KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

·         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

·   wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

·         realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.         Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda.

5.    Udostępnienie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

6.        Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

7.     Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.

8.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·         prawo dostępu do danych osobowych,

·         prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

·         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·        prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych - przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

·      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 09:16:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-17 12:40:32
  • Liczba odsłon: 2445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674638]

przewiń do góry