - 20 pkt,  łączną ocenę punktową– 100,00 pkt i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowy.

 

                                                                                                                             Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród;

- strona internetowa www.ugimwyszogrod.big.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Numer sprawy: UGIM.3041.3.2014

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD

 

                                         zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

     

 

 „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”.  

 

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 roku poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy, z zastosowaniem przepisów: ustawy - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród: 

 

 

I.              Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Wyszogród   

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

09-450 Wyszogród, 

ul. Rębowska 37

NIP: 774-10-14-559, REGON: 000528474

tel. 024/2672600

fax. 024/2672601

e-mail: ugim@wyszogrod.pl

 

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się z Zamawiającym
w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród tj. od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ugimwyszogrod.bip.org.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

II.            Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  remoncie pokrycia dachowego oraz termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Planowany remont ma na celu poprawienie estetyki budynku i jego parametrów użytkowych oraz likwidację występujących wad i uszkodzeń.

 

 Remont budynku nie spowoduje zmiany sposób jego użytkowania.

 

W ramach remontu przewiduje się:

- przemurowanie kominów

- wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe blaszane powlekane

- montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej

- wymiana stolarki okiennej piwnic i doświetla klatki schodowej na nową PCV oraz drzwi wejściowych

- czyszczenie i malowanie wszystkich elementów metalowych znajdujących się na elewacji

- wymiana instalacji odgromowej budynku

- rozebranie betonowej opaski wokół budynku i wykonanie nowej z kostki brukowej

 

1.1.         Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

 

1.2.         Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót;   

  

1)     Wykonawca zobowiązany jest do:

            -  w zakresie robót budowlanych,  obejmuje przede wszystkim

·         Przygotowanie terenu pod roboty budowlane;

·         Przygotowanie podłoża pod ocieplenie;

·         Ocieplenie ścian budynku;

·         przemurowanie kominów

·         wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi

·         wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym

·         wymiana rynien i rur spustowych na nowe blaszane powlekane

·         montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej

·         wymiana stolarki okiennej piwnic i doświetla klatki schodowej na nową PCV oraz drzwi wejściowych

     

      UWAGA:  Przedmiar stanowi element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. Roboty nie uwzględnione w przedmiarach robót powinny być ujęte przy ustaleniu ogólnej ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają obrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z zamawiającym rodzaju, kolorystyki i wzorów materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały to określone w niniejszej specyfikacji lub dokumentacji projektowej.

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą.

Uwaga!, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oferta ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową oraz uwzględniać w szczególności:

-         wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniem na budowę oraz warunkami umowy i SIWZ,

-         wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania,

-         przedłożenie Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, oddania do użytkowania oraz do rozliczenia zadania i bieżącego funkcjonowania

-         Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w umowie.

-         Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie wymagane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz rozliczenia finansowego i bieżącego użytkowania.

-         Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

-         Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego Wykonania zadania.

- Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców.

 

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.

 

 

2)      Obowiązki Wykonawcy:

·         Wykonawca odpowiedzialny będzie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z przepisami prawa i ze sztuką budowlaną oraz za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy’

·         wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

·         Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

·         Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót.

·         Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

·         Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

·         Wykonawca winien zapewnić osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy.

 

 

3)      Obowiązki Zamawiającego:

    

       Zamawiający zobowiązuje się do:

a)     zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego ryczałtowego.  

b)    udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania całego zakresu prac w miarę posiadanej wiedzy i możliwości,

c)     odebrania wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, o ile będzie spełniał wymogi określone w ofercie Wykonawcy.

 

1.      Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty winien dokonał wizji w terenie w celu oszacowania zakresu prac przy realizacji zamówienia.

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III.           Termin wykonania zamówienia:

 

- od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2015 r.  

IV.           Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

       1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  - co najmniej 1 zadania w zakresie robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

        2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych robót budowlanych okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia – druk stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3.   W przypadku nie wykazania warunku określonego w ust. 1 oferta Wykonawcy nie będzie    rozpatrywana.

 

 V.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

          Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

-       Aleksandra Wachaczyk , tel.: 024 267 26 15,

 

Opis przygotowania oferty

1.   We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

5.   Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

7.   Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

8.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

9.   Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.

10.  Ofertę w formie oryginału należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być oznaczona następująco:

                                         

 

                                        Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

                                         ul. Rębowska 37

                                         09-450 Wyszogród 

 z wyraźnym dopiskiem:  

„Postępowanie nr UGIM.3041.3.2014 Oferta na „Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”

 

 

VII.      Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.    Cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w Formularzu oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania.

2.    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, winna uwzględniać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz umową, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

4.   Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

5.   Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

6.    Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

VIII.    Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający będzie się kierował - najniższa cena ofertowa

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami orz ich wagą (przy założeniu że 1 pkt =1%):

cena brutto oferty – waga 80%

okres udzielonej gwarancji – waga 20 %.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

W3 = W1+W2

gdzie W3 – łączna ocena punktowa badanej oferty

W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

W2 – wartość punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji”

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

 

 

IX.       Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia:   23 października  2014 r. do godz. 09:00 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród  -  w Kancelarii Ogólnej – parter.

 

X.    Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)    oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

2)    z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3)    złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4)    oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

2.   Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

3.   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbe punktów według stosowanego kryterium oceny ofert.

     

 

XI.   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Zamawiającego.

 

XII.     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

1.    Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2.    Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie wskazanym przez zamawiającego, w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

3.    Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.

