UCHWAŁA NR 188/XXV/2010

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.02.2010 r.


W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr.142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w treści stanowiącej załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr 143/XIX/2009r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dn. 23.04.2009 r.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Uchwały Nr 188/XXV/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.02.2010 r
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

dla Gminy i Miasta Wyszogród


Wyszogród, styczeń 2010r.


Wprowadzenie


Samorząd gminny a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70, poz. 473.


Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:


 1. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

W szczególności zadania te obejmują:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
   w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

  6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 1. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy.


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do corocznego tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będącego równocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2010 r.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psychospołeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, pociągającym za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, powoduje załamanie się procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży, wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny.

Rada Gminy w Wyszogrodzie świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów alkoholowych oraz uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Gminy przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy i Miasta Wyszogród jest wynikiem diagnozy i doświadczeń pracy komisji w latach poprzednich oraz dotyczy bardzo różnych problemów społecznych, często towarzyszących problemom uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, należy zakładać, że będzie on wchodził w szerokie interakcje z innymi, realizowanymi równolegle programami operacyjnymi, skupionymi na poszczególnych czynnikach wykluczenia społecznego spowodowanego problematyką alkoholową, a szczególnie Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006-2015 oraz Strategią Gminy i Miasta Wyszogród.


Priorytetami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 jest kontynuacja i rozwijanie dotychczasowych działań ze szczególnym naciskiem na zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i psychologicznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez wspieranie szkolnych programów profilaktycznych.

W realizacji tego programu istotne jest nałożenie nacisku na programy profilaktyczne czynnie angażujące dzieci, młodzież i rodziców w działania propagujące zdrowy i trzeźwy styl życia. Działalność profilaktyczna nie powinna się ograniczać do akcji jednorazowych, powinny one stanowić uzupełnienie programów długofalowych. Komisja zmierzała będzie również do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, poza budżetem na wspieranie swoich działań.


Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GPPiRPA/ na 2010 r. dla Gminy i Miasta Wyszogród uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA w 2010 roku dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.


I. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród są:

 1. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla detalu w mieście i gminie na 2010 rok. Limit ten wynosi 33 punkty i jest utrzymany na tym samym poziomie od 1995 roku.

Ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu dla gastronomii w gminie i mieście w ilości 8 punktów.

 1. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, a w szczególności:

  1. Zasad ich usytuowania wprowadzając zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 60 m od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, zakładów produkcyjnych.

  2. Sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i w placówkach gastronomicznych może odbywać się w godzinach otwarcia placówek.

  3. Kontrolę placówek pod względem posiadania zezwoleń oraz przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym: zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uwidacznianie wywieszek o szkodliwości spożywania alkoholu, zakaz reklamy itd.


II. ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZO-INFORMACYJNE


Metodami służącymi do realizacji tego zadania w 2010 roku będzie:

 1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

 2. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych w świetlicy socjo-terapeutycznej.

 3. Współpraca z różnymi organizacjami, których celem jest promocja zdrowia i trzeźwości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 4. Organizowanie kolonii i obozów z programem terapeutycznym.

 5. Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.


III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI PROPAGUJĄCYMI TRZEŹWOŚĆ I ZAKŁADAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA NASZYM TERENIE.


 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Udzielanie pomocy finansowej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym;

 • Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych.

 1. Posterunek Policji:

 • Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

 • Eliminowanie nielegalnej sprzedaży alkoholu;

 • Współudział w kontrolach placówek handlowych.

 1. Służba Zdrowia:

 • Szkolenie z zakresu rozpoznawania choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz wczesne ich leczenie;

 1. Szkoła:

 • Realizacja programów profilaktycznych;

 1. Świetlica socjo-terapeutyczna:

 • Prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych.


IV. POMOC I OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE


Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osób uzależnionych od alkoholu jak i członków ich rodzin.

Mając powyższe na uwadze, jednym z ważnych elementów pomocy tym rodzinom oprócz pomocy materialnej jest jej ochrona przed przemocą.


Realizacji tego celu służy realizacja tzw. NIEBIESKIEJ LINII PRZEZ POLICJĘ I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.


Ustalenia z realizacji tego zagadnienia przez Policję będą służyły KOMISJI jako podstawę do wzywania osób stosujących przemoc w rodzinie celem przygotowanie wniosku o poddanie się leczeniu.

Miejscami w których można uzyskać pomoc są:

 • Posterunek Policji;

 • Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • Świetlica Socjo-terapeutyczna;

 • Punkt konsultacyjny.


V. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez Burmistrza Gminy i Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) wydaje się na następujące rodzaje napojów:

 • O zawartości do 4,5% alkoholu (piwo);

 • O zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (wino);

 • O zawartości powyżej 18% alkoholu;

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (handel) wydawane są na minimum dwa lata. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) wydawane są na minimum cztery lata.


Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia;

 2. wniesienie opłaty;

 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.


Wygaśnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;

 2. upływu terminy ważności;

 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

 5. niedokonanie opłat w terminie.


Cofnięcie zezwolenia następuje na skutek:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

 3. powtarzających się co najmniej dwukrotnie w okresie 6-m-cy zakłócanie porządku publicznego;

 4. wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.VI. BUDŻET


W celu realizacji zadań wynikających z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tworzy się budżet.

Budżet ten jest tworzony ze środków zgromadzonych na koncie Urzędu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Zakres zadań finansowych obejmujących budżet:

 1. Dofinansowanie programów profilaktycznych;

 2. Dofinansowanie obozów wypoczynkowo-terapeutycznych;

 3. Organizowanie różnych form spędzania czasu:

 • Wakacje;

 • Ferie;

 1. Dofinansowanie zajęć w świetlicy socjo-terapeutycznych;

 • Ulotki;

 • Plakaty;

 • Broszury;

 1. Zabezpieczenie finansowe dla osób, które prowadzą zajęcia w świetlicy;

 2. Dofinansowanie klubu abstynenta;

 3. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy;

 4. Dofinansowanie oddziału szpitali zamkniętych.


Planowany budżet na rok 2010 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszogrodzie


Planowane są wpływy w wysokości 70.000

Dział 851 Rozdział 85154


Podział środków wg kategorii:

851-85153 Zwalczanie narkomanii ogółem 2.000 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem 68.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4010-wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.000 zł

4110-składki na ubezpieczenie społeczne - 4.100 zł

4170-wynagrodzenia komisji - 5.200 zł

4210- zakup materiałów i wyposażenia - - 3.000 zł

- doposażenie klubów i świetlic

4260-zakup energii elektrycznej klub Wyszogród - 8.000 zł

4270-zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- remonty klubów/drobne naprawy/

4300- zakup usług pozostałych - 18.700 zł

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego - 7.000 zł

- ferie -lato w mieście - 2.000 zł

- wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych

w klubach ,świetlicach i szkołach - 2.000 zł


- wycieczki i inne imprezy organizowane przez

Klub Środowiskowy w Wyszogrodzie - 2.000 zł

- programy profilaktyczne w szkołach - 3.000 zł

- psycholog, biegły sądowy - 2.700 zł

4410- delegacje i wyjazdy komisji, uzależnionych

i współuzależnionych na mitingi - 2.000 zł

4700- szkolenia - 2.000 złVIII. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ


Na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 poz.230 z późn. zm./ Burmistrz Gminy i Miasta Zarządzeniem Nr 5/2010 z dnia 28.01.2010 roku powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w następującym składzie:

Bieniek Mariusz – przewodniczący

Adamkiewicz Zbigniew

Jarzyńska – Koper Teresa

Myszkowska Bożena

Błaszczyk Hanna

Piotrowska Grażyna

Plichciński Klemens

Kondera Teresa

Rutecka Izabela


Komisja zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skupia swoje działania na:

 • Podejmowaniu działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu,

 • Kontrolowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowaniu zgodności ich lokalizacji z uchwałami Rady w związku z procedurą wydawania przez Burmistrza decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 • Prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.


Dodatkowo przyjmuje się, że do zadań GKRPA należy:

 1. prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 2. podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach przemocy domowej oraz na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa

 3. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 4. opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych w GPPiRPA

 5. wspieranie Koordynatora Burmistrza w realizacji GPPiRPA.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń.

Zadanie koordynowania wykonania GPPiRPA realizuje Koordynator Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień. Stosunek pracy i przydział czynności dla Koordynatora określa umowa – zlecenie.


Do zadań koordynatora należy:

 1. przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 2. bieżąca koordynacja i nadzór nad formalną i merytoryczną zgodnością wykonywanych zadań z przyjętym harmonogramem działań ujętych w GPPiRPA

 3. udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 4. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy i miasta,

 5. określanie zgodności podejmowanych działań z GPPiRPA

 6. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 7. branie udziału w naradach i szkoleniach doskonalących, służących podnoszeniu kwalifikacji i wzrostowi kompetencji w dziedzinie organizacji i prowadzenia pracy profilaktycznej, dotyczącej metod rozwiązywania problemów alkoholowych


Członkom Gminnej Komisji za wykonywanie czynności oraz udział z posiedzeniach wypłaca się po przedstawieniu listy obecności i protokołu z posiedzenia komisji wynagrodzenie.

Za udział w posiedzeniu ustala się dla członka komisji 40.00 zł netto.
Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 11:32:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 11:32:00
 • Liczba odsłon: 539
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672100]

przewiń do góry