Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

   - ukończone studia wyższe o kierunku finanse i rachunkowość  lub

   - posiadanie Certyfikatu księgowego.    

4. Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok zatrudnienia w księgowości w jednostkach samorządu
    terytorialnego.

5. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.

2. Terminowość i dokładność realizacji powierzonych zadań.

3. Znajomość obsługi programu księgowego “Księgowość Budżetowa i Planowanie” Firmy Usług  
    Informatycznych – INFO – System.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

 

1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.

2. Księgowanie dokumentów w zakresie: dochodów i wydatków  MGOPS.

3. Księgowanie zadłużeń dłużników alimentacyjnych MGOPS.

4. Udział w sporządzaniu projektu budżetu jednostek

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu jednostek.

6. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych.

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, brak windy.

 

IV. Inne informacje

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
    celów rekrutacji,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
    zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatów.

 

VI. Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut.  
Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902/.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony. 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Księgowa”,  z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2017r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu,       ul. Rębowska 37.

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                             Jan Boszko

 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:

Księgowa

 

  I. Ilość złożonych ofert: 2

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

    1. Katarzyna Piotrowska - Wyszogród

 

III. O terminie i miejscu testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej   
      kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.   
    

 

                                           04.04.2017r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej             

                                                                            Anna Kossakowska

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Księgowa

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Księgowa w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrana została do zatrudnienia Pani Katarzyna Piotrowska zam. Wyszogród.

 

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Piotrowska spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Księgowa. Posiada wykształcenie wyższe oraz roczne doświadczenie zawodowe w księgowości, w samorządzie gminnym. W teście kwalifikacyjnym wykazała się dużą wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

                                                           12.04.2017r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                             Anna KossakowskaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-22 09:03:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 08:41:52
  • Liczba odsłon: 480
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1891213]

przewiń do góry