4.    Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę .

5.    Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

 

XIII.    Dokumenty składające się na ofertę:

 

1)     wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Wykaz wykonanych robót zgodnie z rozdz. IV pkt.1)

 

XIV.    Unieważnienie postepowania

 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów przygotowanej oferty.

 

 

XV.      Załączniki do zapytania ofertowego:

 

1.      Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 1

2.     Formularz oferty – załącznik nr 2

3.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3

4.     Umowa (projekt) – załącznik nr 4

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.                 

……………………….

( miejscowość, data )                                                                         

 

UGiM.3041.3.2014

FORMULARZ OFERTY

                                                                                     Gmina i Miasto Wyszogród

   ul. Rębowska 37

                                                                                      09-450 Wyszogród

Nazwa Wykonawcy:

………………………………..……………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy……………………….………………………………………………………..

nr tel./fax……………………………………….……………………………………………………..

e-mail:…………………………………………….…………………………………………………..

         Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę  na realizację zadania:

 

Roboty budowlane polegające na „Termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”. 

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

                                                                        netto……………………………….zł

                                                                       +  …..% VAT ………………………zł

                                                                         brutto………………………………zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

 

Termin realizacji zamówienia:

- od dnia podpisania umowy do dnia ………………………………………………………….. r. 

 

Za wykonaną usługę udzielamy gwarancji ……………………………… (nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).

 

Jednocześnie:

1.     Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane w zapytaniu ofertowym    następujące dokumenty :

 

1)      …………………………………………………………………………………………………………...,

 

2)      …………………………………………………………………………………………………………...,

 

2.Niniejszym oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: *

a)     Samodzielnie

b)    Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującej części zamówienia ……………………………………………………………………………………………

3.     Ofertę niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

 

* niepotrzebne skreślić

 

........................................                                                       .......................................

 pieczątka Wykonawcy                                                         czytelny podpis Wykonawcy

                             

 

                                              

                                                                                 

 

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.                 

 

 

……………………….

( miejscowość, data )                                                                         

UGiM.3041.3.2014

 

 

Nazwa zadania: Roboty budowlane polegające na „Termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”. 

 


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT 

 

Lp.

Nazwa Zamawiającego

Data
wykonania

Rodzaj robót

Wartość zadania
(zł brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

 

 

 

 

od ……………….

(dzień-miesiąc-rok)

do ……………….

(dzień-miesiąc-rok)

…………………………………

budowa/przebudowa/remont

 

 

……………………………………

Nazwa obiektu użyteczności publicznej

 

………………………

w zakresie budowy/

przebudowy/

 

 

2.

 

 

 

od ……………….

(dzień-miesiąc-rok)

do ……………….

(dzień-miesiąc-rok)

…………………………………

budowa/przebudowa/remont

 

 

……………………………………

Nazwa obiektu użyteczności publicznej

 

………………………

w zakresie budowy/

przebudowy/

*niepotrzebne skreślić

 

Oświadczamy, iż powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

 

 

 

 

…………………………...............………................................

(czytelny podpis oraz pieczątka Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.                 

 

Umowa NR…………………………

(wzór)

 

 

zawarta w dniu ……………………………………………………… roku

pomiędzy:

Gminą i Miastem Wyszogród z siedzibą w Wyszogrodzie, ul Rębowska 37,

09-450 Wyszogród zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Mariusza Bieniek– Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Elżbiety Biernat

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a  

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………...............…………………

 

…………………………………………………………………………………….......

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  „Termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36e”  zgodnie z warunkami zamówienia oraz ofertą.

 

§ 2

1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest Dokumentacją projektową, treścią zapytania ofertowego oraz ofertą z dnia ……. r.

2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

 

 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia

……………………………………………….r.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia

robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

 

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP).

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadane przez te osoby aktualnych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

3. Wykonawca zapewni kierownika budowy, który będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

 

We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

 

 

 

 

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

 

§ 6

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

 

§ 7

1.    Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe należne z tytułu realizacji umowy w zakresie zadania  zgodnie z zapytaniem ofertowym  wynosi:

 

cena netto: ……………………………………………………………………………..PLN

podatek VAT: …………………………………………………………………………..PLN

razem brutto: …………………………………………………………………………..PLN

słownie brutto: …………………………………………………………………………PLN

 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, uwzględnia koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające
z wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.

3. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót na poszczególnych budynkach i po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

 

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową , materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

 

§ 9

1. Termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi …………………miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne i dostarczy go Zamawiającemu najpóźniej w dniu doręczenia faktury.

3. Bieg gwarancji dla danego budynku rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót na tym budynku.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie.

5. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

 

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu roboty budowlanej karę w wysokości 0,2 %

licząc od wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

2.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości

10% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia i za dotychczasowy zakres prac.

4. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określa się w wysokości ……………. zł (10%) wynagrodzenia umownego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  …………………….. zł ( 70% ) kwoty określonej w ust. 1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót, a w przypadku stwierdzenia usterek w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia, a pozostała część zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.  

Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

 

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień podpisanej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

 

§ 13

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy dokonuje się w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

 

§ 14

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sprawy nie uregulowane umowa podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zaistnienia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

2) dokumentacja projektowa.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY

dokumentacja_projektowa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-15 14:02:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-27 15:05:05
  • Liczba odsłon: 737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668967]

przewiń do góry