Wyszogród, 12.06.2019r.
UGiM.271.13.2019

 

Zaproszenie do składania ofert.

 

I.     ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie montażu progów zwalniających na ulicach: Płockiej, Narutowicza i Kilińskiego w m. Wyszogród”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

·         Przygotowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu : części opisowej i graficznej w związku  z planowanym montażem progów zwalniających na ul. Płockiej, Narutowicza i Kilińskiego w Wyszogrodzie. - 3 egz. papierowe , 1 – egz na nośniku cyfrowym.

 

UWAGA : Wszystkie wymienione ulice są drogami o kategorii gminnej:

1. droga gminna nr 291533W ul. Płocka w Wyszogrodzie;

2. droga gminna nr 291529W ul. Narutowicza w Wyszogrodzie;

3. droga gminna nr 291523W ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie.


Zarządca dróg gminnych: Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,

09-450 Wyszogród.

 

  • Termin realizacji zlecenia :  do dnia 12.07.2019 roku.

 

 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania będzie należało:

1.                  Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa opracowania:

·         Ustawa z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
 poz. 260 z późniejszymi zmianami),

·         Ustawa z dnia 20.06.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku  poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 roku,  Nr 177,  poz.1729.),

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U z 2003 roku, Nr 220, poz. 2181) oraz Załącznik do rozporządzenia: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załącznik do Nr 220, poz.2181 z dnia  23.12.2003 roku,

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 170 poz. 1393).

 

Do obowiązków Zamawiającego będzie należało:

1. Uiszczenie Wykonawcy ustalonego zleceniem wynagrodzenia. Zamawiający nie przewiduje zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją zadania. Rozliczenie za przedmiot  zlecenia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

2.   Współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą w okresie realizacji Umowy szczególnie w zakresie:

·    przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji usług wymienionych  w zapytaniu,

·         konsultowanie z Wykonawcą działań objętych zleceniem.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć na zał. nr 1 do niniejszego zapytania, osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród, ul. Rębowska 37  pok. nr 4, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu) – pok. nr 4 – kancelaria ogólna lub mailowo na adres: sylwia.kopera@wyszogrod.pl

2.    Oferty można składać do dnia 24.06.2019r, do godz.10.00, w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie montażu progów zwalniających na ul. Płockiej, Narutowicza i Kilińskiego w m. Wyszogród- nie otwierać przed dniem 24.06.2019r , godz. 10.30 – w pok. nr. 4 – kancelaria ogólna (dotyczy oferty składanej osobiście lub za pośrednictwem  poczty  tradycyjnej).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2019r – godz. 10.30 w siedzibie urzędu ( pok. 6 – pierwsze piętro )

1.       Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

 

 

 

 

2.  W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

100%

 

Suma

100%

Kryterium Cena = 100%

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena ofertowa

   Kryterium cena =--------------------------------  x 100%

                                  Cena oferty badanej    

 

3.       Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najwyższa w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Uwaga: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986). Zamówienie udzielone będzie w oparciu o §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania, można uzyskać pod numerem

 tel. – 24 267 26 15


Załączniki:

1. Formularz ofertowy: PobierzInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-14 15:09:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-14 15:09:20
  • Liczba odsłon: 621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671263]

przewiń do góry