Wyszogród, dnia 28.11.2016r.

UGiM.3041.1.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, prosi o złożenie ofert cenowych na zadania pod nazwą:

„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”

 

I.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 778 ) , wraz z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących  nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzeniu analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w roku 2017 (od dnia 02.01.2017 do 31.12.2017r.) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

2.      Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenia w 2017 roku:

- około 50 projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

  Ilość ta może ulec jednak zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

3.      Zamówienie obejmuje także:

- przeprowadzenie analizy o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64  w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnieniu projektu decyzji,

- wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji  uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach, celem jest przygotowanie decyzji do przygotowania,

- poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa wyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia ze nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

4. sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu, przez Zamawiającego, wniosku o jej wydanie.

II.       Warunki udziału w postępowaniu:

1.    Wskazanie osoby, które będzie sporządzała projekty przedmiotowych decyzji.

2.    Złożenie wraz z ofertą:

a)      Ważnego zaświadczenia o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, osoby, która będzie sporządzała projekt decyzji; w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

b)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert); w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

c)      Zaakceptowanego projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

3.    Zobowiązanie się do:

a)      Zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia,

b)      Przedłożenia nowego (ważnego) zaświadczenia o wpisie na listę członków izby urbanistów lub architektów, każdorazowo przed końcem upływu ważności już przedłożonego zaświadczenia,

c)      Wykonanie prac zgodnie z umową, a także z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

III.    Termin realizacji zamówienia:

 

1.      Okres świadczenia usługi: od 02.01.2017r do 31.12.2017r

2.      Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „ do uzgodnień”): do 14 dni (od dnia przekazania wniosku)

 

IV.    Kryterium wyboru  - najniższa cena

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą (przy założeniu że 1 pkt =1%):

cena brutto za jeden sporządzony projekt decyzji  – waga 80%

okres sporządzenia decyzji – waga 20 %.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

W3 = W1+W2

gdzie W3 – łączna ocena punktowa badanej oferty

W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

W2 – wartość punktowa w kryterium „Okres sporządzenia decyzji”

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowy ustalenia warunków zabudowy) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy

- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz sporządzenie projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie 1 projektu  decyzji poszczególnych decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego przemnożona przez orientacyjną  ilość  sporządzonych projektów decyzji o warunkach zabudowy/ celu publicznego.

Najwyższa przyznana punktacja  będzie najkorzystniejszą ofertą.

 

V.       Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

 

1.      Oferty można składać:

- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy i Miasta Wyszogród nie objętych obwiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

2.      Oferty należy złożyć do dnia: 07.12.2016r w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

 

VI.    Pozostałe informacje:

 

1.   W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:

- pisemną,

- telefoniczną pod numerem (24) 267 26 15 lub faksem (24) 267 26 01

W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumienia, strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

2.   Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Rogulska – specjalista ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego.

3.   Umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 2 stycznia 2017r.

4.   Niniejsze zapytanie wraz z załącznikiem znajduje się  na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród.

5.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub pocztową. Informacja zostanie również umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy


zapytanie_ofertowe
formularz_ofertowy
projekt_umowy


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-28 14:51:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 15:16:15
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669021]

przewiń do góry